Course syllabus

Kurs-PM

FFM332 Mekanik lp3 VT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap (MC2)

Här finns en klickbar länk till kurs PM (kursPM-2021.pdf)

Här finns en klickbar länk till översiktlig kursplan (kommer snart)

 

Kontaktuppgifter

Examinator och föreläsare: Mikael Fogelström (mikael.fogelstrom@chalmers.se)

Övningsledare: Therese Karmstrand  (therese.karmstrand@chalmers.se)

LaTeX instruktör: Liam Ekman (kekman@student.chalmers.se)

 

Kursens syfte och lärandemål

Kursen har tre huvudsyften: Ge en god förståelse för mekanikens grundbegrepp, som utgör en nödvändig bas för alla vidare fysikstudier. Ge vana i att översätta ett fysikaliskt problem till en matematisk modell, och att analysera denna genom att tillämpa kunskaper från matematikkursen. Ge träning i att presentera beräkningar och resonemang i tal och skrift på ett strukturerat och lättförståeligt sätt.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • Uppskatta rollen av mekanik i naturvetenskap.

 • Tillämpa linjär algebra och trigonometri för att kunna analysera stelkroppsekvivalenta system av krafter och vridmoment.

 • Analysera situationer med statiskt bestämd jämvikt.

 • Använda friktionskraftens speciella egenskaper i fall av jämvikt, gränsfall av jämvikt eller rörelse.

 • Beräkna masscentrum av sammansatta kroppar.

 • Använda de vanligaste koordinatsystemen för att beskriva partikelrörelse.

 • Analysera och förutse partikelsystem i rörelse och tillämpa konserveringslagar: energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment.

 • Analysera enkla exempel av stelkroppsdynamik.

 • Tillämpa kunskaper från matematikkursen om dämpad/odämpad fri/tvungen svängningsrörelse i olika exempel.

 

Schema (se TimeEdit)

 

Kurslitteratur

Mekanik, Per-Åke Jansson, Ragnar Grahn, Mikael Enelund,

Studentlitteratur ISBN:978-91-44-11659-4

bör finnas på Cremona

 

Kursens upplägg

Kursen kommer bestå i fem olika moment:

 • föreläsningar
 • övningar
 • instruktioner i att använda LaTeX
 • uppsats
 • matlabprojekt

Föreläsningar och övningar kommer ske fortlöpande under kursens gång.

Kommunikation från examinatorn sker via Chalmers epost: Det är viktigt att ni kollar Chalmers epost regelbundet. Det är viktigt att ni tittar på materialet i förväg, så att vi under föreläsningar kan fokusera mest på hur man använder det. 

För att stödja er med LaTeX införs flera konsultationstillfällen i datasal. Se TimeEdit för tider.

 

Examination

Kursen tillämpar kontinuerlig examination. Det innebär att kurspoängen erhålls via tre poängsatta moment i) 3st hemduggor ii) en uppsats iii) ett Matlab-projekt. För att bli godkänd på kursen behöver man dessutom klara av ett antal obligatoriska uppgifter i Open TA

Duggor: Tre duggor kommer hållas under kursen och kan ge totalt 18 poäng, d.v.s. 6 poäng per dugga. Varje dugga kommer att bestå av tre uppgifter och kommer att skrivas hemma. Datum för duggorna och deras inlämning kommer i kursplanen som publiceras senast vid kursstart. För ett godkänt slutbetyg behövs 12 poäng av 18 möjliga. 

Uppsats:  Under kursens gång kommer vi att formulera en uppsats. Uppsatsen 2020 gick ut på att beskriva med hjälp av föreläsningarna varför världsrekordet på 100 m sprint är just under 10s. I år kommer vi hitta en ny frågeställning för er uppsats. Uppsatsen är ett obligatoriskt moment och kan ge maximalt 6 poäng. För godkänt i kursen krävs minst 2 av 6 poäng i detta moment. Uppsatsen skall skrivas i LaTeX och lämnas in som pdf via email till till Mikael (och med Liam i CC) senast 2 veckor efter att uppgiften publicerats. För att stödja er med LaTeX införs flera konsultationstillfällen i datasal. Se TimeEdit för tider.

Matlabprojekt: De flesta problem man stöter på inom naturvetenskap går inte att lösa med papper och penna. För att bli bekanta med enkla numeriska metoder kommer vi att formulera ett projekt som behöver använda Matlab för att kunna slutföras. Arbetet kan utföras i mindre grupper (max 4) men var och en skriver sin rapport (i LaTeX). Projektet är värt 6 poäng och 2 poäng behövs från detta moment för att få godkänt i kursen.

Uppgifter i Open TA: För att arbeta upp en färdighet av att göra beräkningar av fysikaliska problem behövs en viss mängdträning. Denna fås genom att utföra uppgifterna i Open TA.  Förutom de obligatoriska uppgifterna finns det ett stort antal uppgifter att träna på i Open TA av varierande svårighetsgrad.

Betygsgänser:

Maxpoäng alla moment (min för godkänt) 30 (16)
Maxpoäng hemduggor (min för godkänt) 18 (12)
Maxpoäng uppsats (min för godkänt) 6 (2) 
Maxpoäng Matlabprojekt (min för godkänt) 6 (2)
Kurspoäng för 3 16-21
Kurspoäng för 4 22-26
Kurspoäng för 5 27-30

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due