Kursöversikt

LKT317 Project management lp2 HT20 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator:      Ulf Jäglid   ulf@chalmers.se

Lärare:  
Ulf Jäglid, UJ                       ulf@chalmers.se
Krister Ström, KS                krister@chalmers.se
Anthony Norman, AN        normana@chalmers.se       (momentet ”Gruppdynamik”)

 

Kursens syfte

Att arbeta i projekt är mycket vanligt, både privat, i arbetet och i undervisningen. Genom att man i en projektgrupp samlar en bred kompetens under en begränsad tid kan man effektivt kraftsamla arbetet mot projektets mål. Projektgruppens tillfälliga organisation och den tydliga målfokuseringen kan vara en källa till problem för projektet. Det behövs en gemensam grundsyn på arbetsformen och grundläggande kunskap om hur projektarbete planeras och genomförs.

Studenten ska efter genomförd kurs ha insikt i grunderna för arbete i projektform. I kursen presenteras en grundläggande, fasindelad projektmodell som behandlar planering, kontroll och styrning av projektarbetet på ett enkelt sätt. Tekniker för en förfinad planering av projekt studeras med aspekten att upptäcka och hantera exempelvis förseningar i projekt.

 

Lärandemål

  • Redogöra för villkoren och reflektera över begränsningar och möjligheter med att arbeta i en projektgrupp.
  • Analysera och reflektera över hur du fungerar som handledare i en skarp handledarsituation.
  • Förklara och kommunicera kemiska begrepp

Innehåll

Kursen i projektorganisation behandlar hur man kan komma fram till en god problemformulering samt hur gruppen kan samarbeta väl och hur den gemensamt ska planera och organisera projektarbete. Ett viktigt inslag är projekt-/handledarrollen. Kursen är en naturlig fortsättning på den metodik som används i kemikurserna i årskurs 1 med metodiken ”studentledda laborationer”. Momenten inom kursen appliceras i ett övningsinslag på kursen ”Kemi ”för utbildningsprogrammet Tekniskt basår.

OBS! Detaljplanering med tider finns i KursPM som finns under fliken "filer".

 

Schema

Se detaljschema i KursPM (Ej TimeEdit).


Kursens upplägg

Undervisningen består av obligatoriska perspektivgivande lektioner där projektmetodik, projekt-/handledarrollen diskuteras. De vid lektionerna genomgångna momenten appliceras på moment inom kursen ”Kemi ”för Teknisk basår.


Förändringar sedan förra året

Kursens upplägg har förändrats då den i år ges digitalt på grund av rådande covid-19-pandemi. Innehållet har till delar anpassats då laborativ samverkan med tekniskt basår ersätts med övningar digitalt.

Kursutvärderare

Mellanmöte i kursen ”Projektorganisation” kommer att hållas den 25/11 kl. 12.00 i Zoom. Studentrepresentanter uppmanas kontakta examinatorn.
Länk till mellanmötet: https://chalmers.zoom.us/j/68327968440

Kurslitteratur

Under kursen utdelat material samt föreläsningsanteckningar som finns att hämta på Canvas.


Examination

Obligatorisk närvaro på samtliga undervisningsmoment samt genomförda och godkända obligatoriska uppgifter för att uppnå godkänd kurs. Frånvaro vid obligatoriska moment i kursen kompenseras med kompletterade uppgifter alternativt tentamen beroende på moment.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum