Course syllabus

Kurs-PM

ETI147 ETI147 Analog elektronik lp3 VT21 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator

föreläsare

lärare

handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Om kursen har med externa gästföreläsare eller liknande, beskriv gärna kortfattat vilket företag eller liknande de kommer från.

Om det behövs: listning av administrativ personal samt deras kontaktuppgifter.

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur).

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

 • Redogöra för viktiga klasser av elektroniska komponenter och deras grundläggande funktion och användning.
 • Analysera, dimensionera och verifiera grundläggande förstärkarsteg med diskreta transistorer, med avseende på vilopunkt och småsignalegenskaper, och härleda väsentliga småsignalparametrar för modeller av kretsarna; samt analysera småsignalegenskaper för några enkla kombinationer av förstärkarsteg; analysera ett differentialsteg.
 • Redogöra för den ideala operationsförstärkarmodellen och införa grundläggande icke-idealiteter; redogöra för motkopplingens inverkan på förstärkarens egenskaper; samt använda modellen på lämplig detaljnivå i analys och dimensionering av enkla förstärkarkopplingar, med härledningar av stigtid och pulsfall i tidsplanet och kopplingen till Bode-diagram i frekvensplanet.
 • Införa grundläggande DC-relaterade icke-idealiteter i operationsförstärkarmodellen; redogöra för hur icke-idealiteterna påverkar operationsförstärkarens beteende; samt föreslå och dimensionera kompenserande kretsar för dessa.
 • Redogöra för funktionssättet hos de två huvudklasserna av oscillatorer (harmoniska och relaxationsbaserade); analysera och dimensionera enkla oscillatorer med avseende på oscillationsfrekvens.
 • Beskriva och diskutera enkla switchsteg med induktiv eller kapacitiv last, med hänsyn till hastighet, strömmar, spänningar och effekt; samt skatta effektförlust, strömstötar och spänningsöverslängar och beskriva hur de senare kan hanteras.
 • Analysera och dimensionera enkla likriktar- och stabiliseringskretsar med avseende på strömförmåga, spänningsvariationer och effektförlust, med användning av modeller för likriktar- och zenerdioder som stödjer analysen; samt redogöra för funktionen hos en synkron likriktare.
 • Analysera effektslutsteg av klass A och AB med avseende på verkningsgrad; samt redogöra för funktionen hos en klass-D-förstärkare.
 • Använda datablad, simuleringsverktyg och laborationsutrustning för att analysera och verifiera egenskaper hos de kretsar som studeras i kursen.

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due