Course syllabus

Kurs-PM

KTK112 KTK112 Kemi för ingenjörer lp2 HT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Kasper Moth-Poulsen, mkasper@chalmers.se

Föreläsare:

Kasper Moth-Poulsen, mkasper@chalmers.se,

Anna Martinelli, anna.martinelli@chalmers.se

Magnus Skoglundh, skoglund@chalmers.se

Lärare:

Robin Nilsson, robnils@chalmers.se

Maria Quant, quant@chalmers.se

 

Kursens syfte

Kursen bygger på grundläggande kemikunskaper motsvarande gymnasienivå och syftar till att ge en djupare insikt inom exempelvis kemiska bindningar, organisk, oorganisk och fysikalisk kemi. De grundläggande koncepten kommer att presenteras i sammanhang med de olika utmaningar som dagens vetenskap och samhälle står inför. Dessa utmaningar är till exempel tillämpningar relaterade till ett hållbart samhälle och senaste framsteg inom kemi- och materialvetenskap.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Chemistry3, 3rd edition av författarna Burrows, Holman, Parsons, Pilling and Price. Oxford University Press, ISBN: 9780198733805 

Kursens upplägg

struktur och egenskaper hos enstaka atomer
- struktur och egenskaper hos multiatomära molekyler
- flytande och fasta material
- kemisk kinetik
- termodynamik: energi, kemisk jämvikt, entropi och Gibbs energi
- gasers egenskaper
- elektrokemi
- kemins tillämpningar i materialvetenskap och kemins roll inom det moderna samhällets utmaningar
- viktiga grupper i periodiska systemet
- organisk kemi: molekylära egenskaper, design och syntes


Organisation

Undervisningen är en kombination av föreläsningar, räkneövningar och obligatoriska övnings moment.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

Målet med kursen är att studenterna efter fullgjord kurs ska kunna: - förstå kemiska bindningar och molekylär struktur (i synnerhet kunna rita molekylorbitaldiagram för enklare molekyler) - förstå grundläggande koncept inom termodynamik och kunna beräkna bindningsentalpier, reaktionsentalpi och kemisk jämvikt, etc. - förstå och redogöra för elektrokemiska reaktioner - förklara huvudtyper av reaktionsmekanismer såsom SN1, SN2, E1 och E2 - beskriva uppbyggnaden av det periodiska systemet och atomens energiorbitaler - förstå kemin bakom elektronegativitet samt tillämpa det i förståelsen för intra- och intermolekylär växelverkan - förstå principen för organisk syntes och kunna designa enkla reaktionssteg - redogöra för likheter och skillnader mellan olika intra- och intermolekylära interaktioner, såsom dipol-dipol, van der Waals, vätebindningar, etc. -känna till hur enkla kemiska experiment kan utföras i laboratoriet

 

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

  • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
  • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
  • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
  • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
  • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
  • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due