Course syllabus

Kurs-PM

KLI060 KLI060 Bioteknik: Introduktion lp1 HT23 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Life Sciences

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Nathalie Scheers (förnamn.efternamn@chalmers.se).

Lärare: Andreas Eriksson (förnamn.efternamn@chalmers.se).

Föreläsare: Ett urval från Bio, Kemi och Fysik-institutionerna på Chalmers

 

Kursens syfte

Kursen är en introduktion till det biovetenskapliga området och skall ge teknologen en tvärvetenskaplig inblick i såväl biotekniska processer från molekylärbiologisk nivå till industriell produktion som biologiska tillämpningar inom andra ingenjörsområden. Deltagarna skall bli förtrogna med att inhämta och sammanställa information från olika biovetenskapliga kunskapskällor vilket redovisas i en skriftlig projektrapport.

 

Schema

Se  schemat i PDF format på startsidan. I PDF-schemat finns mer information som. tex namn på föreläsare och ämnet för föreläsningen. 

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Power point presentationer från föreläsningar och eget inhämtat material från litteraturen

Kursens upplägg

  • Kursen innehåller föreläsningar, företagspresentationer och projektarbete. Obligatorisk närvaro gäller vid flera av kursens moment (se kurs-PM).
  • Föreläsningar ges av föreläsare från industrin och från  biorelaterade avdelningar på Chalmers.  Exempel på biotekniska tillämpningar, från molekylär nivå till framställning av färdiga produkter tas upp.
  • Studenterna får välja en projektuppgift inom ramen för kursen. Projektuppgiften skall genomföras i grupper om 5-6 teknologer och består av ett egenvalt biotekniskt problem eller område som skall analyseras med hjälp av kunskapsinhämtning från föreläsningar, databaser och litteratur.
  • Projektet redovisas i form av en skriftlig rapport.

 

Examinator kontaktas via Canvas eller Email.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

- Eftersom arbetsbelastningen på andra kurser har ökat, tillhandahåller vi en mall för att underlätta skrivandet av projektarbetet.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

  • Översiktligt beskriva bioteknikområdets innehåll och inriktningar inom Chalmers.
  • Ta till sig muntlig och skriftlig information från föreläsningar och litteratur inom bioteknikområdet samt sammanställa en rapport, där det ingår att korrekt kunna referera till litteraturen.
  • Redogöra för några möjliga arbetsuppgifter och roller för en civilingenjör i bioteknologi.

 

Examination

Skriftlig rapport samt obligatorisk närvaro vid vissa moment (se kurs PM).  Datum för inlämningar finns i kursPM och i PDF-schemat under moduler, på kursens startsida. Betyg för kursen är godkänd (G) eller underkänd (U). 

 

 

 

 

Course summary:

Date Details Due