Course syllabus

Kurs-PM

TEK725 Industriell organisation och ekonomi lp4 VT21 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

För program

Mekatronik, högskoleingenjör (TIMEL), åk3 

Kontaktuppgifter

Examinator:

Kaj Suneson, tfn 031 – 772 5776, e-post: suneson@chalmers.se

Föreläsare:

Carl Sjöberger, tfn 031 – 772 6475, e-post: carl.sjoberger@chalmers.se

Kaj Suneson, tfn 031 – 772 5776, e-post: suneson@chalmers.se

Kursens syfte

Syftet för de flesta företags verksamhet är att på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt producera produkter och tjänster till sina kunder. Ingenjören har en viktig roll i produktionen, ofta i någon ledande ställning, och måste därför vara insatt i såväl ekonomins grundläggande funktioner och begrepp som i hur en organisation fungerar.

Kursen TEK725 introducerar studenten till ämnesområdena ekonomi och organisation med en liten inblick i hur kunskaperna kan ta sig uttryck i praktisk användning.

Studenten ska efter avslutad kurs ha grundläggande kunskaper om grundläggande ekonomiska begrepp & sammanhang, ha en grundläggande förståelse för olika perspektiv på organisering samt hur dessa kan beskrivas samt ha viss insikt om ekonomiska & organisatoriska förutsättningar för verksamheter. 

Inom ekonomisk kalkylering och redovisning förväntas studenten skapat sig färdighet att utföra enklare ekonomiska kalkyler och förståelse för:

 • resultatplanering,
 • investeringskalkylering
 • produktkalkyler samt
 • årsredovisningen och att använda resultat- och balansräkningar för att analysera företags ekonomiska situation.

Inom organisering förväntas studenten skapat sig grundläggande kunskap inom områden som:

 • organisationsformer,
 • ledning & styrning,
 • strategier för företags verksamhet & förändring samt hur
 • arbetsgruppen fungerar, främst ur ett psykologiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen består av fyra avsnitt, innehållande:

 1. Första avsnittet tar upp företagandets förutsättningar, olika företagsformer samt några perspektiv på organisering av verksamheter. 
 2. Ett andra avsnitt tar upp personalgruppens funktion, utifrån begrepp som normer, kommunikation, konflikter, ledning och styrning samt förändringsarbete.
 3. Ett tredje avsnitt tar upp hur verksamheter kan modelleras i ekonomiska termer. Exempelvis kommer avsnittet att behandla resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering samt redovisning av verksamheter. 
 4. Ett fjärde avsnitt utgörs av ett projekt där delar av de tidigare presenterade teoretiska avsnitten behandlas på ett mer konkret och praktiskt sätt.

De fyra avsnitten överlappar varandra

Lärandemål

 • På en grundläggande nivå förstå vad en marknad är samt hur marknadens egenskaper påverkar företagens möjligheter att agera.
 • Identifiera, redogöra för samt exemplifiera olika organisationsteoretiska grundbegrepp
 • Redogöra för, och tillämpa, gruppsykologiska teorier i yrkesmässiga sammanhang
 • Redogöra för, och tillämpa lednings- och styrningsprinciper.
 • Redogöra för, och förklara kommunikationsteorier och konfliktlösningsmetoder i arbetssammanhang
 • Beskriva och förstå vanliga förändringsprocesser i organisationer.
 • Använda och förklara grundläggande ekonomiska begrepp.
 • Utföra enklare ekonomiska kalkyler för produkter och planering av resultat.
 • Genomföra enkla investeringskalkyler utifrån givna fakta
 • Beskriva och analysera innehållet i årsredovisningar
 • Relatera och ange hur ett företags organisation och ekonomiska situation samspelar med varandra.

Kursens upplägg

I år kommer kursen att genomföras helt digitalt. På grund av att en av föreläsarnas hemförhållanden inte tillåter att genomföra vettiga live-föreläsningar (anställda ska i största möjliga mån arbeta hemifrån) kommer samtliga föreläsningar att levereras som förinspelade videos. Dessa skapas under kursens gång men kommer att finnas tillgängliga vid det datum och den tidpunkt som anges i schemat om inget oförutsett händer. Föreläsningarna finns inte i förväg och kan alltså inte läggas ut som ett set utan måste lämnas ut allt eftersom kursen pågår.

När det gäller övningar kommer de övningar som berör organisering av arbete att ske live via Zoom och kommer att innebära att vi bearbetar frågor och frågeställningar som kan förekomma på tentor. Övningar inom området industriell ekonomi kommer att levereras som förinspelade problemlösningar.

Kursen bygger på att teknologen tar aktivt ansvar för sin egen inlärning. Föreläsningar och övningar tar upp grundläggande/viktiga områden men att bara följa dessa garanterar inte ett bra utfall på examinerande moment. 

Kursens lär-aktiviteter består av föreläsningar, övningar samt ett projekt. Presentation av projektet är det enda obligatoriska lektions/undervisningsmomentet i år.

Föreläsningarna syftar i första hand till att introducera områden för att underlätta studentens egna läsning av litteraturen. Föreläsningarna täcker endast en del av hela kursens teoretiska innehåll och studentens aktiva arbete/läsning med/av litteraturen förutsätts.

Övningstillfällena består av olika uppgifter som ska lösas / bearbetas under tiden för övningen. Övningarna avser att exemplifiera och konkretisera vad teoriernas utsagor kan betyda.

Projektet i kursen innebär att ni ska tillämpa och beskriva ett företag med hjälp av delar av de teoretiska modellerna och sambanden som presenteras i kursen. Beskrivningen ska ske av ett verkligt företag utifrån såväl officiella dokument som direktkontakt med detta. Med direktkontakt avses främst intervjuer och eventuella besök i digital form (Fysiska besök avrådes det ifrån och om sådant ändå anses nödvändigt måste först en riskbedömning genomföras och beslut om tillräckliga säkerhetsåtgärder tas). Det kommer att finnas möjlighet till viss handledning utanför schemalagda tider.

Kursrepresentanter

Kursens kursrepresentanter är:

Victor Carlberg Dahl victorcarlberg89@gmail.com
Orchide Ebtedai o.ebtedai@gmail.com
Niklas Hansson niklas.hansson94@gmail.com
Siavash Khoshaman siakho941001@gmail.com
Hampus Strömberg hamstro@student.chalmers.se

 

Schema

Se under "Kurssammanfattning" nedan! Innehåll, litteratur samt ansvarig personal är angivet i respektive händelse.

TimeEdit

Kurslitteratur

Lantz, B., Isaksson, A., & Löfsten, H. (2014) Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys, Studentlitteratur, Lund.

Granér, R. & Granér, S. (2016) ”Personalgruppens psykologi”, Studentlitteratur, Lund.

E-böcker:

Laegaard, J. and Bindslev, M. (2006) ”Organizational Theory”, Ventus Publishing

Greener T. (2010) ”Understanding Organisations: Part I”, Ventus Publishing

(Båda finns hos bookboon.com. Böckerna är gratis att läsa men du måste registrera dig för att komma åt dem. (https://bookboon.com/login/register)

Övrig litteratur:

Grund o struktur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisationsteori

Human relations och sociotekniken

https://www3.kau.se/kurstorg/files/h/82F3171713cd5233B2JkP1BD0CD3/HR_socioteknik.pdf

Ett fåtal länkade sidor, artiklar eller bokutdrag kan komma till under kursens gång. Dessa ingår i så fall i tentamenspliktigt material.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Tidigare kurskompendium är utbytt till elektroniska källor istället för sammansatta bokutdrag. Observera att de tidigare böckerna är kvar och är viktiga för kursens innehåll. 

Examination

Examinationen har två delar med två inrapporteringar till Ladok.

 1. Genomförande av ett projekt i grupp - skala U/G. Detta inkluderar ett obligatoriskt presentations och kommenterings-moment.
 2. Godkänt resultat på en tentamen (40% för 3:a, 60% för 4:a samt 80% för 5:a). Digital tentamen tillämpas för ordinarie tentamen läsåret 2020/2021. Vid omtentamen kommer tentamen att följa de riktlinjer som gäller då med företräde för fysisk salstentamen med digitalt provsystem (Inspera) om det vid tidpunkten är tillåtet.

För minst godkänt slutbetyg (3) krävs godkänt resultat på vart och ett av momenten. Det godkända slutbetyget ges i skalan 3, 4 eller 5, baserat på tentamensresultatet.

Allt material och föreläsnings-/övningsinnehåll utgör grund för examination. 

Missade obligatoriska moment får studenten i första hand fullgöra vid nästa kurstillfälle. Studenten ansvarar själv för anmälan till dessa genom kontakt med den då aktuella examinatorn/kursansvarige. Individuella kompletteringsuppgifter är ej möjliga.

Utrymme för alternativa examinationsformer finns vid speciella situationer. Examinatorn tar beslut om dessa baserat på såväl den speciella situationen samt den praktiska möjligheten att genomföra sådana alternativa examinationer.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due