Kursöversikt

Kurs-PM

SJO955 Introduction to law lp2 HT 2020 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

Lärare

Kursansvarig är Christer Bengtsson.

Examinator är Christer Bengtsson. 

Kontakt
E-post: christer.bengtsson@chalmers.se
Telefon: 031-772 60 40

Kursens syfte

Det övergripande syftet med kursen är att säkerställa grundläggande juridiska kunskaper och anpassade färdigheter i juridisk metodik för Chalmers studenter med inriktning på deras framtida yrkesverksamhet på beslutande tjänstenivå och i projektledaransvar.


Målsättningen med kursen blir, med utgångspunkt från syftet, att studenten efter avslutad kurs har tillgodogjort sig nödvändiga kunskaper om och har förståelse för juridiska förhållanden som rättssystemet, centrala lagstiftningar, etik samt teknik- och företagsspecifika juridiska sakrättsförhållanden, samt att i begränsad omfattning kan tillämpa juridisk metodik i faktiska affärssituationer såväl som för att säkerställa lagefterlevnad/andra krav.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Ge en förklaring till det svenska rättssystemets uppbyggnad, funktion och innehåll.
Förklara skillnaderna avseende straffrätt (offentlig rätt) och civilrätt.
Redogöra för vanliga juridiska uttryck och termer på svenska och/eller latin.
Tillämpa grundläggande delar i avtals- och köprätten, arbetsrätt, arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor utifrån faktiska förhållanden.
Beskriva syftet med branschavtal och kunna tillämpa sådana.
Diskutera kring juridikens roll i hållbarhetsfrågor och etikfrågor.
Redogöra för i vilka sammanhang en chef, handläggare och/eller projektledare förväntas utföra juridiska uppgifter samt kunna inse sina begränsningar och bedöma när det föreligger behov av juridisk expertis.

Kursens omfattning sätter ramarna för kursinnehållets bredd och djup. Några områden som inte berörs i kursen är t ex inköp, konkurrensrätt, krediträtt som skuldebrev, fordringsrätt, pant, borgen och andra säkerheter, obestånd det vill säga utsöknings-och konkursrätt, förvaltningsrätt, import/export och tullfrågor. Kursbeskrivning tillhandahålls vid kursstart på kurshemsidan för olika datum gällande föreläsning, föreläsningsunderlag och seminarieuppgift samt genomgång av seminarieuppgifter.

Föreläsningar
Föreläsningar som ges på kursen är antingen introducerande, för att underlätta inläsning, eller kompletterande, med fördjupningar av sådant som inte finns med i kurslitteraturen. Föreläsningarna kommer att illustrera reglernas syfte och funktion.

Föreläsningar, seminarieuppgifter och seminariegenomgång
I kursen ingår seminarier runt rättsfall eller andra juridiska källor. De förutsätter förberedelse från deltagarnas sida. Ni kommer att arbeta i grupp om 3-4 studenter, grupper är valda via dator.

3 Seminarieuppgifter kommer att tilldelas varje grupp att redovisa vid tre olika tillfällen i enlighet med gruppindelning. Seminarieuppgiften/er skall ske via Power Point och grupppresentation vid tidpunkt för seminariegenomgång, varefter seminarieuppgiften inlämnas via Canvas.

OBS! Samtliga föreläsningar  kommer att vara förinspelade vilka ni finner på Canvas i anslutning till föreläsningsunderlag för varje föreläsningstillfälle.

OBS! Samtliga seminariegenomgångar kommer att ske via Zoom som ni finner i högra kolumnen ( i blått) på Canvas. Ni loggar in via zoom för varje seminariegenomgång för den grupp ni tildelats.

Schema

OBS! Schema som anges på Time Edit kan komma att justeras och kan därmed komma att inte överensstämma med Canvas för seminariegenomgång.

TimeEdit

Kurslitteratur

Malmströms Civilrätt, reviderad av Christina Ramberg, senaste upplagan

Civilrätt övningsbok, Stefan Zetterström

Kursens upplägg

Innehåll

Block 1: Grundläggande om juridik och juridisk metod, hållbarhet och etik
Grundläggande om rättsordningen, rättsprocessen, rättskällor, domstolsprocesser, ansvarsfrågor; juridiska ansvar civilrättsligt och offentligrättsligt. Vidare om hållbarhet och etik i juridiskt perspektiv.

Block 2: Introduktion till systematiskt arbete för säkerhet mot olyckor och skydd mot brottsliga angrepp
Systematiskt arbete, säkerhet mot olyckor.

Block 3: Affärsjuridik
Introduktion till personrätt, associationsrätt, fullmaktsrätt, avtalsrätt, köprätt, immaterialrätt inklusive patent, upphovsrätt och varumärken, transporträtt, logistik, standardavtal, skadeståndsrätt, försäkringsrätt och marknadsrätt.

Block 4: Introduktion till miljörätt, plan- och byggrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö
jordabalken, plan- och bygglagen, entreprenadrätt, konkurrensklausuler, avtal, arbetsmiljörätt inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsrätt.

Lärandemål

Ge en förklaring till det svenska rättssystemets uppbyggnad, funktion och innehåll. Förklara skillnaderna avseende straffrätt (offentlig rätt) och civilrätt. Redogöra för vanliga juridiska uttryck och termer på svenska och/eller latin. Tillämpa grundläggande delar i avtals- och köprätten, arbetsrätt, arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor utifrån faktiska förhållanden. Beskriva syftet med branschavtal och kunna tillämpa sådana. Diskutera kring juridikens roll i hållbarhetsfrågor och etikfrågor. Redogöra för i vilka sammanhang en chef, handläggare och/eller projektledare förväntas utföra juridiska uppgifter samt kunna inse sina begränsningar och bedöma när det föreligger behov av juridisk expertis.

Examination

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom skriftlig tentamen på distans via Canvas.
Kursen innehåller vissa obligatoriska i form seminarieuppgift som redovisas av respektive grupp i Power Point format vid seminariegenomgång via Zoom på Canvas.
För att erhålla slutbetyg för kursen krävs godkänt både avseende skriftlig tentamen och inlämningsuppgift/er.

Tillåtet material på tentamen:
Förutom miniräknare av det slag som Chalmers allmänt godkänner vid tentamen, lagbok eller författningssamling i fastighetsrätt, kurslitteratur, samtliga utdelade föreläsningsbilder på Canvas samt förinspelade föreläsningar på Canvas och handskrivna anteckningar i original.  får även ta med ett lexikon för svenska och främmande språk. Ni har även möjlighet att  söka svar på internet. 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum