Kursöversikt

Kurs-PM

SEE060 SEE060 Jorden som system lp4 VT21 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kontaktuppgifter

Patrick Eriksson (patrick.eriksson@chalmers.se)
Examinator och föreläsare

Luisa Ickes (luisa.ickes@chalmers.se)
Föreläsare

Hannah Imhof (hannah.imhof@chalmers.se)
Övningsledare

Gästföreläsare
Katarina Abrahamsson
Per Bjerkeli

Studentrepresentanter

Emily Blixt <emily.blixt@hotmail.com>
Edvin Dannäs <edvin.dannas@hotmail.com>

Kursens syfte

Kursen beskriver de fysikaliska och kemiska mekanismer som styr jordens klimat. Speciellt fokus läggs på de stora kretsloppen i naturen och hur de kan förstås som sammankopplade system som agerar på olika tidsskalor. Kursen skall ge de grundläggande kunskaper som krävs för att senare kunna analysera mänskliga aktiviteter ur miljö- och klimatperspektiv.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Kursbok är The Earth System av Kump, Kasting och Crane (third international edition, ISBN 1-292-02163-2). Delar av boken lämnas till kursen Klimatmodellering och några kapitel ingår ej (men kan vara intressanta som uppföljning av kursen Evolution och självorganisation i biologiska system). Läsanvisningar till boken finns här.

Allt material utdelat runt föreläsningar, beskrivning av inlämningsuppgifter och övningshäfte är övrig kurslitteratur.

Tips på ytterligare läsning finns under Moduler.

Kursens upplägg

Kursen består av tre delar:

  • Föreläsningar: Ger introduktion och perspektiv till materialet i kursboken, samt möjlighet att reflektera på egen läsning av kursboken. Du förväntas läsa anvisad del av kursboken till nästa föreläsning.
  • Övningar: Lösning av räkneuppgifter, start av inlämningsuppgifter och frågestunder.
  • Inlämningsuppgifter: Detta är ett eget kursmoment (1.5hp) och består av två större räkneuppgifter som kräver programmering. Rapport och kommentera andras arbete ingår i uppgifterna. 

Kommentarer:

  • Material: Tillgång till boken krävs för att kunna tillgodogöra sig kursen. Python eller Matlab krävs för inlämningsuppgifter. Föreläsningar och övningar ges via Zoom
  • Frågor ställs främst på lämplig sida under Diskussioner. Ni kan skicka frågor direkt till lärare men svar kan komma på diskussionstråd eller under föreläsning för att  göra responsen tillgänglig för alla.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Detta är första gången kursen ges.

Lärandemål

Att i ord kunna beskriva: jämviktstillstånd och återkopplingar i system, atmosfärens och havens struktur och cirkulation, plattektonik, jordens strålningsbalans, betydelse och nedbrytning av ozonlagret, vattnets och kolets kretslopp, orsak och hastighet av naturliga klimatförändringar, inverkan på klimatet av fossila bränslen, avskogning och jordbruk. Vidare, att enklare numeriska problem kring t.ex. hydrostatisk jämvikt, tidskonstanter och strålningsbalans, samt att kunna utföra och tolka enkla simuleringar av delar i klimatsystemet.

Examination

Skriftlig tentamen (6 hp) samt obligatoriska inlämningsuppgifter (1,5 hp). Slutbetyg baseras enbart på tentamensresultat.

Tentamen består av en blandning av beskrivande och numeriska uppgifter (ungefär 60/40). Lärandemål (ovan) anger vad ni behöver kunna för att bli godkänd på kursen, och vad föreläsningarna fokuserar på. För högre betyg krävs bredare kunskaper och aktiv läsning av kursboken. För betyg 3/4/5 krävs 40%/60%/80% av maximal poäng.
Tid för tentan hittas i Studieportalen. Exakt genomförande av tentan bestämms senare (pga covid), men sker troligen genom zoom-övervakning.

Kursen har två inlämningsuppgifter. Exakt krav och deadline för vardera framgår av beskrivning av uppgifterna. 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum