Course syllabus

Kurs-PM

IDY024 IDY024 Lönsamhetsanalys och styrning lp2 HT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Lärare, föreläsare och examinator på kursen är Gunnar Wramsby

gunnar.wramsby@chalmers.se

 

Kursens syfte

Ämnet industriell ekonomi syftar bland annat till att skapa en brygga mellan teknik och ekonomi/management i industriella företag. Syftet med denna kurs är att presentera och ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller för styrning av och hushållning med resurser i industriella företag.

 

 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
- tillämpa grundläggande modeller för budgetering, produkt- och investeringskalkylering
- välja lämpliga kalkylmodeller i olika situationer
- känna till metoder för att förmedla information på ett korrekt och funktionellt sätt i akademiska rapporter
- förstå hur ett ämnesinnehåll måste anpassas för aktuell målgrupp och situation för att bli så effektivt som möjligt
- ta del av och formulera textkritik på ett meningsfullt sätt

 

 

Innehåll

- Introduktion till ekonomisk analys
- Likviditets-resultat- och balansbudgetering samt sambandet mellan dessa
- Grundläggande produktkalkylering och hantering av indirekta kostnader
- Investeringskalkylering och pengars tidsvärde
- Grundläggande kunskaper i excel
- Vetenskap, språk och kommunikation

 

 

Organisation

- Föreläsningar och övningar, understödda av schemalagda konsultationer
- Obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter där excel används
- Litteraturstudier
- Handledning av projektarbetet

 

Schema

Onsd 13:15-15:00 samt Fred 10:00-11:45 vecka 45-50 samt Seminarier torsd o fred v 51

Kurslitteratur

Produktkalkylering: Göran Andersson - Kalkyler som beslutsunderlag

Investeringskalkylering_ Wramsby & Österlund - Investeringskalkylering med tillämpningar

Budgetering - kompendiematerial (Wramsby)

 

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

- använda den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
- tillämpa grundläggande modeller för budgetering, produkt- och investeringskalkylering
- välja lämpliga kalkylmodeller i olika situationer
- känna till metoder för att förmedla information på ett korrekt och funktionellt sätt i akademiska rapporter
- förstå hur ett ämnesinnehåll måste anpassas för aktuell målgrupp och situation för att bli så effektivt som möjligt
- ta del av och formulera textkritik på ett meningsfullt sätt

 

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due