Kursöversikt

Kurs-PM

MMS095 Commercial law lp2 HT19 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

examinator/kursansvarig/föreläsare

Christer Bengtsson

christer.bengtsson@chalmers.se

Telefon: 0738-56 49 25

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge översiktlig kunskap om det svenska rättssystemet och de viktigaste rättsinstitutionerna. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap och färdigheter inom handelsrättens område; avtalsrätt, svensk och internationell köprätt, skadeståndsrätt samt, helt översiktligt, EU-rätt. Syftet är också att träna studenterna i rapportskrivning samt att tillämpa juridisk metod.

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Civilrätt

Malmströms Civilrätt

25 upplagan ISBN: 9789147113552

(eller 24 upplagan )

 

Civilrätt : övningsbok

Civilrätt Övningsbok

ISBN: 9789147113569

Kursens upplägg

Föreläsningar
Introduktionsföreläsning kommer att ske på distans via förinspelade föreläsningar. Syftet med föreläsningarna är förklara begrepp, exemplifiera situationer och gå igenom och diskutera rättsfall, avtalstexter och klausuler. I mån av tid sker genomgång av instuderingsfrågor.

Seminarium

Ni kommer att medverka gruppvis enlig indelning som kommer att ske via dator. Ni kommer att gruppvis tilldelas seminarieuppgifter, som ni redovisar i Power Point format. Redovisning och genomgång av seminarieuppgifter kommer att ske via zoom, inloggning finner ni på Canvas, höger sida markerat i blått.

Litteraturstudier
Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i kursbeskrivningen angiven litteratur.

Instuderingsfrågor
För varje ämnesområde finns instuderingsfrågor som till stor del återspeglar kunskapsmålen för kursen och är utformade på liknade sätt som tentamensfrågorna, vilket ni finner i anvisad kurslitteratur.

Inlämning av seminarieuppgifter 

Inlämning av redovisade seminarieuppgifter skall ske gruppvis i PowerPoint-format. Inlämning skall ske via Canvas efter att redovisning och genomgång skett via zoom.

Tentamen
Tentamen kommer att ske via Canvas på distans. Ni kan komma att övervakas via zoom som ni loggar in på 45 minuter innan tentamens start, inloggningslänk till zoom får ni via e-post. Ni kan logga in på Canvas och påbörja tentamen 30 minuter innan ordinarie utsatt tid för tentamen, och ni lämnar in svar i PDF-format inom 30 minuter räknat från ordinarie tentamens tids slut.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmöte.

Lärandemål

- Visa grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemets uppbyggnad, och indelning

- Visa kunskaper om de svenska rättskällorna och dess rangordning

- Tillämpa grundläggande juridisk metod

- Tolka och tillämpa rättsregler i förhållande till avtal inom avtals- och köprätt

- Bedömma vållande och ansvar inom utomobligatorisk skadeståndsrätt

- Redogöra för de viktigaste instutitionerna inom EU och dess funktioner, samt huvudtyperna av EU:s lagstiftning

- Visa grundläggande kunskap om tullregler och klassificering av varor

 

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (del A), 5,0 hp samt en tentamen på distans (del B), 2,5hp.
Varje del betygssätts med U/3/4/5. Betyget på inlämningsuppgifterna (del A) utgör den huvudsakliga grunden för slutbetyget. Om en student ligger nära en betygsgräns på inlämningsuppgifterna kan ett högre betyg komma att akrualiseras i förhållande till tentamen (del B).

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum