Course syllabus

Kurs-PM

PPU175 Integrerad Konstruktion Och Tillverkning (IKOT) lp3-4 VT21 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Industri- och materialvetenskap. 

COVID'19 relaterat i rött. 

Andra superviktiga saker i svart. 

Värt att notera i blått. 

 

Syfte (Varför?)

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna en djupare inblick och erfarenhet av moderna arbetssätt och metoder för projektledning och produktutveckling. I kursen tränas ingenjörsmässig problemlösning och studenterna stimuleras att tillämpa sina analytiska kunskaper från exempelvis ämnen som Mekanik, Hållfasthetslära, Materiallära, Maskinelement och Tillverkningsteknik i så realistiska sammanhang som möjligt. Produktionsanpassning skall ske så tidigt som möjligt i processen eftersom kostnader ökar kraftigt om ändringar sker sent i projektet. Projekt omfattar många aspekter som måste behandlas för att en nyutvecklad produkt skall vara lyckat och möta de förväntningar som ställs på den. Områden som behandlas är:
• Projektledning, planering, resurssäkring och riskhantering,
• Utvecklingsprocessen, kundvärdesbegreppet och Value Management,
• Kommersiella perspektiv
• Prototyptillverkning, produktions- och kostnadsaspekter
• Kommunikation och gruppdynamik
Studenterna arbetar i grupper med ett industriellt problem vilket också ger en naturlig erfarenhet av gruppdynamik. Kommunikation tränas kontinuerligt genom muntlig och skriftlig framställning. Projektuppgifterna är valda så att såväl nykonstruktion som omkonstruktion av befintliga lösningar kan komma ifråga. Genomförandet av projektet innebär att deltagarna tränas i att analysera ett utvecklingsuppdrags innebörd för att sedan formulera en funktionsbaserad kravspecifikation i värderingsbara termer. Funktionskraven skall sedan mötas av de konceptförslag som utformas. Projektet innefattar även tillverkning av prototyper i syfte att utvärdera den genererade lösningen. Projektet skall genomföras gruppvis med 4-5 studenter per grupp och dokumenteras en skriftlig slutrapport. Två muntliga presentationer skall genomföras under projektets gång. Projektledarskapet alterneras inom gruppen och projektledaren rapporterar kontinuerligt till handledaren. Nivån på förståelsen bör vara så pass djup att man i en framtida yrkessituation kan genomföra och delta i produktutvecklingsprojekt.

 

Lärandemål (Vad?)

Studenter skall efter avslutad kurs kunna:

skapa en projektdefinition genom att
identifiera intressenter, roller och ansvarsområden för gruppmedlemmar
skapa en målformulering
analysera mål, leveranser och avgränsningar, milstolpeplan och Gantt-schema
identifiera risker och utarbeta åtgärder identifiera sambandet mellan product och användare genom att
kartlägga produktens livscykel ur ett kund- och miljöperspektiv
identifiera kundkrav och önskemål
sammanställa "Voice of the Customer"

skapa ökat kundvärde genom
identifiera huvud-, tilläggs-, stödjande och oönskade funktioner för en produkt
skapa en funktionell modell av en produkt
utvärdera en produkts kommersiella position och därmed föreslå strategier för vidare utveckling

skapa nya tekniska koncept, kombinera och jämföra dem utforma, testa och utvärdera konceptet genom
konstruera tekniska lösningar mha CAD
förklara/beskriva vilka konstruktionskriterier som påverkar valet av tillverkningsprocesser
ta fram en kostnadsuppskattning för detaljtillverkning och montering
utföra konstruktionsanpassningar för att förenkla detaljtillverkning och montering
tillverka och sätta samman en prototyp
utvärdera resultat från funktionella tester av prototypen och analysera måluppfyllnad av den funktionella kravspecifikationen

argumentera för och försvara den valda lösningen vid muntlig presentation och i skriftlig rapport
värdera och kritisera andra lösningar till samma problem
kunna identifiera etiska konsekvenser och dilemman i samband med utveckling av en ny produkt
kunna inkludera etiska och moraliska principer i beslutsfattandet

arbeta professionellt i grupparbete. Detta innefattar även:
Kunna analysera bemötande och interaktion i gruppsamarbeten utifrån ett inkluderande perspektiv.
Kunna tillämpa kommunikativa strategier för att främja social hållbarhet.

 

Kursens upplägg (Hur? 1)

Projektuppgifter

Projektuppgifterna är hämtade från näringslivet och har industriell relevans. Uppgifterna omfattar utveckling av ett konceptförslag som utmanar en befintlig teknisk lösning eller tillfredsställer ett behov som saknar befintlig lösning. Målet med projektet är att ge erfarenhet och insikter i produktutveckling genom att följa en given konstruktionsmetodisk process.

Föreläsningar

En serie av föreläsningar ges som introducerar innehållet i kurslitteraturen, detaljerat schema finns, och uppdateras, [här på] här på Canvas. Alla föreläsningar i denna kurs (PPU175) under VT2021 kommer kunna följas digitalt. I början kommer det enbart vara digitalt och mot slutet kan det bli hybridvarianter. Oavsett kommer det ges tillfälle att ställa frågor och interagera, antingen under föreläsningen, eller alldeles efter.

Tisdagen den 19/1 kommer en översökt av hela kursens metodik att ges under en föreläsning (Zoom) mellan klockan 10.00-11.45. Onsdagen den 20/1 kl. 13.15-15.00 påbörjar vi projektet bland annat med målformulering.
Den i kursen föreskrivna utvecklingsprocessen omfattar följande steg:
• Projektplanering, organisation och uppstart
• Produktens livscykel ur ett kund- och miljöperspektiv
• Kundvärde och funktionsbaserad kravspecifikation
• Produktens kommersiella position
• ”Voice of the Customer”
• Funktionsanalys
• Idégenerering och konceptutvidgning
• Funktionell modellering
• Konceptval
• Systemarkitektur
• Detaljkonstruktion
• Produktionsanpassning och kostnadsuppskattning
• Prototyptillverkning
• Funktionellt test och analys av måluppfyllnad

Handledning

Handledning ges på schemalagda tider, normalt en gång i veckan. Utöver dessa tider måste tid avsättas för arbete inom gruppen (eftersom kursens omfattning är 7.5 poäng). Inför de handledda tillfällena krävs det att gruppen har läst igenom de avsnitt i kurslitteraturen som anvisats i aktivitetsplanen och i läsanvisningar. Dessutom påbörjar och avslutar projektledaren sin period (se nedan) med en särskild konsultation med handledaren. Handledning kommer åtminstone inledningsvis under VT2021 att ske digitalt via Zoom.

Grupparbete

Grupperna lottas fram i samband med kursstart. Varje grupp får självständigt organisera gruppen (välja sina roller) på ett genomtänkt och rättvist sätt. Projektledarskapet är en roterande befattning som skall provas av samtliga gruppmedlemmar i en sammanhängande treveckorsperiod. Projektledaren har ansvar för projektets framskridande (att planer följs, hantering av uppkomna situationer etc.) och utgör den huvudsakliga kontaktpersonen i formella frågor mot handledaren. Inför att man skall vara projektledare har man en konsultation med handledaren där man går igenom de kommande veckorna. Efter att man varit projektledare följs det upp vid ett nytt handledarmöte.
Vidare bokför varje gruppmedlem själv sin nedlagda tid och rapporterar denna till projektledaren. Projektledaren rapporterar sedan tiden vidare till handledaren (avpersonifierat) i samband med att man avslutar sin handledarperiod.

Handledning kring tillverkningstekniska aspekter.

En grupp lärare inom material och tillverkningsteknik finns tillgängliga i syfte att besvara allmänna och specialiserade frågor av varierande teknisk art. Tider för konsultation kommer finnas tillgängliga att boka i lp. 4. Man kan likna denna expertpool med den tillgängliga kompetens som kan finnas på företag av medelstor till stor storlek. Precis som i verkligheten kan en persons svar på en fråga vara mer eller mindre rätt i sammanhanget. Är man tveksam till expertpoolens svar finns det inget som hindrar att man söker informationen på annat håll. Ett av syftena med expertpoolen är att ge sådana svar som företag kan vara tveksamma till att ge svar på eftersom det kan vara tidskrävande eller omöjligt av konkurrensskäl.

Prototyptillverkning

Ett viktigt moment i projektarbetet är att tillverka och testa/analysera en prototyp för att verifiera del- eller huvudfunktioner för den nya produkten. Huvudsyftet med prototypen är att demonstrera den nya produktens kundvärde. Prototyptillverkningen ligger i kursens andra del, Lp4. För tillverkningen och framtagningen finns det tillgång till prototyplabbet och även möjlighet att göra rapid-prototyping modeller i termoplast. Digitala prototyper kan modelleras i olika CAD-verktyg som Catia eller Autodesk Inventor mfl.

Vi hoppas på att kunna använda prototyplabbet VT2021. Bokningsbara tider i prototyplabbet (se TimeEdit) finns i lv3-8 i läsperiod 4. Dessa bokas via Canvas. Under gruppens första tillfälle (Lv. 3 el. 4 i lp 4) är det obligatorisk genomgång av gruppens plan för prototyptillverkningen (inkl. ritning) med prototyplabbets personal, OBS detta gäller oavsett i vilken mån prototyplabbet kan nyttjas fysiskt. För att få vistas i prototyplabbet krävs en obligatorisk säkerhetskurs. Den som inte tidigare genomfört säkerhetskursen måste anmäla detta till examinatorn redan under lv. 1 i lp3. 

 

Examination (Hur? 2)

Obligatoriska moment

De obligatoriska momenten är av sådan karaktär att man inte kan tillgodogöra sig innehållet på egen hand beroende på unik förläsare eller gruppmedverkan. Man skall ha varit närvarande och deltagit i nedanstående obligatoriska moment:

Projektstart i grupper (onsdag 20/1)
Möte med företagen (Avstämning av kravspecifikation) (omkring lv2-3, lp3)
Gruppdynamikuppgifter (lv 4-7, lp3)
Presentation av koncept (lv1, lp4)
Feedback på presentation av koncept, gruppvis (lv1-2, lp4)
Presentationer av PU-masterns konceptpresentationer (24 mars kl. 13-17)
Övningar i skriftlig framställan, gruppvis (april-maj)
Presentation av färdig produkt (2-3 juni)
Feedback på presentation (juni)

Vid dessa moment genomförs närvarokontroll. För att bli godkänd på kursen krävs att man varit närvarande och genomfört minst 8 av de obligatoriska momenten.

Möte med handledaren

Möten med handledaren regelbundet under kursen är obligatoriska. Handledarna är till för er skull. De skall ge konstruktiv feedback och vägledning, men kom ihåg att de inte är era assistenter.

Skriftliga rapporter
Åtta delinlämningar och en slutrapport skall vara inlämnade i tid och godkända.

Delinlämningar

För att betyg skall kunna sättas kontinuerligt och studenterna skall kunna få feedback så krävs att de olika momenten redovisas i inlämningar per email vid nedan angivna deadlines.

Dokumentationen är rekommenderad att inte överstiga 1500 ord per steg. 

Deadline

Innehåll

Tid för 1:a inlämning

Peer-review

Tid för inlämning för betygssättning

D1

Steg 1 & 2

2/2 kl. 10

4/2 kl. 15-17

9/2 kl. 10

D2

Steg 3 & 4

23/2 kl. 10

24/2 kl. 13-15

2/3 kl. 10

D3

Steg 5 och 6

8/3 kl. 10

9/3 kl. 8-10

23/3 kl. 10 kl. 18

D4

Steg 7:1

1/4 kl. 12

-

4/5 kl. 10

D5

Steg 7:2-5

27/4 kl. 10

29/4 kl. 13-15 TBD (slutet av v. 17)

D6

Steg 8

24/5 kl. 14

25/5 kl. 10-12 TBD (omkring 25/5)

28/5 kl. 17

D7

Slutrapport

-

-

5/6 kl. 17

 

Eventuella returer måste vara inlämnade 2021-08-21 och godkända senast 2021-09-21. De som ej är godkända detta datum är välkomna att göra om projektet nästa år.

Slutrapport

Anvisningar för rapportens utformning kommer finnas på Canvas. Slutrapporten får max vara 20 sidor exklusive bilagor. Projektrapporten skickas in senast den 5/6 kl. 17:00.

Presentationer

Två stycken presentationer skall genomföras av varje grupp. Vid den första presentationen (Lv 1, Lp4) skall val av konceptuell lösning presenteras och motiveras. Den tänkta målgruppen är en styrgrupp för projektet (dvs. de som finansierar projektet). Målet är att erhålla klartecken att gå vidare med projektet. Gruppvis feedback på den muntliga presentationen ges sedan lv1-2/lp4.
Vid den andra presentationen skall den slutliga lösningen presenteras. Denna presentation ges 2 eller 3 juni. Gruppvis feedback på det muntliga framställandet dagarna efter presentationen.
2-3 personer i gruppen redovisar vid respektive presentation. Vilka som presenterar vid respektive tillfälle bestäms inom gruppen. För godkänt i kursen skall man ha redovisat en gång.
Ett aktivt deltagande/opponering vid de muntliga projektredovisningarna är obligatoriskt och betygsgrundande. PowerPoint-presentationen skall laddas upp i Canvas (eller enl. anvisning från kursledningen) så att de finns tillgängliga där vid själva presentationen.

Betygsättning

Graderad betygsättning tillämpas med betygsskala U, G (=3) samt överbetygen 4 och 5.
Gruppens betyg är en sammanvägning av delbetygen från steg 1-8 (10% var) och slutrapporten enligt bifogad bilaga (20%). De olika delbetygen sätts kontinuerligt och baseras på vad som skickats in vid deadlines. Notera att delinlämningarna sker i två steg. I första steget ges kvalitativ feedback från peers (4-5 andra studenter). I andra steget sker betygssättning, då utan särskilda kommentarer. Om någon del blir underkänd (betyg 0), blir delbetyget 3 då denna del korrigerats.
De olika delbetygen (D1-D8 samt slutrapporten) hanteras som decimaltal, tills dess att individuella slutbetyg skall bestämmas.
Varje students individuella betyg baseras på gruppens betyg och opponeringspoäng som erhålls genom individuella peer-review-rapporter på andra gruppers delinlämningar. Vid varje opponeringstillfälle kan man erhålla 0, 1 eller 2 opponeringspoäng.

Gruppbetyg Opponeringspoäng
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10
<3,0 U U U U U U U U U
<4,0 U U U U U U 3 3 3
<4,1 U U U U U 3 3 3 3
<4,2 U U U U 3 3 3 4 4
<4,3 U U U 3 3 3 4 4 4
<4,4 U U 3 3 3 4 4 4 4
<4,5 U U 3 3 4 4 4 5 5
<4,6 U 3 3 4 4 4 5 5 5
4,6-5,0 U 3 3 4 4 5 5 5 5

För att erhålla slutbetyg i kursen erfordras att man aktivt har ingått i en grupp som genomfört projektuppgiften.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

• Projektuppgifterna från externa företag/organisationer är, som varje år, nya.

• Tätare samarbete med kursen Hållbar produktutveckling. 

• Mindre arbetsbelastning genom mer samarbete med omkringliggande kurser och effektivare digitala arbetssätt. 

• Mer digitalt (enbart digitalt i början)

 

Studentrepresentanter

  • Mohamed Adaan

  • John Carlsson

  • Benjamin Coric

  • Saga Norin

  • Elsa Täck

  • Maria Vassilev

  • Karl Åberg

 

Kurslitteratur

Till kurstillfället 2017 lanserades en App till surfplattor. Appen bygger på material från Värdemodellen (The Value Model i listan nedan). Böckerna ”The Value Model” alternativt ”Professionellt Projektarbete” och ”Skapa oöverträffat kundvärde” (också i Värdemodellenserien) fungerar också. 
Rekommenderad litteratur framgår av nedanstående lista. Dessutom ingår material som delas ut vid handledningstillfällen.
- Roadmaps ”Processkarta IKOT” och ”Funktionellt konceptarbete”
Chalmers och Value Model i samarbete, delas ut gratis eller laddas hem via Appen
- The Value Model
Per Lindstedt och Jan Burenius. Som bok eller App (”Värdemodellen” för IOS och Android).
- Annan litteratur i Produktutveckling,
Johannesson mfl, eller Ullrich och Eppinger rekommenderas.
- Lärobok i Maskinelement
Mart Mägi, Kjell Melkersson och Magnus Evertsson (från kursen i Maskinelement M2).

 

Kontaktuppgifter

profile.jpg

Examinator: Erik Hulthén, IMS erik.hulthen@chalmers.se

Lärare:

Dag Bergsjö, Andreas Dagman, Gustav Holmqvist, IMS

Andreas Eriksson (Andreas.Eriksson@chalmers.se)och Carl Johan Carlsson <caca@chalmers.se>, Fackspråk

Anna Norrström<annnor@chalmers.se>, Gruppdynamik

Peter Almström, TME

Reine Nolborg, Jan Bragee, Göran Stigler, Prototyplabbet

Handledare:

Julia Orlovska<orlovska@chalmers.se>

Vaishak Ramesh Sagar <vaishak@chalmers.se>

Iñigo Alonso Fernandez <inigo.alonso@chalmers.se>

Julian Martinsson <julianm@chalmers.se>;

Erik Hulthén erik.hulthen@chalmers.se