Kursöversikt

Kurs-PM

EDA452  Grundläggande datorteknik lp2 HT20 (7,5hp)

Uppdaterad 19:e Oktober 2020    (AW) 

Kursen ges som en distanskurs av Institutionen för data- och informationsteknik.

Första onlineföreläsning finns tillgänglig  från och med Måndagen den 2:e November. Studera hemsidan och gör dig bekant med de olika moduler och flikar. Se gärna länken till introduktionssidan.

Kursens syfte

Kursen ska ge förståelse av datorns uppbyggnad och funktionssätt och därigenom en mycket god teoretisk och praktisk grund för fortsatta studier i såväl datortekniska som programmeringstekniska kurser.

Schema

Schema på TimeEdit.

Kontaktuppgifter

Examinator:

Rolf Snedsböl;
mail: Rolf at chalmers dot se

Kursteam:

Rolf Snedsböl: föreläsare

Andreas Wieden: laborationsansvarig och  kontaktperson för kursrelaterade frågor.
mail: andreas dot wieden at chalmers dot se

Elias Hällqvist Labchef.
mail: elias dot hallqvist at gmail dot com

Roman Melnik Labchef.
mail: romanmelnik snabel-a gmail punkt com

Kurslitteratur

 • Grundläggande datorteknik. Studentlitteratur, ISBN: 9789144076508; 2016
 • Grundläggande datorteknik - Arbetsbok  för DigiFlisp. Studentlitteratur, ISBN: 9789144115603; 2016
 • Ext-häfte (Används vid föreläsningar)
 • FLISP Handbok
 • Förenklad FLISP Instruktionslista

Kursens upplägg 

Undervisning består av inspelade föreläsningar och demonstrationer. Vidare erbjuds gruppmöten och handledning  i mindre Zoom-rum . Dessutom utförs  obligatoriska inlämningsupgifter inklusive förkunskapskontroll . Under kursen konstruerar studenten genomgående större och större digitala byggblock ingående i digitala system och datorsystem. Teorin inhämtas genom föreläsningar och demonstrationer. Studenten konstruerar sina byggblock och testar sin konstruktion med hjälp av simulatorer. Därefter redovisar studenten sina byggblock i form av inlämningsuppgifter.  Konstruktionsarbetet avslutas med att sammankoppla byggblocken till en dator och programmera denna med hjälp av simulatorer.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen gavs på distans för första gång under LP4 VT2020.  Det har utförts en övergripande uppdatering av kursen. Detta gäller föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter (laborationer). 

 

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationsmoment (inlämningsuppgifter) inlämnade innan angivna deadlines.  Baserat på tentamensresultatet ges betygen U, 3, 4 eller 5. 

 Tid och plats för tentamen: 4 timmars  Zoom-övervakad tentamen (??? beroende på nya Corona-direktiv)  11 januari  kl 8:30.

 Tillåtna hjälpmedel vid examination: Allt kursmaterial  (vid en Zoom-övervakad tenta).

 

Lärandemål och kursplan

Lärandemålen formuleras under tre rubriker:

1. Datorns uppbyggnad och funktion

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna   

 • beskriva datorns uppbyggnad och funktion.
 • beskriva och analysera/konstruera centralenhetens grundläggande delar.
 • förklara hur instruktioner byggs upp av styrsekvenser.
 • beskriva och analysera den automatiska styrenhetens funktion och uppbyggnad.
 • förklara primärminnets grundläggande funktioner samt beskriva, analysera och konstruera primärminnets anslutning till centralenheten.   
 • beskriva elementär undantagshantering i datorsystem.

2. Digitalteknik

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • beskriva och använda binära koder.
 • beskriva och analysera datorns uppbyggnad som programmerbart digitalt system.

3. Assemblerprogrammering

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • förklara det lagrade programmets princip.
 • beskriva programmerarens bild av maskinen, dvs instruktionsuppsättning och adresseringssätt.
 • beskriva, analysera och konstruera enkla assemblerprogram, organiserade i subrutiner.

Länk till kursplaner i Studieportalen.
Länk till kursplanen på GU.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum