Kursöversikt

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit. TimeEdit_MVE525_Matematisk_analys_2020-11-20_09_17.pdf

Föreläsningar

Kursens Zoom-länk: Zoom

Preliminär plan:

Vecka Avsnitt Innehåll
1 (v45) 4.1-4.5 Lokala maxima och minima
Första- och andraderivatatestet
Största och minsta värde
Medelvärdessatsen
Växande och avtagande
l'Hosptials regel
Kurvkonstruktion, asymptoter
2 (v46) 4.7, 4.9, 5.1-5 Optimeringsproblem
Antiderivata (primitiv funktion), Tabell sid 358 \(\sec^2 x=1/\cos^2 x\), ej \(\sec x\tan x, \cosh x,\sinh x\)
Area,Riemansumma, bestämd- och obestämd integral
Analysens huvudsats (Fundamental theorem of Calculus)
Variabelsubstitution i integraler (kedjeregeln)
3 (v47) 6, 7.1 Areaberäkning
Beräkning av volym av rotationskroppar med skiv- och skalmetod, Arbete
Medelvärdessatsen för integraler
Partiell integration (produktregeln)
4 (v48) 7.2-4, (7.5), 7.8 Integration av trigonometriska uttryck samt vissa uttryck där trigonometrisk substitution är lämplig.
Integration av rationella funktioner
Generaliserade integraler.
5 (v49)

9.1, 3.8, 9.3, 9.5

Andra ordningen med konstanta koeff

Differentialekvationer:

Separabla

Linjära av första ordningen m integrerande faktor

Linjära homogena av andra ordningen m konstanta koefficienter

Även vissa inhomogena 2a ord mha av ansats

6 (v50)

 

Sammanfattning


7 (v51) Repetition

Tillbaka till toppen

 

Rekommenderade övningsuppgifter

Kommer successivt uppdateras till 9e upplaga

Avsnitt Uppgifter (udda)
4.1 1-9,29-47,51-63,73,67
4.2 1-17,25
4.3 7-27,45-57,37,83,87
4.5 1-29,65-73
4.4 9,19,21,47
4.7 3-7,13-41,47,49,79
4.9 1-19,29-41,71-81
5.1 1,3,5,13
5.2 9,35
5.3 3,9-19,25-57,83 (ej 41)
5.4 5-17,27-35,39,45,49,57,67
5.5 1-25,71-79
6.1 1-37,61,65
6.2 1-39,59-63
6.3 1-29,47-59
6.4 9,11
6.5 15
7.1 1-47, ej 17,31,41
7.2 1-19,65-71
7.3 1-15
7.4 1-25
7.5 valfritt
7.8 1-19,41-47,57,59,67
9.1

1-19,26

F: 15,26

9.3

1-9,13,15,19,21,35,37,40,42,47

F: 2,6,42,50

9.5

1-25,37,39

F: 6,10,22

andra_ordn.pdf 1-6,8

Tillbaka till toppen

 

Datorlaborationer

Matlabövningar

Matlabmomentet (MVE525 0217 1,5 hp) examineras med digitala duggor (Möbius Assessment, se nedan), Matlabduggorna ligger i modulen Matlab

Tillbaka till toppen

 

Duggor

I kursen kommer det att ges möjlighet att utföra 2 duggor i en nätbaserad miljö som kallas Möbius Assessment (tidigare Maple T.A.). Dessa är inte obligatoriska men ger 1 bonuspoäng per avklarad dugga. Du hittar duggorna under Moduler i Canvas (du måste vara registrerad/omregistrerad på kursen).
Du kan göra duggorna i Möbius Assessment hur många gånger du vill så länge dessa är tillgängliga. Bästa resultatet räknas. Om du startar om med ett nytt exemplar ser det annorlunda ut än förra gången; uppgifterna är likartade men inte samma. I en del uppgifter finns en livboj som du kan klicka på för att se hur man löser en liknande uppgift (om de finns i duggan).

Du behöver inte vara inloggad hela tiden. Om du vill logga ut under tiden duggan pågår klickar du på "Quit & Save". När du loggar in igen och öppnar duggan har du då kvar ditt exemplar. Observera att du blir automatiskt utloggad efter längre inaktivitet.

För att rätta duggan klickar du på "Submit Assignment". Klicka därefter på "View Details" för att se hur det gick på de olika uppgifterna.


Om att skriva i Möbius Assessment
: Tänk på att

  • skriva kvadratrötter med sqrt: skriv t.ex. \(\sqrt2\) som sqrt(2)
  • skriva absolutbelopp med abs: skriv t.ex. \(|x+2|\) som abs(x+2)
  • inte skriva decimaltal (som i så fall skulle skrivits med punkt): skriv t.ex. 1/8 och inte 0.125
  • i svar ska potenser av heltal som går att räkna ut exakt vara beräknade: skriv t.ex. 81 och inte 3^4 (om inget annat framgår av uppgiften)
  • Om svaren ska avgränsas med semikolon så ha inget semikolon i slutet. Fel: 1;2;3; Rätt: 1;2;3
  • Om svaren ska avgränsas med komma så skall det inte vara ett komma, semikolon eller punkt på slutet. Svaret skall inte heller omgärdas av någon typ av paranteser. Skriv alltså: 1,2,3 och inte 1,2,3; eller (1,2,3) eller {1,2,3} eller 1,2,3. osv.

För uppgifter som kräver Maple-syntax (där det står: This question accepts formulas in Maple syntax) gäller att

  • skriva multiplikation med *: skriv t.ex. x*y och inte xy
  • skriva exp(x) och inte e^x; det gäller även om x är ett givet tal, t.ex. skrivs talet e som exp(1)

I de flesta uppgifter finns en länk Preview (eller en knapp med förstorinsglas). Använd den för att se att Möbius uppfattar det du skrivit korrekt. (Den fungerar inte i alla uppgifter!)

Tillbaka till toppen

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum