Course syllabus

INFORMATION 2022-2023:

Då kursen utgår kommer totalt fyra omtentor ges under 2022 och 2023. Datum kan hittas här:

https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/Tentamensdatum.aspx

Tentorna är salstentor och skrivs på papper. Tentorna kommer vara lika tidigare tentor i TDA144, alltså bestå av programmeringsproblem, men hänsyn kommer tas i utformning och rättning till att tentan utförs på papper utan hjälpmedel. 

Notera att tentorna INTE innehåller del A från kursens tidigare kod TDA143, även om del B av de tentorna fortfarande är bra övningsmaterial. 

Tentamen 2023-08-18, lösningar: TDA144-2022-08-18-sol.pdf

Tentamen 2023-04-03, lösningar: TDA144-2023-04-03-sol.pdf 

2022-08-23: Tentamensresultat för 2022-08-19 är nu inrapporterade. Om du plussade och inget har rapporterats betyder det att ditt resultat var på eller under tidigare resultat. Tentamen finns att hämta/kopiera på CSE Student Office (https://studentportal.gu.se/english/my-studies/cse/student-office). Vill du begära en omprövning så knäpp en tydlig bild på din lösning och skicka den till jonas.duregard@chalmers.se med rubrik "Omprövning TDA144" tillsammans med en beskrivning av vad som får dig att tro att ett misstag begåtts i rättningen. Notera att omprövning gäller rena misstag i rättningen, som att jag missat någon sida eller så. Omprövningsunderlag av typen "rätta snällare plz" kommer sannolikt inte leda till någon justering. 

Kurs-PM

TDA144 Grundläggande programmeringsteknik lp3 VT21 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Data- och informationsteknik

Kontaktuppgifter

Examinator: Jonas Duregård

Nås enklast via kursens Slack-workspace.

jonas.duregard@chalmers.se

Telefon: 031-772 1028

Kursens syfte

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om programmering. Efter genomförd kurs ska studenten självständigt kunna konstruera enkla datorprogram.
Kursen skall även träna upp allmänna färdigheter i problemlösning, modellering samt ingenjörsmässighet.

Schema

Finns i timeedit.

Kurslitteratur

Officiell litteratur är "Java Direkt Med Swing" av Jan Skansholm (ISBN: 9789144104317)

Dock är det fullt möjligt att använda en annan nybörjarbok om Java, eller att inte köpa någon bok alls utan förlita sig på fritt tillgängliga digitala resurser samt föreläsningsslides som publiceras här. 

Ett lite mer lättläst alternativ är boken Java - steg för steg (också av Skansholm).

Kursens upplägg

Ingen undervisning sker på campus, utan via Zoom. Datorsal är bokad under datorövningar, men ingen personal finns på plats. 

Kursen har föreläsningar och datorövningar.

Inga föreläsningar är obligatoriska.

Datorövningarna är främst avsedda för att lösa kursens labbuppgifter. På passen finns handledare som svarar på frågor och tar emot redovisningar av slutförda uppgifter. Inget enskilt datorövningspass är obligatoriskt, men varje student kommer behöva närvara på minst ett fåtal pass för att redovisa sina lösningar på labbuppgifterna. 

Lärandemål

  • Behärska programmering på en nivå som är lämplig för att lösa enklare ingenjörsproblem, och för fortsatta studier inom programmeringsnära ämnen exempelvis datastrukturer och databaser.
  • Förklara och använda grundläggande begrepp inom programmering, speciellt såsom de realiseras i det programspråk som används i kursen.
  • Använda de datastrukturer och styrstrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt välja datastrukturer och styrstrukturer som passar för det aktuella problemet.
  • Definiera klasser som modellerar enkla fenomen på ett objektorienterat sätt, med inkapslad data som avläses och uppdateras via publika metoder.
  • Dela upp ett större problem i hanterliga delar.
  • Känna till och använda befintliga klasser i klassbibliotek, t ex för att bygga enklare grafiska gränssnitt.
  • Sätta sig in i ett givet program i syfte att felsöka, utvidga eller förbättra programmets beteende enligt givna anvisningar.
  • Förklara, dokumentera och kommentera kod på ett användbart sätt.
  • Redogöra för den roll som algoritmer och datastrukturer spelar vid programmering, samt känna till ett antal vanligt förekommande datastrukturer och ett antal grundläggande algoritmer för sökning och sortering.

Examination

I kursen ingår en skriftlig tentamen, som sker i tentamensveckan efter läsperiod 3. 

Därtill finns en laborationsdel som utförs i grupper om två studenter. Sammanlagt är det fyra labbar med separata deadlines. Varje labb ska redovisas på ett datorövningspass innan utsatt deadline. Hur uppgifterna skall redovisas samt sista datum för redovisning framgår av respektive uppgifts-PM, som publiceras löpande.

Laborationerna är obligatoriska och en del av examinationen. Båda medlemmarna i laborationsgruppen skall aktivt deltaga i genomförandet och redovisning av laborationer. Dessutom är det gruppen själv som på egen hand skall utför uppgifterna. Naturligtvis kan man diskutera med andra, men ni skall utarbeta era egna lösningar. Att kopiera en laborationslösning, helt eller delvis, från någon annan betraktas således som fusk.

Vid tentamen ges graderade betyg vilka utgör slutbetyg för kursen. För godkänd kurs krävs dessutom att obligatoriska laborationer blivit redovisade på datorövning, inlämnade och godkända. För momentet laborationer ges betygen godkänd och underkänd.

Länk till kursplanen i Studieportalen: Studieplan

Course summary:

Date Details Due