Course syllabus

Kurs-PM

LKT331 Reaktorprocesser lp3 VT21 (6 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

Kontaktuppgifter

Derek Creaser

Christian Ekberg

Fredrik Hildor

Luis Guillermo Gonzalez Fonseca

examinator

föreläsare

handledare

handledare

creaser@chalmers.se

che@chalmers.se

fredrik.hildor@chalmers.se

luisg@chalmers.se

 

Kursens syfte

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om kemiska reaktorer, både vad gäller fysikalisk-kemiska faktorer (som reaktionshastighet, reaktionsordning och mekanismer) liksom olika reaktortyper (som ideal tank och ideal tub).

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Läroboker

Atkins, P.W., de Paula, J., Physical Chemistry (10th edition), Oxford

University Press, Oxford (Har även använts i Fysikalisk kemi.)

Atkins, P.W., Chemical Principles, (7th edition), Macmillan, (2013) (Har även använts i Fysikalisk kemi samt Allmän och oorganisk kemi.)

G.W. Roberts, Chemical Reactions and Chemical Reactors, (2009), John Wiley & Sons.

Referenslitteratur

Aylward, G., Findlay, T., SI Chemical Data, Wiley.

Mörtstedt, S.-E., Hellsten, G., Data och diagram, Liber Utbildning.

 

Kursens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, och laborationer. På övningarna tas räkneproblem kopplade till kursavsnitten upp. Övningarna består av demonstrationer av problemlösningsteknik kombinerat med självverksamhet. Samtliga laborationer är obligatoriska. Kursen är indelad i en teoridel, 4,5 hp, samt en laborations/projektdel, 1,5 hp.

Inlämningsuppgifter är frivilliga och ger maximalt 0,5 bonuspoäng vardera till tentamen.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Distansundervisning. Anpassning av labövningar för covid-19 säkerhet.

 

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna genomföra grundläggande beräkningar för dimensionering av kemiska reaktorer. Studenterna skall få förståelse för tillämpad fysikalisk kemi med fokus på kemiska reaktionsförlopp, kunna ställa upp och använda material- och värmebalanser samt dimensionera olika ideala reaktortyper. De kommer också att kunna bestämma kinetiska parametrar och utgå från dessa vid reaktorberäkningar.

 

Examination

Examinationen av teoridelen består av en skriftlig tentamen bestående av teori- och beräkningsuppgifter, där betyg ges i skala 3-5. För godkänd projektkurs (betyg G) krävs godkänd närvaro (100%), godkänt genomförande och godkänd redovisning. För att erhålla slutbetyg (skala 3-5) på kursen krävs att båda kursdelarna är godkända. Slutbetyget baseras på den skriftliga tentamen. Bonuspoängen från inlämningsuppgifter adderas till tentamensresultatet under de tentamina som ges under det läsår man är förstagångregistrerad på kursen. Varje godkänd inlämningsuppgift (helt felfri) ger 0,5 bonuspoäng.

Slutbetyg:

Slutbetyg i skala 3-5 ges baserat på tentamen. För betyg 3, 4 resp. 5 krävs                 40, 60 resp. 80% av tentamens totala poängantal.

Hjälpmedel vid tentamen:

Aylward, Findlay, SI Chemical Data.

Mörtstedt, Hellsten, Data och diagram.

Ekbom: Tabeller och formler NV (eller ... N, T, Te)

Ekholm, m.fl.: Fysik och matematik, Tabell och formelsamling

Ekholm, m.fl.: Formler och tabeller i Fysik, Matematik och Kemi för gymnasieskolan

Björk, m.fl.: Tabell- och formelsamling;

 Natur och Kultur: Nya formelsamlingen.

Lennart Råde, Bertil Westergren: beta

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due