Course syllabus

Kurs-PM

ACE175 Real estate development: Requirements and regulation lp1 HT19 (15 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Marie Strid, marie.strid@chalmers.se, 0730 - 346 345

Kursansvarig/Lärare: Yngve Karlsson, yngve@developmentpartner.se, 0765 - 55 83 62

 

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge studenten en helhetsbild av fastighetsutveckling med dess förutsättningar och ramar.

Genom att studera ett fastighetsutvecklingsprojekts olika skeden;

1. Utredning

2. Produktbestämning

3. Produktframställning

4. Produktanvändning

ska studenten träna färdigheter i fastighetsutvecklingens villkor. Kursen är därigenom tänkt att stärka förmågan att som entreprenör genomföra fastighetsprojekt med en förståelse för hållbarhet.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Bygghandlingar 90 samt referenser beskrivna i kursPM.

 

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, studiebesök, övningar och projektarbete. Litteraturstudierna följs upp i seminarieform. Föreläsningar och studiebesök redovisas i rapporter som görs gruppvis och redovisas för samtliga övriga studenter. Huvuduppgiften genomförs som projektarbete i grupper om 4-5 studenter. Resultatet av detta arbete redovisas inför hela gruppen.


I. Övningar genomförs individuellt och i grupp.
II. Utredning genomförs dels individuellt och dels i grupp.
III. Projektarbetet genomförs gruppvis.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Sedan föregående år har följande har följande ändringar genomförts:

Utförligare instruktioner inför övningar. Återkoppling på inlämnade uppgifter schemaläggs. Fastighetsekonomins betydelse för ett projekt förtydligas. Kurslitteraturen har reviderats. Tydligare bedömningskriterier för hemtentamen .

 

Lärandemål

  • utreda, inventera och analysera ett projekts förutsättningar och sammanställa detta i en utredning som beskriver projektets affärsidé 
  • upprätta en verksamhetsbeskrivning och ett byggnadsprogram utifrån projektets affärsidé
  • föreslå en lösning (syntes motsvarande en förslagshandling) på byggnadsprogrammet utifrån projektets förutsättningar
  • genomföra ett juridiskt och ekonomiskt integrerat projekt, göra en enkel budget, upprätta en kreditplan, bedöma behovet av säkerheter och välja relevanta säkerheter
  • presentera förslaget på kursens projektpresentation; beskriva, argumentera, värdera och diskutera eget och andras förslag

 

Examination

Kursens examinerande moment  är upplagt enligt följande:

Inlämning (individuell)           4,0 hp Betyg

Projekt (grupp)                           6,0 hp Betyg

Tentamen (individuell)           5,0 hp Betyg

Examination sker genom fullgörande av ett projekt, en individuell tentamen samt fullgjorda obligatoriska moment.

För godkänt slutbetyg på kursen krävs att vardera (varje enskilt) moment är minst godkänt. Slutbetygets nivå bestäms genom sammanvägning av bedömd individuell inlämning, projekt och tentamensresultatet.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due