Course syllabus

Kurs-PM

SJM060 Navigation systems lp2 HT19 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Fredrik Olindersson

Kursansvarig lärare: Jonas Wodelius

Lärare: Johan Magnusson och Christopher Anderberg

 

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper om mätprinciper, funktioner, användning och kontroll av navigationsinstrumenten ombord och hur dessa är sammankopplade, samt informationssäkerhet kring dessa system.

 

Schema

Time Edit

 

Kurslitteratur

Navigation i teori och praktik.

Jure förlag; ISBN 978-91-7223-771-1

 

Kursens upplägg

Kursen är uppbyggd av hemstudier, föreläsningar och laborationer.

 • Lärandemålen avseende geodesi, kartprojektioner och sjökortets uppbyggnad kommer undervisas genom föreläsningar.
 • Lärandemålen avseende magnetkompassen kommer undervisas genom föreläsning, samt genom en laboration i kompassjustering
 • Lärandemålen avseende gyrokompasser kommer undervisas genom föreläsningar.
 • Lärandemålen avseende andra kompasser, marina djupmätningsinstrument och marina fartmätningsinstrument kommer studenten att få tillgodose sig genom hemstudier som styrs och struktureras från kurshemsidan
 • Lärarmålen avseende marina radarsystem undervisas genom föreläsning.
 • Lärandemålen avseende globala satellitbaserade positioneringssystem undervisas genom föreläsningar.
 • Lärandemålen avseende automatiska identifikationssystem (AIS) undervisas genom föreläsning.
 • Lärandemålen avseende ECDIS uppbyggnad och funktion undervisas genom föreläsning.
 • Lärandemålen avseende integrerade bryggsystem undervisas genom föreläsning.
 • Lärandemålen avseende styrsystem kommer studenten att få tillgodose sig genom hemstudier som styrs och struktureras från kurshemsidan
 • Lärandemålen avseende kurskontrollsystem kommer undervisas genom föreläsning
 • Lärandemålen avseende positionsanalys kommer undervisas genom föreläsning
 • Grundläggande IT-säkerhet kommer undervisas genom föreläsning

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Ny kurslitteratur har valts då den tidigare boken var svår att få tag på för studenten och även mycket dyr.

Föreläsningen om radar har utökats för att täcka Target Tracking -standarden samt inkludera FMCW-radar.

Föreläsningen om Positionsnoggranhet och positioneringsfel har utökats.

Lärandemål

- Förklara geodetiska grundbegrepp och principen för kartprojektioner
- Förklara mätprincip, uppbyggnad, funktion och handhavande av fartygets navigationsutrustning (sjökort , satellitnavigationssystem, radionavigationssystem, kompasser, fart och distansmätare, ekolod, girhastighetsindikatorer, RADAR, AIS, ECDIS och integrerade bryggsystem) samt analysera informationen från dessa på ett korrekt sätt
- Kontrollera funktion och tillförlitlighet hos ovanstående instrument.
- Analysera och beräkna positionsnoggrannhet ifrån olika positionskällor
- Förklara styrinrättningens uppbyggnad
- Förklara kurskontrollsystemets uppbyggnad.

Följande STCW-krav ingår i denna kurs:

 • Ability to operate echo sounders and apply the information correctly 
 • Knowledge of the principles of magnetic and gyro-compasses
 • Ability to determine errors of the magnetic and gyro-compasses, using celestial and terrestrial means, and to allow for such errors
 • Knowledge of the capability and limitations of ECDIS, including a thorough understanding of
  Electronic Navigational Chart (ENC) data and data accuracy
 • Steering control system
 • Position determination in all conditions:
  Using modern electronic navigational aids, with specific knowledge of their operating principles, limitations, sources of error, detection of misrepresentation of information and methods of correction to obtain accurate position fixing
 • An understanding of systems under the control of the master gyro and a knowledge of the operation and care of the main types of gyro-compass
 • An appreciation of system errors and thorough understanding of the operational aspects of navigational systems

 

Examination

Alla kursens lärandemål examineras genom skriftlig tentamen. Detta gäller även lärandemål som skall tillgodoses genom laboration och hemstudier. Det är således viktigt att studenten själv tar ansvar för att uppnå dessa lärandemål.

Tentamenstesen är konstruerad så att kunskap motsvarande alla lärandemål kommer ge betyg 3. Fördjupad kunskap och förmågan till analytiskt tänkande kring lärandemålen kommer ge betyg 4 eller 5.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due