Course syllabus

Kurs-PM

MTT125 Additiv tillverkning lp4 VT21 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Industri- och materialvetenskap

 

Kontaktuppgifter

Examinator:

Professor Lars Nyborg (LN), e-mail: lars.nyborg@me.chalmers.se

Övriga föreläsare:

Dr Amir Malakizadi (AM), amir.malakizadi@chalmers.se

Handledare, projekt:

Civ. ing. Claudia de Andrade Schwerz (CS), claudia.schwerz@chalmers.se

Civ. ing. Eric Bojestig (EB), bojestig@chalmers.se

MSc William Hearn (WH), hearn@chalmers,se

Civ. ing. Rasmus Gunnerek (RG), rasmus.gunnerek@chalmers.se

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att etablera grundläggande kunskaper om additiv tillverkning (även kallat 3D-printing), benämnt AM nedan, och dess tillämpning som industriell metod för prototyptillverkning och serietillverkning av avancerade komponenter. Kursen ger en grundläggande orientering om tekniker för metall, plast och komposit med deras möjligheter och begränsningar. Internationellt  använda begrepp introduceras och olika benämningar förklaras. Kursen täcker beredning för additiv tillverkning, design för additiv tillverkning, know-how kring process och processutveckling, materialval och grundläggande aspekter vid tillverkning av metalliska och polymera produkter när det gäller material och processfrågor. Vissa aspekter när det gäller additiv tillverkning av keramiska produkter adresseras. Inledande orientering kring processval ingår även.

Kursens upplägg och schema

Kursen genomförs lp IV 2021 helt via distansundervisning enligt schema nedan. Föreläsningar genomförs via Zoom/Skype/Microsoft Teams.  Detta betyder att Du kan koppla upp 15 min före start. Själva momentet startar sedan t ex 13.15, men Du bör se till att Du är uppkopplad ca 15 min innan dess. Nedan ange därför hela klockslag om starttid. Vi kommer att återkomma till vilken av ovan nämnda lösningar som gäller. Även uppstart av projekt genomförs via länk. Inga laborationer eller datorövningar genomförs, men programvarorna Simplify 3D och Magics kommer att finnas tillgängliga i MT9 på Johanneberg.  För schema se fil under kursinfo.

Vid konflikt jfr Time Edit gäller det som senast meddelats via examinator.Kurslitteratur

 • Föreläsningspresentationer (kurshemsidan). Dessa definierar kursens huvudsakliga innehåll.
 • Separata pdf-dokument via kurshemsidan direkt, eller som länkar, alternativt utdelat.
 • PM för projekt med vissa inkluderade teoriavsnitt (kurshemsidan).

Referensbok: Ian Gibson et al., Additive Manufacturing Technologies, 3D printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing, 2nd Edition, Springer, ISBN 978-1-4939-2114-0. Finns som e-bok via Chalmers bibliotek: http://chalmers.summon.serialssolutions.com/en/search?ho=t&q=gibson%20addit ive#!/search?ho=t&l=en&q=gibson%20additive.

Boken går även att beställa som paperback från olika källor, t ex via länk från Springer. OBS, detta är en bra referensbok där allmän och fördjupande information kan hämtas, men kursen kommer inte att följa boken.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Bearbetning behandlas endast för AM. Projektet större tyngd när det gäller genomförandet. Detta innebär t ex att det avsätts mentortid mm från kursassistenterna och förväntningarna på insats när det gäller projektets genomförande är större. Vidare har introduktion till projektarbetet förstärkts.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska Du kunna:

 • uppvisa färdigheter i processval
 • beskriva grundläggande principer för additiv tillverkning
 • beskriva utvalda tekniker för additiv tillverkning
 • uppvisa grundläggande färdigheter när det gäller design för additiv tillverkning
 • uppvisa färdighet när det gäller att gå från produktidé till framställning och utvärdering av additivt tillverkad produkt
 • beskriva metoder för färdigbearbetning av funktionsytor på detaljer efter additiv tillverkning
 • uppvisa färdigheter i processval och förståelse för betydelsen av produktutformning, materialval och produktionsvolym för lämplighet hos olika metodeR

Moment och examination

Kursen är formellt uppdelad i två delar:

 • MTT125 0217 Additiv tillverkning, tentamen 5,5 hp
 • MTT125 0117 Additiv tillverkning, projekt 2,0 hp

För slutbetyg krävs godkänt i båda dessa delar.

Moment för godkänt i dessa delar:

 • MTT125 0217

o Godkänd tentamen

 • MTT125 0117

o Godkänd projektrapport ”Additiv tillverkning”.

o Närvaro och deltagande projektredovisning

Tentamen:   3 Juni 2021 fm

Slutbetyg : Slutbetyg i skala 3-5 baserat på tentamen och eventuella bonuspoäng.

För godkänt slutbetyg (skala 3-5) i kursen krävs godkänd tentamen samt godkänt projekt.

Hjälpmedel vid tentamen: fritt

Tentamen omfattar 50 p, projektet kan ge max 5 bonuspoäng till tentamen.

Betygsgränser:

Betyg 3, minst 20p

Betyg 4, minst 30p

Betyg 5,  minst 40p

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due