Kursöversikt

Kurs-PM

ARK500 Geografisk informationsbehandling lp3 VT21 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator:

Jonas Tornberg, examinator

Rum SB-322

Telefon 031-772 2433

jonas@chalmers.se

Föreläsare:

Jonas Tornberg

Telefon 031-772 2433

jonas@chalmers.se

Lärare:

Jonas Tornberg

jonas@chalmers.se

Tobias Holmström

tobholm@chalmers.se

Gästföreläsare

Christel Copp

christel.copp@telia.com

 

Kursens syfte

Kursen ska ge grunder inom ämnesområdet Geografisk informationsbehandling, dess användning och tillämpning inom framför allt den byggda miljön inom och i anslutning till tätort. Likaså kunna genomföra via enklare geografiska analyser och presentationsformer, i syfte att beskriva och visualisera olika typer av tillämpningar i en urban miljö.

I denna kurs skapas en grundläggande förståelse i hur man använder sig av geografiska datakällor, via olika databaser. Databaser kommer från kommuner, statliga myndigheter m.fl., vilka är producerade för att geografiskt beskriva byggd miljö och sociodemografiska data. Kursen ska introducera olika typer av geografiska data, olika tillämpningar och enklare analyser samt visualiseringsmetoder och presentationsformer via programvaror som går under benämningen (GIS) och är specifikt inriktade på hantering av geografiska data.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Kursens utdelade föreläsningar och material bygger i huvudsak på boken ”Geografisk Informationsbehandling - Teori, metoder och tillämpningar”, sjätte upplagan. ISBN: 9789144088778.

Materialet kommer att delas ut under kursen gång, fortlöpande.

 

Kursens upplägg

Föreläsningar ca 10 timmar

Övningstillfällen 

ca 6 timmar avsatt för introduktion av ESRI ArcGIS

ca 16 timmar avsatt för uppgift 1

ca 18 timmar avsatt för uppgift 2

ca 14 timmar avsatt för uppgift 3

Grundläggande hantering av geografiska i urban miljö med koppling till andra kurser så som

BOM 210 Tätorters funktioner och utformning.

Genomförande av ett ämnesspecifikt projekt kopplat till analys av fastighetsinformation och fastighetsutveckling. Föreläsningar och övningar, som skall ligga till grund för genomförandet av det projektet, nedan kallat arbetsuppgiften.

Kursen introduceras med föreläsningar och en grundläggande övningsdel i programvaran ESRI ArcGIS. Efter introduktionen, genomförs arbetsuppgift 1 och arbetsuppgift 2, samt då eventuellt arbetsuppgift 3.

Arbetet genomförs i grupper om 2 studenter. (undantagsvis 1 student)

Föreläsningar

Kursen innehåller totalt 5 föreläsningar inklusive introduktionen av kursen.

Föreläsningarna är grundläggande som ett stöd för hantering av geografiska data inom ämnesområdet GIS.  Föreläsningarna avslutas med en grundläggande föreläsning om visualisering och presentation av geografiska data i bild och text.

Övningar och inlämningsuppgifter

Övning: Kursen börjar med ett generellt paket med övningsuppgifter, som går igenom programvaran ArcGIS för arbete med vektoriell och rasterbaserad geografisk information. Denna inledande del skall ses som en introduktion och presentation av programvaran, därför är det ingen inlämning för denna första del.

 Arbetsuppgift 1: Sätta samman ett antal geografiska databaser (från Göteborgs Stad), hantera, redigera, analysera samt presentera dessa geografiskt tillsammans med beskrivande texter och diagram. Allt material från denna första del skall sparas som underlag till uppgift 2.

Arbetsuppgift 2: Vi bygger nu vidare på föregående uppgift, men med fler analyser och fler fastigetsspecifika geografiska data, där vi analyserar, validerar och presenterar resultatet på liknande sätt som i föregående uppgift. Inlämningen sker via en plansch i A1 format, digitalt sparad, vilken sedan laddas upp via kurshemsidan.

Som stöd och hjälp med ovanstående uppgifter kommer det att finnas förutom handledare på plats, även utförlig dokumentation och videoinspelningar som beskriver uppgifterna stegvis. Inlämnad och godkänd plansch för (uppgift 1 och uppgift 2), tillsammans med den obligatoriska närvaron på föreläsningarna som ger betyget 3 (G). För högre betyg, krävs även inlämning av en tredje arbetsuppgift, se nedan.

Arbetsuppgift 3: Vi bygger nu vidare med fler analyser och fler geografiska data, där vi skall studera effekter av översvämning i den centrala delen av Göteborg, och se hur detta kan påverka infrastrukturella och fastighetsvärden värden. Vi skall analysera, validerar och presenterar resultatet på liknande sätt som i föregående uppgift 2. Inlämningen sker via en plansch i A1 format, digitalt sparad, vilken sedan laddas upp via kurshemsidan.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Projektuppgift 3 kan förändras inför varje nytt kurstillfälle.

ESRI ArcGIS Pro ingår numera i kursen.

 

Lärandemål

  • beskriva olika datamodeller för digitala rumsliga data (raster- vektor), samt kunna ange hur rumsliga data typiskt organiseras, lagras och administreras i en datorbaserad miljö.
  • identifiera olika typer av geografisk information och kunna beskriva det som är relevant inom samhällsplaneringen och den byggda miljön, vilket innefattar både kommunal och social struktur.
  • beskriva olika typer av ämnesspecifika modeller avseende rumsliga fenomen kopplat till byggd miljö.
  • redogöra för ett urval av grundläggande geografiska analysmetoder.
  • redogöra för ett urval av grundläggande kartografiska metoder och förklara innebörden av olika kartprojektioner, geodetiska referenssystem och koordinatsystem.
  • självständigt och i grupp genomföra grundläggande analyser av fastighetsrelevanta geografiska data i raster- och vektorformat med hjälp av standardprogramvara för GIS.
  • kunna presentera arbetsgång och resultat från insamling och analys av geografiska data.
  • utföra och presentera enklare statistiska utvärderingar av rumsliga data i både muntlig och skriftlig form innefattande bilder, figurer, diagram, beskrivande text och framförallt kartor.

 

Examination

Denna kurs har i sin nuvarande form individuell betygssättning, vilket innebär att kursen kräver obligatorisk inlämning av uppgift 2 som betygssätts med betyget (U/G) d.v.s. betyg 3.

Samt obligatorisk närvaro på föreläsningarna som måste uppfyllas till 80%

För att möjliggöra högre betyg (4/5) krävs även inlämning av uppgift 3.

OBS! Senaste datum för inlämningar MEDDELAS SENARE!

 

Litteratur

Kursens utdelade föreläsningar och material bygger i huvudsak på boken ”Geografisk Informationsbehandling - Teori, metoder och tillämpningar”, sjätte upplagan. ISBN: 9789144088778.

Material kommer att delas ut under kursen gång fortlöpande och kommer att täcka in större delen av kursens föreläsningar.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum