Course syllabus

Kurs-PM

LKT340 Strömnings- och energiteknik lp4 VT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

Detaljerad information om kursen finns också i kurs-PM: pmstromene20.pdf

Observera att situationen för kursens möjlighet att ges kan förändras snabbt, med tanke på rådande situation när det gäller smittspridning av coronavirus. T.ex. kan delar av kursen komma att ges på distans, medan andra delar kan komma att senareläggas eller förändras, alternativt utgå helt.

 

Kontaktuppgifter

Examinator och kursansvarig

Tel: E-post:
Gunnar Eriksson 772 5704 gunnar.eriksson@chalmers.se

Gästföreläsare

Marie Marcussen (Volvo Car Corporation)

 

 

 

 

Kursens syfte

Kursen ska ge ingående kunskap om grundläggande fysikaliska storheter rörande strömning och värmetransport. Den ska ge inblick i grundläggande strömningslagar för framförallt endimensionella strömningsfall, samt orientering om pumpar.
Den ska också ge kunskap om olika mekanismer för värmetransport, metoder att förhindra värmetransport samt apparatur för att överföra och återvinna värmeenergi.

Efter genomgången kurs skall den blivande ingenjören kunna förstå, formulera och tolka industriella problem av strömningsteknisk natur eller rörande värmeöverföring, med särskild kunskap om tillämpning på pumpar och värmeväxlare.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Huvudsaklig kursbok

Tillgänglighet

Çengel, Y A, Cimbala, J M & Turner, R H:”Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences
5th ed. McGraw-Hill, Inc., 2017.

Finns på Cremona

Annat kursmaterial

Eriksson, G:”Strömningslära - kompendium för kemiingenjörslinjen”, Chalmers, 2004.

strenekomp.pdf

Eriksson, G:”Övningsuppgifter till Strömnings- och energiteknik”, Chalmers, 2004.

strene_ovn.pdf

Referenslitteratur

Sven-Erik Mörtstedt & Gunnar Hellsten: ”Data och diagram”

Finns på Store/Cremona

 

 

 

 

Kursens upplägg

OBS! Se nedan under Förändringar angående formerna för undervisningen.

Kursen består av en teoridel på 6 hp (0104) och en laborationsdel på 1,5 hp (0204). I teoridelen ges undervisningen i form av föreläsningar och övningar. I laborationsdelen ingår, förutom laborationer, projektuppgift och labbseminarier, även en obligatorisk MatLab-övning i samverkan med kursen Separationsteknik 1, och ett studiebesök med tillhörande förberedelser och uppföljning.

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar, datorövningar och laborationer. I övningarna tas räkneproblem kopplade till kursavsnitten upp. Övningarna består av demonstrationer av problemlösnings­teknik kombinerat med självverksamhet. Datorövningarna är till stöd för den obligatoriska projektuppgiften. Laborationerna och labbseminariet är obligatoriska.

Eftersom problemlösning och beräkningar är en stor del av kursen, är det rekommenderat att börja räkna så snart som möjligt. Utnyttja gärna räknestugorna, då läraren finns tillgänglig för hjälp. Det finns också tips och lösningar till utvalda tal utlagda på kurshemsidan.

Laborationer och projekt sker i grupper om tre, och uppgifterna lämnas in gruppvis på kurshemsidan. Vid Matlab-övningen ska dock inlämningen ske individuellt. I labbkursen ingår också två labbseminarier med obligatorisk närvaro.

För detaljplanering, se pmstromene20.pdf.

Förändringar sedan förra kurstillfället

På grund av det rådande smittspridningsläget för covid-19, kommer undervisningen ske på distans. Detta innebär att föreläsningar kommer att ske via appen Zoom, som är kopplad till Canvas.
Räkneövningar kommer att vara distanskonsultationer (via mail eller andra meddelanden). De tal som ska gås igenom, kommer istället läggas ut som lösningar på kurshemsidan.
Laborationer kommer att skjutas upp till senare delen av kursen, eller ersättas med annan aktivitet om de inte går att genomföra.
Projektet, som kräver tillgång till Matlab, kommer att gå att köra på distans förutsatt att ni har tillgång till programvaran, och speciella konsultationstillfällen (utöver mailkonsultation) kommer att läggas upp som Zoom-möten vid de tillfällen som är angivna i kurs-PM.
Studiebesöket är inställt, men kan komma att ersättas av andra aktiviteter som är mer lämpade för distansdeltagande.
Vidare information och klargörande instruktioner kommer att meddelas längre fram.

 

Lärandemål

 • ställa upp och lösa strömnings- och värmeöverföringsproblem.
 • känna till mätmetoder för viktiga strömningsparametrar, som flöde och viskositet.
 • känna till metoder för att åstadkomma strömning och värmeöverföring.

   

  Examination

  Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

  Detta skall finnas med:

  • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
  • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
  • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
  • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
  • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
  • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

  Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

  Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due