Course syllabus

Kurs-PM

SSY048 Systemkonstruktion lp3 VT20 (7 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

 

Kontaktuppgifter

examinator och föreläsare:     Anders Grauers,              anders.grauers@chalmers.se

handledare:                               Ivo Batkovic                   ivo.batkovic@chalmers.se

                                                   Lars Lindgren,               lars.lindgren@chalmers.se

 

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge förståelse för systemkonstruktion där mekanik, elektronik och datorteknik samverkar för att ge egenskaperna av ett system. Stor vikt läggs på förmågan att förstå hur användningskrav på ett system översätts till tekniska krav och hur man bygger upp och dimensionerar systemet för att nå kraven och få ett säkert system.

 

Schema

Schemat finns i TimeEdit

 

Kurslitteratur

Kursmaterial kommer läggas upp på Canvas för egen utskrift.                
Det används inte någon specifik kursbok.

 

Kursens upplägg

Kursen består av följande moment:            

 • Föreläsningar
 • Konstruktionsprojekt som består av      
      4
  inlämningsuppgifter (obligatoriska)
      2 extrauppgifter (för att kunna få högre betyg)                               
 • Handledningstider för konstruktionsprojektet (obligatoriska). Vid sjukdom eller andra viktiga skäl kan en deltagare missa enstaka av handledningarna, men måste meddela gruppen det i förväg. Uteblir man vid flera tillfällen kommer komplettering krävas.  
 • En konstruktionsgenomgång (obligatorisk) mitt i kursen där ni presenterar de 2 första inlämningarna och får feedback.           
 • En slutredovisning (obligatoriska) där ni presenterar och motiverar ert system och får feedback.  
 • Gruppdynamik och Kommunikation med Föreläsningar och (obligatoriska) övningar.                

Föreläsningarna täcker det som krävs för att kunna genomföra konstruktionsprojektet.

Allt kursmaterial kommuniceras via Canvas och det uppmuntras att använda  canvas-meddelanden eller e-post för kommunikation med lärarna, eller att direkt prata med oss vid schemalagda moment. Vid behov så kan vi komma överens om att ha möten utanför schemalgd tid.

Kursen har fyra deadlines och för att handledningen skall fungera så måste dessa hållas, precis som i ett riktigt utvecklingsprojekt. Lämna alltid in det ni har klart före deadline, även om det saknas delar. Vi betygssätter det som lämnats in.

Det som kommer in upp till en vecka för sent betygssätts också men får ett poängs avdrag. Om en del lämnas in i tid och andra delar kommer in för sent så kommer sammanlagda betyget i kursen att viktas ihop av betyg på det som lämnats i tid och det som lämnats in för sent med hänsyn tagen till hur mycket av resultaten som var i tid respektive hur mycket som lämnades in för sent. 
Utnyttja handledningarna till att stämma av med handledaren vad som skall ingå i inlämningarna.

Det är upp till varje kursdeltagare att planera arbetet inför varje deadline så att arbetsbelastningen blir lagom jämn.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Poängsättningen för individuell bedömning har delats upp så att halva poängen på det momentet delas ut redan vid konstruktionsgenomgången mitt i kursen, och andra halvan vid slutredovisningen.

Instruktionerna till handledarna har uppdaterats så att det framgår att de skall motivera sina bedömningar av olika delar av inlämningarna. Handledarna uppmanas även påpeka när grupperna lägger mycket tid på saker som inte ingår i grunduppgiften.

Lärandemål

- Tillämpa en systematisk metod för att ta fram ett system och skapa ett konstruktionsunderlag innefattande kravspecifikation, ritningar, komponentval, och beskrivning av hur delarna samverkar.
- Sätta upp en kravspecifikation på ett strukturerat sätt.
- Ta fram en lösning för systemet som är lämplig för ändamålet.
- Dimensionera och välja maskinelement, drivsystem, ställdon samt sensorer med hänsyn till ställda funktionskriterier.
- Använda matematiskt modellbygge för att modellera systemet, i form av statiska modeller och modeller av enkel dynamik, för att verifiera konstruktionen.
- Kunna beskriva styrsystemets uppgift i form av beskrivning hur användare kan påverka systemet samt hur sensorer används för återkopplad styrning.
- Beskriva och motivera en teknisk konstruktion muntligt och skriftligt på ett strukturerat sätt.

 

Examination

Examinationen och betygssättning av grupperna sker på inlämningsuppgifterna, eventuella extrauppgifter och på konstruktionsgenomgången i mitten av kursen samt slutpresentationen. Vid konstruktionsgenomgången och slutredovisningen görs även bedömning av de individuella prestationerna.                  

Det finns inte någon tenta i denna kurs eftersom den typ av färdigheter och förståelse som är huvuddelarna i denna kurs inte passar för en skriftlig tenta.  

Betygssättning baseras på en sammanvägning av kursmomenten genom att varje moment ger betygspoäng som sedan summeras. Summan avgör sedan slutbetyget. Det ges bara hela poäng.

 • De fyra inlämningsuppgifterna kan vardera få 0 till 3p, totalt 0-12p. Hela gruppen får samma poäng på inlämningarna.
  En komplett rapport med bra motiveringar får 3p, lägre poäng ges om innehållet inte är komplett, motiveringarna är bristfälliga eller rapporten är för sent inlämnad.
 • Individuell prestation vid konstruktionsgenomgången mitt i kursen samt slutredovisningen bedöms. Vid varje tillfälle så ger en godkänd prestation ger 2 p (motsvarar 3:a), 3 eller 4 poäng fås då studenten visar på djup förståelse för system och bra förmåga att resonera kring komplexa systemfrågor.
  0 eller 1 poäng ges om studenten saknar väsentlig kunskap som förväntas för godkänt betyg. Det kan vara oförmåga att förklara inlämnade resultat på en grundläggande nivå eller oförmåga att förklara hur systemet fungerar på en grundläggande nivå.
  Poängen från de två bedömningarna summeras och man kan alltså totalt få en individuell poäng från 0 till +8 p. (Det är ovanligt med lägre än 4 poäng på detta moment om man varit aktiv under kursen.)
 • Varje extrauppgift kan ge 0-2 p vardera, totalt 0-4p. Alla som gjort uppgiften tillsammans får samma poäng.
  En fullständigt löst och väl motiverad extrauppgift ger 2 poäng.
 • Gruppmedlemmarnas omdöme om hur individerna har bidragit till det gemensamma resultatet kan ge 0 till + 4p.
  Om gruppen bedömt att man gjort lika mycket som medeldeltagaren i gruppen får man 2p, har man gjort mer får man 3 eller 4p, har man gjort mindre får man 0 eller 1p. Medelvärdet inom en grupp är alltid 2p.

Notera att det inte finns någon specifik poänggräns på varje enskilt moment utan det är totalsumman som avgör slutbetyget. Man kan alltså kompensera låga poäng i en del av kursen med högre poäng i en annan del.

Betygspoäng

Slutbetyg

0-17

UK

18-21

3a

22-24

4a

25-28

5a

OBS! Det är inte systemet som man konstruerar som poängsätts, utan hur väl gruppen har genomfört de olika stegen för att konstruera systemet och hur väl man förstår systemet och dess funktion. Vissa system kan vara svårare att konstruera än andra, så det slutliga systemet man konstruerat kan ha avgörande svagheter, och betyget ändå vara bra.

Exempel på hur man kan nå olika betyg:

Ett sätt att få 3a i slutbetyg är t.ex. att man har godkänt på alla skriftliga inlämningar (12p) samt bedömas kunna allt som krävs för godkänt på den individuella bedömningen (=4p) och ha presterat lika bra som medel i sin grupp (2p), och inte gjort någon extrauppgift (0p)

Exempel på två olika sätt att få en fyra i slutbetyg är:
Att antingen ha godkänt på alla skriftliga inlämningar (12p) samt bedömas ha mycket djupa systemkunskaper vid den individuella bedömningen (=8p) och ha presterat lika bra som medel i sin grupp (2p), och inte gjort någon extrauppgift (0p),

eller att ha godkänt på alla skriftliga inlämningar (12p) samt bedömas kunna allt som krävs för godkänt på den individuella bedömningen (=4p) och ha presterat lika bra som medel i sin grupp (2p), och gjort båda extrauppgifterna med full poäng (4p).

Ett sätt att få en 5:a i slutbetyg är t.ex. att man har godkänt på alla skriftliga inlämningar (12p) samt bedöms ha mycket bra förståelse för systemet vid individuell bedömning (=8p) och ha presterat lika bra som medel i sin grupp (2p), och gjort båda extrauppgifterna med godkänt resultat (+4p).

Mer detaljer om betygssättningen

De inlämnade uppgifterna kan alltså bara få betyg godkänt (3p) eller lägre. Det betyder inte att det är bortkastad tid att göra extra bra inlämningar. Bra gjorda analyser kommer att göra det lättare att prestera bra på presentationerna så det ger gruppens medlemmar bättre möjligheter att få bra individuella betyg. Extra bra resultat i en del av en inlämning kan också kompensera eventuella missar i en annan del av samma inlämningsuppgift, så genom att göra bra inlämningar minskar risken för att totalbetyget dras ner av att man gjort fel i någon del.

Notera att betyget på inlämningsuppgifterna kan vara lägre än 3, och i så fall ges ingen retur utan gruppen måste se till att prestera bättre på framtida uppgifter för att bli godkända.

En grupp kan ha fått godkänt på inlämningarna, men ändå kan en gruppmedlem få underkänt i slutbetyg, t.ex. om den inte får godkänt på den individuella prestationen.

Individuell bedömning

De individuella prestationerna bedöms vid konstruktionsgenomgången mitt i kursen och slutredovisningen och följande diskussion. Det individuella resultatet på presentationer och efterföljande diskussioner kan få följande bedömningar:

 • Stora luckor i baskunskaper (0p),
 • Väsentliga luckor i baskunskaper (1p),
 • Godkända baskunskaper (2p),
 • Baskunskaper + djupare förståelse av hur systemet fungerar och konstrueras (3p)
 • Baskunskaper + djup förståelse + förmåga att resonera om komplexa systemfrågor (4p)

Denna individuella bedömning görs vid två tillfällen (Konstruktionsgenomgången och slutredovisningen) och vid varje tillfälle så får man poäng enligt skalan ovan. Slutpoängen för den individuella bedömningen  kan då bli mellan 0 och 8 poäng.

Gruppernas omdömen av deltagarnas bidrag till resultaten

Projektmedlemmarna kommer att anonymt få lämna omdömen på sina gruppmedlemmar i slutet av kursen. I detta omdöme meddelar man hur man tycker att de andra gruppmedlemmarna har bidragit till gruppens gemensamma resultat. Dessa omdömen utgör en betygspoäng. Aspekter att ta hänsyn till är t.ex., har personen löst sina uppgifter. Har personen varit med och drivit projektet framåt rent allmänt. Har personen tagit initiativ och tagit tag i saker som annars blivit ogjorda. Era omdömen är arbetsmaterial som behandlas konfidentiellt. Era omdömen kommer ni att mata in via Canvas.

Övrigt om betygssättningen

Handledningstiderna används inte alls för betygssättning. Man måste inte bevisa något alls vid handledningen utan den är bara till för att hjälpa grupperna med projekten. Det är dock bra att vara aktiv på handledningen för det tränar upp ens förmåga att diskutera uppgifterna, vilket man bedöms på vid presentationerna.

Skulle handledaren bedöma att det saknas underlag för att sätta individuellt betyg på någon individ så kan det bokas ett kort kompletterande muntligt förhör för att vi skall ha tillräckligt underlag. Detsamma görs om någon är sjuk vid konstruktionsgenomgången eller slutredovisningen.

Om någon student av speciella skäl anser sig inte kunnat visa tillräckligt vad hen kan, så kontakta handledare eller examinator. Då görs en bedömning om de speciella skälen kräver någon justering av examinationen. Detta kan t.ex. vara personer som har speciellt svårt att presentera inför en stor grupp.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan