Course syllabus

Kurs-PM

Välkommen till kursen: CIU220 The purpose and conditions of education lp1 HT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Matematiska vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

EXAMINATOR och KURSANSVARIG: 

Helena Olofsdotter Stensöta (HS),Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet helena.stensota@pol.gu.se

LÄRARE förutom examinator:

Allison Östlund Allison.ostlund@spa.gu.se

Tomas Wedin (TW) Inst. för litteratur, idéhistoria och religion, GU, tomas.wedin@gu.se

Lisa Asp-Onsjö (LAO) Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession, GU lisa.asp-onsjo@ped.gu.se

Ann-Kristin Jonasson (AKJ) Statsvetenskapliga inst., GU, ann-kristin.jonasson@pol.gu.se

Olof Franck (OF) Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession, GU olof.franck@gu.se

 

Kursens syfte

Syftet med kursen är dels att ge studenten tillräcklig bakgrund av skolans historia, organisation, nomenklatur och gemensamma värdegrund, för att effektivt kunna verka och interagera som lärare; dels att ge bakgrundoch grundläggande verktyg för att möta elever med särskilda behov i undervisningen som t ex. dyslexi, men även de elever som har speciell fallenhet för t.ex. matematik.

Schema

Alla online tillfällen äger rum i samma zoom-rum som nås via denna länk:

Helena Olofsdotter Stensöta is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: CIU220
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://gu-se.zoom.us/j/62981693551?pwd=ZVJWYm1XNTMrZGF3ZG9NOXh0Z29sdz09

Meeting ID: 629 8169 3551
Passcode: 711861

Link to time edit

 

Dag

Plats

Redovisningsform 1

2

3

 

LV1

Torsd, 3/9 8.15-9.00

online

Introduktion

 

 

HS

 

Torsd 3/9 9.15-12.00

online

Skolpolitik (föreläsning 1)

 

 

HS

LV2

Månd 7/9 9.15-12.00

online

Metodföreläsning: Samhällsvetenskapliga analytiska perspektiv och att skriva essä(metodföreläsning)

 

 

HS

 

Torsd 10/9 10.15-12.00

online

Skolpolitik (föreläsning 2)

 

 

HS

LV3

Månd 14/9 10.15-12.00

online

 

 

Myndighetsutövning och tjänstemannaroll 

 

Månd 14/9 14.15-15.00

online

 

 

Seminarium muntligt Myndighetsutövning och tjänstemannaroll 

 

Månd 14/9 15.15-16.00

online

 

 

Seminarium muntligt Myndighetsutövning och tjänstemannaroll 

 

Torsd 16/9 10.15 11.15

campus

Skolpolitik seminarium med skriftlig inlämning

Grupp 1+4

 

 

HS

 

Torsd 16/9 11.30-12.30

campus

Skolpolitik seminarium med skriftlig inlämning

Grupp 2+5

 

 

HS

 

Torsd 16/9 12.45-13.45

campus

Skolpolitik seminarium med skriftlig inlämning

Grupp 3+6

 

 

HS

LV4

Månd 21/9 10.15-12.00

online

 

 

Specialpedagogik

LAO

 

Månd 21/9 15.15-16.00

online

 

 

Seminarium muntligt Specialpedagogik

LAO

 

Torsd 24/9 10.15-12.00

online

Demokrati och värdegrunden (föreläsning 1)

 

 

AKJ

 

Torsd 24/9 13.15-15.00

online

Demokrati och värdegrunden (föreläsning 2)

 

 

OF

LV5

Månd 28/9 10.15-12.00

online

 

Läroplansteori

 

MB

 

Torsd 1/10 10.15 11.15

campus

 

Läroplansteori seminarium muntligt läroplansteori

Grupp 1+3

 

HS

 

Torsd 1/10 11.30-12.30

campus

 

Läroplansteori seminarium muntligt läroplansteori

Grupp 2+6

 

HS

 

Torsd 1/10 12.45-13.45

campus

 

Läroplansteori seminarium muntligt läroplansteori

Grupp 4+5

 

HS

LV6

Månd 5/10 10.15 11.15

campus

Demokrati och värdegrunden seminariummed skriftlig inlämning

Grupp 1+2

 

 

HS

 

Månd 5/10 11.30-12.30

campus

Demokrati och värdegrunden seminariummed skriftlig inlämning

Grupp 3+4

 

 

HS

 

Månd 5/10 13.00-14.00

campus

Demokrati och värdegrunden seminariummed skriftlig inlämning

Grupp 5+6

 

 

HS

 

Torsd 8/10 10.15-12.00

online

 

Bildning och utbildning

 

TW

LV7

Månd 12/10 10.15 11.15

campus

 

Bildning och utbildning muntligtSeminarium

Grupp 1+4

 

TW/HS

 

Månd 12/10 11.30-12.30

campus

 

S Bildning och utbildning muntligt seminarium

Grupp 3+6

 

TW

 

Månd

12/10

12.45-13.45

campus

 

Bildning och utbildning muntligt seminarium

Grupp 2+5

 

TW

 

 

 

Slutinlämning uppgifter diskuteras och lämnas ut

 

 

 

 

Torsd 15/10 9.15-12.00

campus

Workshop Feed forward

 

 

HS

LV8

Tisd 27/10 23.59

online

Inlämning slutinlämning

 

 

HS

 

Torsd 29/10 9.00-10.15

campus

Slutinlämning-seminarium med opposition

Grupper meddelas senare

 

 

HS

 

Torsd 29/10 10.30-11.45

campus

– ” –

 

 

HS

 

Torsd 29/10 13.15-14.15

campus

– ” –

 

 

HS

 

Torsd 29/10 14.30-15.30

campus

– ” –

 

 

HS

 

Torsd 29/10 15.45-17.00

campus

– ” –

 

 

HS

 

PLATS FÖR UNDERVISNING

Undervisningen äger rum på Chalmers och online (zoom)

 

Kurslitteratur

Var du hittar litteraturen

Böckerna på kursen finns att låna på Samhällsvetenskapliga biblioteket(Vasagatan 1) och på Pedagogiska biblioteket (Grönsakstorget). Biblioteken tillhandahåller flera tillgängliga exemplar och några referensexemplar av böckerna som används på kursen. Biblioteken är offentliga dvs alla har rätt att skaffa lånekort utan kostnad. Detta gör man på nätet och sedan kommer man dit och visar legitimation och får sitt lånekort. Om böckerna är utlånade kan man läsa i referensexemplaren på plats.

http://www.ub.gu.se

Artiklarna på kursen ska gå att ladda ner från GU om ni är inloggade via edurom. Vissa artiklar finns också tillgängliga här på canvas.

Vilken litteratur vi använder:

I modulerna beskrivs varje lärmoment inklusive den litteratur som används. De följer i tidsordning.Nedan sammanfattas de böcker du behöver skaffa själv till kursen.   

Jarl & Rönnberg 2015. Skolpolitik Från riksdagshus till klassrum. Malmö: Liber. Kapitel 1–3 (sid 11–55).

Nilsson, Marco (2019) Juridik i professionellt lärarskap - lagar och värdegrund i den svenska skolan, fjärde upplagan. Malmö: Gleerups

Esaiasson Peter et al2017. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad.Wolter Kluwer. Norstedts Juridik. (boken används också på senare delar av programmet inklusive uppsatsskrivande i slutet. 

Kursens upplägg (design)

Organisation

Kursen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier med ibland tillhörande individuella inlämningar, en workshop samt ett stort mått av självstudier.

Föreläsningarna är 2x45 minuter långa och läggs ut på en PPT på canvas vanligtvis strax före föreläsningen. Föreläsningarna är i helklass, och ges vanligtvis kl 10-12 måndag eller torsdag. Föreläsningarna leder fram till någon form av examinering i seminarieform utom en som är en metodföreläsning. Lärare från olika discipliner håller i föreläsningarna. 

Seminarierna är obligatoriska och är en viktig del av läroprocessen eftersom de hjälper att förstå hur man diskuterar och utvecklar ett ämne med hjälp av diskussion. Seminariernas syfte är att ge möjlighet till fördjupad förståelse av kurslitteraturen genom diskussion och gemensam reflektion. Dessutom tränas förmågan att argumentera självständigt på basis av kurslitteraturen och att inta vad vi kallar för ett analytiskt förhållningssätt. Det finns tre former av seminarier:

Form 1 (moment: skolpolitik; demokrati & värdegrunden) - Introduceras med 1–2 föreläsningar som följs av själv/gruppstudier av kurslitteraturen och redovisas i form av ett skriftligt PM som lämnas in via canvas före seminariet som sker i mindre grupper. För att bli godkänd måste dels ett skriftligt arbete lämnas in, dels deltagande i seminariet ske. Dagen före dessa seminarier (senast kl 23.55) laddas den färdigställda texten upp på canvas så att den blir tillgänglig för hela klassen. För att det ska gå enkelt att se vilka texter som hör till din grupp namnge dina inlämningar med: grupp, namn. Ex: ”GrX.NN”.

