Course syllabus

Kurs-PM

KAM010 Analytical chemistry lp1 HT20 (4,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

 

Kontaktuppgifter

Föreläsare:

Per Malmberg (PM) e-mail: malmper@chalmers.se Rum: 5023

Jan-Olof Svensson (JS) e-mail: JanOlof.Svensson@astrazeneca.com

Labbassistenter:

John Andersson (JA) e-mail: anjohn@chalmers.se

Lili Hou (LH) e-mail: lili.hou@chalmers.se

Ruslan Ryskulov (RR) e-mail: ryskulov@chalmers.se

Examinator:

Ann-Sofie Cans e-mail: cans@chalmers.se

 

 

Kursens syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om analytisk-kemisk nomenklatur, metodik, instrumentering och databehandling med tonvikt på i industrin vanligt förekommande tillämpningar.

Innehåll

Analytisk nomenklatur, begreppen riktighet, precision, känslighet, detektionsgräns och dynamiskt område. Validering av analysmetoder.

Elektroanalytiska metoder: pH- och andra jon-selektiva mätningar, elektrokemiska spårelement-bestämningar. Atomspektroskopiska analys-metoder: flamemissionsspektroskopi, atomspektroskopiteknik.

Molekylspektroskopiska analysmetoder: ultraviolett och synligt ljus- (UV-VIS-), near infrared- (NIR-) och fluorescensmätningar, inklusive laserbaserade tekniker.

Analytiska separationstekniker: gas-, vätske- och jonkromatografi, superkritisk kromatografi, kapillärelektrofores. Detekteringstekniker, inklusive massspektroskopi.

Obligatoriska laborationer täcker delar av ovan beskrivet kursinnehåll med tillämpningar inom kvalitetskontroll, miljöanalys och bioanalys.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Analytical Chemistry 2.1 av David Harvey

http://dpuadweb.depauw.edu/harvey_web/eTextProject/AC2.1Files/AnalChem2.1.pdf

eller

Quantitative Chemical Analysis. 7 eller 8 ed. D. Harris

 

Kursens upplägg

Kursen innehåller

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • case studier
 • duggor

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

 • små labbgrupper (3 personer).
 • inför samma e‐bok som är ett alternativ i den avancerade analyskursen.
 • Stärka upp labbseminariet så att det tydliggör syftet med labben.
 • genomföra beräkningar innan labbtid
 • mer handledning från handledarna, vad förväntas på labbrapporterna
 • Ny examinationsform, open-book

 

Lärandemål

 • använda de vanligaste instrumenten inom kemisk analys och det förfarande som används för att lösa problem i kemisk analys.
 • använda sina grundläggande kunskaper i analytisk kemi för att snabbt lära sig och hantera andra tekniker inom analytisk kemi

Duggor/Quiz

För att testa dina kunskaper kommer det ges tillfälle till 2 duggor (quiz i canvas). Du måste klara duggorna för att få godkänt på kursen.

Fall/Case

För dig som vill fördjupa dig inom analytisk kemi finns möjligheten att göra 2 case-studier. Varje case innehåller en kort bakgrund samt 3 frågor som besvaras direkt i Canvas. Besvarar du båda och får godkänt ger det en bonus om 8 poäng på tentan. Poängen kan användas höja betyg men ej för att gå från U till 3. Bonusen gäller endast första tentamens tillfället samt första reguljära omtentamenstillfället.  Du hittar casen under assignments.

Examination

Skriftlig tentamen 10/28 med bok tillåten. För slutbetyg krävs också godkända laborationer och duggor.

Tentamen

Tentamen innehåller ca 8-12 frågor motsvarande ett totalt sammanlagt poängantal av 100 poäng. Poänggränser för betyg gäller:

0-44 p –Underkänt

45-59 p –Betyg 3

60-79 p –Betyg 4

80-100 p –Betyg 5

 

Hjälpmedel: Kursbok, Bifogad formelsamling samt valfri kalkylator med tömt minne.

 

Course summary:

Date Details Due