Course syllabus

Kurs-PM

TEK720 TEK720 Industriell ekonomi och organisation lp2 HT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

Kontaktuppgifter

Examinator:

Carl Sjöberger (CS) tfn: 031- 772 6475, e-post: carl.sjoberger@chalmers.se

Föreläsare/Lärare:

Carl Sjöberger (CS) tfn: 031- 772 6475, e-post: carl.sjoberger@chalmers.se (ekonomi)

Kaj Suneson (KS), tfn: 031-772 5776, e-post: suneson@chalmers.se (organisering)

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om de ekonomiska begrepp och modeller som är mest användbara för en industriellt verksam tekniker.
Kursen syftar vidare till att ge kunskaper i grundläggande organisationslära.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Läroböcker: ”Industriell ekonomi – grundläggande ekonomisk analys”, 2:a uppl, 2018. B Lantz, H Löfsten, A Isaksson. Studentlitteratur

E-böcker:

”Organizational Theory” Laegaard, J. and Bindslev, M. (2006), Ventus Publishing

”Understanding Organisations: Part I” Greener T. (2010), Ventus Publishing (Delar ur - se detaljerat schema)

”What do organisations look like - Understanding Organisations” Greener T. (2010), Ventus Publishing (Delar ur - se detaljerat schema)

(Samtliga finns vid bookboon.com. Boken är gratis att läsa men du måste registrera dig för att komma åt den. (https://bookboon.com/login/register )

Övrig litteratur:

Grund o struktur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisationsteori

Processynsättet
https://sloanreview.mit.edu/article/the-processes-of-organization-and-management/
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1347994&fileOId=2434233

Nya perspektiv
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/nya-satt-att-organisera-arbete-betydelsen-for-arbetsmiljo-och-halsa_2018_2.pdf

 

Kursens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och övningar samt en obligatorisk inlämningsuppgift inom arbetsorganisering.

Kursen innehåller två olika sätt att beskriva ett företag: som organisering av verksamheter och som ekonomiska effekter av verksamheten. Inom organisering presenteras först områdets klassiska perspektiv och utveckling varefter ett antal teman, såsom motivation, grupper och team samt processynsättet tas upp. Området avslutas genom att titta framåt och diskutera hur teknisk utveckling och samhällsutveckling väcker nya frågor inom organisering av arbete.
Parallellt behandlas teorier och modeller för att beskriva industriföretaget i ekonomiska termer. Efter en inledande genomgång av grundläggande begrepp och resultatplanering behandlas olika modeller för produktkalkylering. Vidare diskuteras den allmänna problematiken med att forma kalkylmodeller för beräkning av produktkostnader och kalkylens roll i företagets interna ekonomistyrning.
Kursen fortsätter med att behandla investeringar och kalkylränta. Momentet omfattar en genomgång och diskussion av de vanligaste metoderna för bedömning och rangordning av investeringsalternativ samt innehåll i beslutsunderlaget för en investering förutom den ekonomiska kalkylen.
Budget används som ekonomiskt verktyg i de flesta företag och under kursen kommer budgeteringens grundprinciper att gås igenom. Vidare görs en genomgång av kapitalbehov och kapitalbindning samt finansiering. Därefter behandlas utformning och innehåll i ett företags externa årsredovisning samt de metoder som kan användas för att analysera ett företags ekonomiska ställning och resultat.

Föreläsningar och övningar kommer löpande läggas upp under moduler, materialet läggs upp så fort som möjligt men senast i och med lektionens början enl schema. 

Om den obligatoriska inlämningsuppgiften ej får godkänt eller om inlämningsdatum missas erbjuds möjlighet till komplettering - genomläsning/rättning sker under bokade datum för omtentamina och återkoppling sker via Ladok (U/G). Några kompletteringar i mellantiden erbjuds ej. Tiden för genomläsning och rapportering är samma som för tentamina dvs 15 arbetsdagar från tentamensdagen.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen har i huvudsak samma form som förra året, vissa förändringar har genomförts:

 • Ny examinator för kursen
 • Inlämningsuppgift inom organisationsområdet har lagts till
 • Hemtentamen har tagits bort
 • Organisationsdelen tenteras under ordinarie tentamenstillfällen

Lärandemål

 • redogöra för hur företag samspelar med sin omgivning.
 • redogöra för och använda grundläggande ekonomiska begrepp.
 • genomföra resultatplaneringsanalys.
 • redogöra för olika modeller för kalkylering av produkter/tjänster samt ställa upp produktkalkyler.
 • genomföra och analysera investeringskalkyler utifrån givna förutsättningar.
 • beskriva och planera budget och budgeteringsprocesser.
 • redogöra för finansiering och kapitalbehov.
 • förstå och beskriva årsredovisningar med fokus på balans- och resultaträkningar.
 • genomföra finansiell analys utifrån givna förutsättningar.
 • identifiera, exemplifiera och tillämpa olika organisationsteoretiska grundbegrepp och modeller.
 • förstå och beskriva arbetsgruppens samt individens sampel i ett organisatoriskt sammanhang.
 • nyttja ovanstående kunskaper för att analysera, värdera och förbättra ett företags verksamhet.

Examination

För slutbetyg krävs godkänd tentamina samt godkänd inlämningsuppgift. Inlämningsuppgiften bedöms med godkänt/underkänt.
Tentamina omfattar totalt 60 poäng. För godkänt (betyg 3) krävs minst 40%, för betyg 4 krävs minst 60% och för betyg 5 krävs minst 80%.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due