Form 2 (moment läroplansteori; bildning & utbildning) – Introduceras med 1 föreläsning som följs av själv/gruppstudier av kurslitteraturen och redovisas i form av examinerande seminarium som sker i mindre grupper.

Form 3 (moment Myndighetsutövning & tjänstemannaroll; Specialpedagogik) – Introduceras med 1 föreläsning på förmiddagen som följs av själv/gruppstudier samma dag och redovisas i form av efter kortare examinerande seminarium i helklass på eftermiddagen (OBS beräkna att ägna hela denna dag åt respektive ämne).

Självstudier På kursen förekommer ett STORT MÅTT av självstudier. Låt dig alltså i inte förledas att tro att kursen endast upptar de timmar som är schemalagda. Övrig tid under dessa dagar behöver användas till inläsning och diskussion av kurslitteratur. Detta gör du företrädelsevis ihop med andra i mindre grupper. Under första träffen kommer ni att delas upp i fyra mindre grupper som kommer att sättas ihop på olika sätt för seminarierna, men självstudiegrupperna kan med fördel vara ännu mindre.

Workshop som stöd för skrivandet av slutinlämningen hålls en obligatorisk workshop där meningen är att ni diskuterar era essäämnen i smågrupper och kursansvarig cirkulerar mellan för att ge respons.

Opposition av slutinlämning är individuell och muntlig och innebär att studenterna förbereder opposition i förväg för att diskutera uppsatsens innehåll på konstruktivt sätt på seminariet (ej formalia), under kortare tid (5-7 minuter).

Lärandemål

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för det svenska skolväsendets uppkomst och utveckling 
  • beskriva relationen mellan nationella dokument och organisation som styr skolans verksamhet 
  • sätta in sin undervisningspraktik i historiskt, juridiskt, pedagogisk-didaktiska sammanhang genom reflekterande referens till styrdokument, läroplansteori, skolväsendets organisation och historia, samt pedagogisk teori 
  • tillämpa, referera till och diskutera betydelsen av skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna 
  • identifiera elevers särskilda behov och skapa en handlingsplan för att möta dem på ett sätt som är genomförbart i gruppen och organisationen. 
  • reflektera över och ompröva sin undervisningspraktik utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling. 

Examinationsformer

För godkänt (betyg 3) på kursen krävs:

  • aktivt deltagande på samtliga seminarier
  • aktivt deltagande på workshop
  • godkänt på de två skriftliga seminarieinlämningarna (inlämnat inom deadline, OBS sena inlämningar kommer inte att rättas)
  • godkänt på slutinlämning (inlämnat inom deadline, OBS sena inlämningar kommer inte att rättas) samt opposition

Poängen för inlämningarna 25 (1 och 2), 35 (3) fördelas enligt nedan:

Finns en fråga /tes som är tillräckligt avgränsad för att kunna besvaras inom givet omfång? (0-3)
Finns en genomgående röd tråd i diskussionen av den frågan? (0-3)
Används någon form av passande ramverk, schema, indelning som introducerats på kursen för att fördjupa diskussionen? (0-5)
Refereras relevant kurslitteraturen tillräckligt utförligt och innehpllsligt korrekt? (0-5)
Definieras centrala begrepp och på korrekt sätt? (0-3)
Framförs egna reflektioner på relevant sätt i förhållande till frågan/tesen? (0-6)
Motiveras de egna reflektionerna/ ståndpunkterna tillräckligt (0-4)
Besvaras/återknyts  till tesen/ frågan på specifikt sätt? (0-6)

 

Poängen sammanställs enligt nedanstående tabell med betygsgränser:

 Element

Poäng

min

max

Samtliga seminarier + workshop

15

15

Skriftlig inlämning 1

10

25

Skriftlig inlämning 2

10

25

Skriftlig slutinlämning + opponering

10

35

Totalt

45

100

 

 

 

Betyg:

 

 

3

45

59

4

60

79

5

80

100

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due