Kursöversikt

Kurs-PM

KURS: CIU200 - Teknisk kommunikation1 (4,5 hp)

LÄSÅR: År 1

FÖR: Kemiteknik, 180 poäng.

LÄRARE:

Maria Persson (mapers@chalmers.se), tel: 031-772 6580, och

Annamaria Gabrielli (annamaria.gabrielli@chalmers.se), tel: 031-772 5823

Anna Norrström (annnor@chalmers.se)

EXAMINATOR:

Fia Christina Börjeson, tel. 772 5818 (fibo@chalmers.se);

Magnus Gustafsson tel. 772 5815 (magusta@chalmers.se)

STUDENTREPRESENTANTER:

mattiashertzberg1@gmail.com

Mattias Hertzberg

lindqvisttilda01@gmail.com

Tilda Lindqvist

hejmelker@gmail.com

Melker Wikström

Kursens syfte

Kursen Teknisk kommunikation 1 är den första av de tre kurserna Teknisk kommunikation på Kemiteknik. Teknisk kommunikation syftar till att förbereda kemiingenjörsstuderande på den intensiva kommunikationssituation som de ställs inför i framtida industri‐, entreprenörs‐ och utvecklingsarbete som högskoleingenjörer. Kursen avser att förbereda studenterna för samarbetsintensiva situationer som kräver mycket goda kommunikationsstrategier, även under utbildningstiden.

Ett övergripande syfte är att de studerande ska reflektera kring kommunikation samt påbörja sina egna processer att arbeta för ett livslångt lärande. En av kursens pedagogiska grundtankar är att genom att arbeta med teknisk kommunikation integrerat med kemiämnen ska de studerandes kunskaper fördjupas och förstärkas inom alla de ämnesområden som överlappar i de samverkande kurserna. Mer specifikt är målet att säkerställa en nivå av skriftlig och muntlig färdighet vad avser språkriktighet, form och stilistik såväl som kommunikationsstrategier.

Kursen genomförs i samverkan med kursen Industriell kemi (LKT084) under läsperiod 4 i årskurs 1 och syftar till att introducera ämnesområdet teknisk kommunikation samt utgöra ett stöd i skrivprocessen i den samverkande kursen Industriell kemi.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • formulera sig på ett medvetet sätt på svenska i en (teknisk) rapport inom ämnesdisciplinen;
  • hantera termer och begrepp ur ett fackspråkligt och allmänspråkligt perspektiv;
  • förbereda och anpassa ett material inom ämnesdisciplinen till en tydlig muntlig presentation som är anpassad för kommunikationssituationen;
  • konstruktivt granska och kommentera fackspråkligt innehåll inom ämnesdisciplinen för att förbättra egen och andras text;
  • ta del av och på ett tydligt sätt återge innehåll i (kurskamraters) projektrapporter och ställa relevanta frågor på innehållet.

Schema

Se gärna översikt längst ner

Kurslitteratur

Chalmers skrivguide

Artiklar och annat textmaterial som delas ut och/eller publiceras på kurshemsidan under kursens gång.

Kursens upplägg

Kursen ges på svenska i form av övningstillfällen, genomgångar och handledningstillfällen. Aktivt deltagande är viktigt, och lektionsaktiviteter kräver oftast någon form av förberedelse. Lektions-innehåll och förberedelser anges i kursens veckoschema på PingPong.

Schema för kursen finns anslaget i TimeEdit och nedan i detalj. Eventuella ändringar meddelas via kurshemsidan och e‐post (@student.chalmers.se). Utöver de schemalagda undervisningstillfällena tillkommer förberedelser, skrivarbete och inlämningar. Kursen som helhet förutsätter en arbetsinsats motsvarande 4,5 hp.

I kursen arbetar studenterna i skrivgrupper och stor del av skrivarbetet utgår från den projektrapport som utgör deluppgiften i kursen Industriell kemi. Moment som diskuteras i samband med skrivarbetet är bland annat textens stil, struktur, sammanhang och text, och språkriktighet.

Kursens övningar och genomgångar syftar till att fördjupa förståelsen för kommunikation med särskild betoning på text. Stor vikt läggs vid den egna förmågan att identifiera språkliga problem i texten, och redigera och bearbeta texten därefter. Kursen har även inslag med visualisering och muntlig framställning. Material som används i kursen, underlag och urval av powerpoint‐bilder läggs ut på kurshemsidan på Canvas. Inlämningar sker via kurshemsidan för Industriell kemi LKT084.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Chalmers skrivguide används som huvudsaklig kurslitteratur. Utifrån kursvärderingar och tidigare studenters önskemål innehåller kursen i högre grad än tidigare skrivträning och övningar av varierande slag och fokus under lektionstid. Övningarna förbereds till viss del av studenterna före lektionstid, till exempel genom läsning.

Examination

Teknisk kommunikation 1 är en graderad kurs och examineras i form av en skriftlig rapport och muntlig presentation med opposition. Kursen innehåller obligatoriska inlämningsuppgifter som utöver nämnda rapport och presentation också beaktas i bedömningen. De moment som är gemensamma för de två samlästa kurserna examineras gemensamt men bedöms separat utifrån kriterier specifika för respektive kurs.

Observera att en lärarkommenterad slutversion av rapport som får betyg Underkänd inte kan få högre betyg än 3 efter bearbetning.

Betygskala: graderat betyg: U, 3‐5.

Veckoschema

Tid och plats

Lektionsinnehåll och aktiviteter

Förberedelser för nästa tillfälle; inlämningar

Läsvecka 1

Tis. 23 mars

 

Ons. 24 mars

10:00-11:45

 

CN + MP + MH

Kursintroduktion inkl. lärandereflektion (gemensam med LKT084 Industriell kemi)

 

AMG

Rapportdispositioner

Rapportens delar

Sätt egna lärandemål för kursen

 

Läs Chalmers Skrivguide:

·       Dags att börja skriva

·       Struktur och sammanhang

o   Informationsstruktur

o   Dispositionsprinciper

o   Exempel

 

Skriv rapportsyfte och disposition och ladda upp på Canvas - CIU200 senast 30e mars, 17:00. Lärarkommentarer den 6e april via Canvas.

Förberedelse inför biblioteksintroduktion.

Läsvecka 1

Tors. 25 mars

 

 

Biblioteksintroduktion

Grupp 1 kl 13:15

Grupp 2 kl 15:15

Enligt anvisningar från biblioteket

Läs Chalmers Skrivguide:

·       Dags att börja skriva

·       Den vetenskapliga rapporten

·       Struktur och sammanhang

o   Informationsstruktur

o   Dispositionsprinciper

o    

Läsvecka 2

Mån. 29 mars

9:30-11:45

 

 Skrivprocess och makrostruktur i text

AMG

Genreanalys

Möte med studentrepresentanter enligt överenskommelse!

Läs Chalmers skrivguide:

·       Dags att börja skriva

·       Struktur och sammanhang i text

·       Att hantera källor

Läsvecka 3a

Ons. 14 april

10:00-11:45

 

Skrivprocess och mikrostruktur i text

Introduktion till kamratrespons

AMG

Förbered kamratrespons enligt anvisningar.

Alla skrivgrupper läser och får återkoppling från två andra skrivgrupper.

·       Skrivregler och stil samtliga underkapitel.

o   Styckesindelning

 

Läsvecka 4

Ons. 21 april

09:00-11:45

Kamratrespons – via Canvas

Källor, referenser i text, källhantering

Skrivarverkstad – i grupper

AMG

Bearbeta andra rapportutkast inför inlämning till lärare.

Lärarhandledning den 7e maj.

 

Kalender-vecka

17

Skrivveckor/läsveckor

Ladda upp andra rapportutkast måndag 3e maj, på LKT084.

 

Läsvecka 6

Fre. 7 maj

09:00-11:45

 

Grupphandledning av rapporterna enl. särskilt schema (gemensamt med LKT084)

AMG + CN

 

Arbeta vidare med rapportutkastet.

 

Läsvecka 8

Mån. 17 maj

10:00 – 11:45

 

Skrivarverkstad med lärare på plats

AMG

Inlämning av rapport, slutversion, senast 20 maj, senast kl. 17:00. Laddas upp på Canvas - LKT084.

 

Förbered kort presentation av rapporten

 

Läsvecka 8

Tors. 20 maj

13:15-16:00

 

Introduktion till opponering

Muntlig presentationsteknik

Föreläsning och workshop

MP

 

Färdigställ presentationen

 

Läsvecka 9

Tors. 27 maj

09:00-15:30

 

Rapportpresentationer

Se separat schema

MP + CN

 

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum