Kursöversikt

Kurs-PM

TME011 TME011 Mekanik lp1 HT20 (8 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

Examinator och föreläsare:  

Lärare/övningsledare:  

Lärare/"räknestugvärdar":

Handledare (på beräkningsuppgiften)

Administrativ personal:  

 

Studentrepresentanter i kursnämnden

 

Kursens syfte

 • Ge förmåga att lösa konkreta mekaniska problem genom att formulera matematiska modeller utifrån grundläggande lagar, lösa motsvarande matematiska problem samt därefter bedöma rimligheten i såväl modell som lösning.
 • Förbereda för kurser i angränsande ämnen som hållfasthetslära, maskinelement, konstruktionsteknik och tillverkningsteknik samt för fortsättningskurser i mekanik.
 • Ge den nödvändiga grunden för kommunikation, i frågor som rör mekanik, med ingenjörer med annan utbildningsbakgrund.

Se vidare kursens Studieplan

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Mekanik, av Ragnar Grahn,  Per-Åke Jansson och Mikael Enelund. ISBN: 9789144116594. Fjärde upplagan. Studentlitteratur 2018.
Formelsamling i mekanik, M.M. Japp. Finns tillgänglig på kurshemsidan, och finns också att hämta på Institutionen för tillämpad mekanik.

 

Kursens upplägg

Kursen ges i form av videoföreläsningar samt digitala räkneövningar och digitala räknestugor.

En obligatorisk beräkningsuppgift (=projektuppgift), tänkt att lösas i grupper om två studenter, kommer att presenteras under kursens gång. Handledningstillfällen är inlagda i schemat.

En frivillig, bonusgivande övningsskrivning (=dugga) på statikdelen av kursen ges mot slutet av den tredje läsveckan, nämligen torsdagen 17 september 2020 kl 13:15--15:00.

 

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs

 • kunna förklara innebörden av begreppen fysikalisk storhet, mätetal, enhet och enhetssystem,
 • kunna utföra en dimensionsanalys och bedöma rimligheten i svaren,
 • kunna tillämpa begreppen kraft och kraftmoment, för att kunna beräkna kraftmoment med avseende på en punkt eller en axel,
 • kunna reducera godtyckliga kraftsystem,
 • kunna förklara innebörden av begreppen jämvikt och jämviktsvillkor,
 • kunna frilägga materiella system samt ställa upp jämviktsekvationer och lösa dessa,
 • kunna förklara innebörden av begreppen masscentrum och tyngdpunkt samt bestämma masscentrums läge för geometriskt enkla kroppar,
 • kunna förklara innebörden av begreppen vilofriktion, glidfriktion och friktionsvillkor samt lösa statiska problem med friktion,
 • kunna förklara innebörden av begreppen statisk bestämdhet och statisk obestämdhet samt kunna avgöra vilket av begreppen som gäller för en given konstruktion,
 • kunna tillämpa sambanden mellan läge, hastighet och acceleration vid rätlinjig och tvådimensionell kroklinjig rörelse,
 • kunna tillämpa Newtons 2:a lag på problem med partiklar i rätlinjig eller kroklinjig rörelse,
 • kunna innebörden av begreppen arbete, kinetisk energi, potentiell energi och konservativ kraft samt sambanden mellan dem, för att kunna tillämpa energibetraktelser för att lösa dynamiska problem för partiklar,
 • kunna lösa problem då rörelsemängd eller rörelsemängdsmoment för en partikel eller ett system av partiklar bevaras,
 • kunna lösa enklare problem med fria och påtvingade svängningar, med eller utan dämpning,
 • kunna beräkna masströghetsmoment med användning av formelsamling och parallell-förflyttningssatser,
 • kunna tillämpa lagarna för tyngdpunktens rörelse och rörelsemängdsmomentet, för att kunna lösa enklare problem vid stelkroppsrotation kring en fix axel,
 • kunna använda energimetoder för att behandla stelkroppsrotation kring en fix axel.

 

Examination

 • Examinationen består av en skriftlig tentamen (6 hp) och en projektuppgift/beräkningsuppgift (2 hp). Till detta kommer en bonusgivande frivillig övningsskrivning
 • Slutbetyg är detsamma som betyget som erhålls på tentamen (inkl ev bonus)
 • För slutbetyg  på kursen krävs både godkänd tentamen och godkänd beräkningsuppgift
 • Tentamen genomförs som digital examination
 • Troligt datum för tentamen: 24 okt 2020 kl 08:30 (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)
 • Tillåtna hjälpmedel på den digitala tentamen är allt utom konsultation av någon annan person
 • Bonuspoäng från den frivilliga övningsskrivningen är giltiga fram till (men inte med) nästa läsårs ordinarie tentamen.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen: Studieplan