Course syllabus

Kurs-PM

TEK626 TEK626 Marknad och ekonomi lp1 HT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Examinator:
Kaj Suneson, telefon 031-7725776, e-post: suneson@chalmers.se 

Lärare:
Samma som examinator samt
Carl Sjöberger, telefon 031-7726475, e-post: carl.sjoberger@chalmers.se

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge studenten förutsättningar att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Detta sker genom att, inom kursen, behandla marknader och marknadsföring samt grundläggande ekonomi.

Avsnitten om marknader ger studenten möjlighet att förstå viktiga områden som berör beståndsdelarna i en marknad, hur marknadens egenskaper påverkar förutsättningarna för produktutformning samt grundläggande modeller för hur marknadsarbete kan utformas.

De ekonomiska avsnitten syftar till att ge studenten möjlighet att lära sig grundläggande ekonomisk terminologi, ekonomiska samband och kalkylering.

Kursens innehåll

Tre områden kommer att vara centrala i kursen. Dessa är:

 • Marknad och marknadsarbete
 • Ekonomiska kalkyler som underlag för beslut
 • Ekonomisk redovisning och utvärdering av organisationers ekonomiska ställning

Området ”marknad” handlar om det marknadsarbete som är kopplat till och föregår företags produktion. Utan marknadsarbete kommer det inte att finnas något behov av produktion då det inte finns någon efterfrågan. Marknadens egenskaper påverkar vad företaget kan göra och under kursen behandlas såväl vad en marknad är som vad marknadsarbete innebär. Några olika marknadssituationer och deras speciella egenskaper behandlas också liksom marknadsarbete i olika situationer och med olika sorters produkter.

Området ekonomiska kalkyler presenterar grundläggande ekonomiska kalkyler för olika beslutssituationer och med hänsyn till olika tidsaspekter. Området innehåller resultatplanering, bidrags- och självkostnadskalkyler samt investeringskalkyler.

Ekonomiska redovisning behandlar hur ekonomisk rapportering och hur rapporterna kan tolkas. Utgångspunkten är i offentliga rapporter men dessa har normalt stora likheter med interna rapporter. Sambanden mellan resultat- och balansräkningar samt kassaflöden bearbetas samt nyckeltal och andra sätt att tolka redovisningen presenteras. Även finansiering och samband mellan avkastning och finansiering tas upp under kursen.

Kursens upplägg

Kursen kommer under läsperiod 1, år 2020 att ha ett annorlunda upplägg än normalt pga de instruktioner som angetts centralt från Chalmers med hänvisning till Folkhälsomyndighetens anvisningar och Corona-pandemin.

Läraktiviteterna består av inspelade föreläsningar, övningar som delvis sker som gruppdiskussioner i Zoom och delvis som inspelade problemlösningar, konsultationstillfällen samt gruppvis lösande av tillämpningsuppgifter.

Föreläsningarna introducerar de olika delar inom ämnena och visar på de, för kursen, viktigaste punkterna inom dessa. För djupare förståelse och förmåga att hantera ämnesområdena förväntas studenten själv fördjupa sig i litteratur/informationskällor samt arbeta med problemlösning.

Övningar med stark anknytning till marknadsföring sker som diskussionsuppgifter i Zoom-rum och gruppstorlekar som tillåter diskussioner. Mer ekonomianknutna övningar sker som inspelade problemlösningsillustrationer och är förinspelade.

Som ett komplement finns ett antal konsultationstillfällen dit ni kan komma (kursens Zoom-rum) och ställa frågor/diskutera lösningar. Tider för dessa finns angivna i schemat under ”Kurssammanfattning”.

I år finns inte ett sammanhållet projekt utan istället ska en serie av tillämpningsuppgifter (3st) genomföras gruppvis. Erfarenheten från förra terminen (vt 20) visade starkt att kursernas organisering med distans-/digitalt genomförande gjorde att längre textproduktioner ter sig omöjligt och det framstår som ömsesidigt mer givande att arbeta med erfarenhetsuppbyggnad genom att, i mindre avsnitt, diskutera och analysera kopplingar mellan teori och praktiska uttryck.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Förändrat examinationssätt.

Duggor (Canvas) och muntlig tentamen (Zoom) istället för skriftlig/digital salstentamen.

Tre tillämpningsuppgifter istället för ett sammanhållet projekt.

Lärandemål

 • Förklara grundläggande begrepp inom ekonomi och marknadsföring.
 • Kunna redogöra för och använda ekonomiska samband.
 • Redogöra för vad som är väsentlig information om marknader och marknaders förändring.
 • Beskriva hur marknadens egenskaper ger förutsättningarna för företagens verksamhet och deras produkter.
 • Redogöra för vad en marknadsplan är.
 • Utreda och förklara skillnader mellan olika typer av marknader.
 • Beskriva olika moment och aktiviteter i marknadsarbete samt koppla ihop utformningen av dessa med marknadens egenskaper.
 • Genomföra ekonomiska kalkyler för produkter, beslut och investeringar.
 • Tolka, värdera och beskriva företags ekonomiska, såväl internt som externt riktade redovisning.
 • Kunna reflektera över gruppdynamiska effekter vid projektgenomförande.

Examination

På grund av rådande situation kommer inte heller ordinarie examination att ske på ordinarie vis med tentamen och projekt. Examinationen kommer istället att bestå av två eller tre delar:

 • Tre duggor löpande under kursen, individuellt, obligatoriska
 • Tre tillämpningsuppgifter med inlämning, gruppvis, obligatoriska
 • Eventuellt en muntlig tentamen, individuellt, valfritt (endast om betyg 5 eftersträvas)

Duggor

Varje dugga omfattar 20 poäng, totalt 60 poäng. För godkänt resultat på kursen krävs att vardera av de tre duggorna uppnår godkänt. För godkänt krävs minst 60% av poängen, dvs 12 poäng per dugga, motsvarande 36 totalt. Tid för duggorna finns i schemat under ”Kurssammanfattning”. Resultatet på duggorna bidrar till poäng för betyg 3 eller 4.

Om en student missar en dugga kommer ett kompletteringstillfälle att anordnas i tentamensveckan på ordinarie schemalagda tentamenstid.

Duggor kan inte kompletteras eller göras om mer än för det eventuella uppsamlingsheat som kommer att ges i slutet av kursen. Istället gäller att genomföra en omtentamen, i helhet, på det sätt som gäller vid aktuellt tillfälle.

Tillämpningsuppgifter

Tre tillämpningsuppgifter ska genomföras gruppvis och lämnas in via Canvas. Vardera av tillämpningsuppgifterna måste uppnå godkänt för att uppnå ett godkänt slutbetyg på kursen. Genomförandet påverkar inte nivån på slutbetyget men måste vara godkända för att erhålla detta.

Tillämpningsuppgifter kan inte kompletteras till en godkänd nivå. Om en studentgrupp misslyckas att uppnå godkänt på inlämningsuppgifter får gruppen istället genomföra ett projekt enligt ht 2019 års instruktioner eller de senare instruktioner som gäller vid genomförande efter pandemin.

Muntlig tentamen

För att kunna erhålla slutbetyg 5 krävs att en muntlig tentamen genomförs, där avsikten är att pröva studentens djup och förståelse för kursens ämnesområden. För att få genomföra en muntlig tentamen krävs att minst 80% (49 poäng) uppnåtts på duggorna och att vardera av duggorna är minst godkänd. Tillfälle för muntlig tentamen bokas genom Canvas.

Den muntliga tentamens innehåll riktar sig mot att pröva om studenten har förmåga att välja, kombinera och kritiskt värdera kursens teoretiska innehåll i praktiska kontexter mer än att använda modeller och genomföra beräkningar även om det kan vara delar i den muntliga tentamen.

Slutbetygens nivå

För slutbetyg tre krävs godkända duggor och godkända inlämningsuppgifter.

För slutbetyg fyra krävs godkända duggor, sammanlagd poäng på dessa på minst 48 poäng samt godkända tillämpningsuppgifter.

För slutbetyg fem krävs att rekvisiten för slutbetyg fyra är uppfyllda innan tentamensveckan i lp 1 samt att en muntlig tentamen genomförts med godkänt resultat. Det kommer inte att gå att kombinera om-dugga och muntlig tentamen på grund av tidsmässiga begränsningar. För höjning till slutbetyg 4 eller 5 vid senare tillfälle gäller att genomföra ordinarie om-tentamen när "plussning" tillåts.

Senare godkännande av kursen och/eller höjning av betyg

Årets genomförande av kursen är unikt och senare avslutning av kursen innebär att ordinarie examinationssätt gäller, om inte senare beslut/situation kräver annat upplägg.

Det innebär att senare (efter lp1 2020) kommer ofullständiga eller för svaga tillämpningsuppgifter att få kompletteras med att genomföra ett fullständigt projekt enligt instruktionerna för ht 2019 eller senare års instruktioner som kan vara aktuella (dvs. 2021 eller senare).

Missade duggor eller avsikten att höja betyg sker genom genomförande av hel tentamen efter utgången av lp1, 2020.

Detta med reservationen att, om pandemins effekter kvarstår framöver, kan andra villkor gälla.

Schema

För detaljerat schema, se under "Kurssammanfattning", nedan.

Hänvisningar till plats "Inspelad föreläsning" eller "Inspelad" betyder att föreläsningen eller inspelningen finns tillgänglig under modulen för respektive läsvecka. 

Kursens Zoom-rum är https://chalmers.zoom.us/j/63768093116 med lösenord 345678

Länk till TimeEdit

Kurslitteratur

 1.  Anders Parment, ”Kort om Marknadsföring”, Studentlitteratur
 2.  Kalkylering för produkter och investeringar, faktabok. Ulf E Olsson, ISBN 9789144077352
 3.  Kalkylering för produkter och investeringar, övningsbok. Karen, Ljunggren, Östrand. ISBN 9789144077369
 4.  Fahy, J,. & Jobber, D., ”Foundations of marketing”, McGraw-Hill Higher Education, endast kapitel om tjänstemarknadsföring
 5.  Eventuella artiklar, vilka anvisas på kursens hemsida under kursens gång. De flesta är tillgängliga genom databaser på Chalmers bibliotek eller UniversitetsBibliotektet (<100 sidor).
 6.  Övrigt material. Visst material kan komma att presenteras på kursens aktivitet under kursens gång – detta ingår i examinationen.

Allt material, inklusive föreläsningar och övriga lärandeaktiviteter ingår i kursen och kan tas upp i examinationen.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due