Course syllabus

Kurs-PM

SJM015 Collision avoidance lp4 (4,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

Kontaktuppgifter

Examinator: Johan Cimbritz, 031-772 2688, johan.cimbritz@chalmers.se
Övriga inblandade: Jonas Wodelius, jonas.wodelius@chalmers.se

Förkunskapskrav

Innan kursen startat förväntas studenten kunna:
- Förklara positionsbestämning med terrestra ortlinjer och dess
noggrannhet.
- Visa förmåga att bestämma position med hjälp av terrestra ortlinjer.
- Beskriva symboler och ljuskaraktärer i sjökort/ENC och nautiska publikationer.
- Tolka och tillämpa de internationella sjövägsreglerna i enkla trafiksituationer
- Förbereda och genomföra en reseplanering skärgårdsavsnitt.
- Använda visuella- och radarmetoder för säker navigation i kustnära farvatten och skärgårdsavsnitt (mha frimärken, enslinjer, navigationslinje, parallellindex.)
- Beskriva bemanning och vaktgång på ett modernt fartyg i olika situationer samt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar som vilar på respektive befattning
- Beskriva ett fartygs manöveregenskaper utifrån dokument som finns på en fartygsbrygga och beskriva hur dessa egenskaper ändras i olika förhållanden

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande färdigheter för att kunna hantera trafiksituationer till sjöss och undvika kollision.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

- NAVIGATION Advanced, Witherby Seamanship International Ltd, 2nd Edition (kapitel 6)
- Navigation 3, Marinen (kapitel 39, Radarnavigation)
- Ship’s Routing (kan laddas ner på kurshemsidan)
- Övrigt material på kurshemsidan

Referenslitteratur:

- The Colregs Guide, Dokkum, ISBN 9789071500046
- A Guide to the Collision Avoidance Rules, Cockcroft & Lameijer, 7th Edition

 

Kursens upplägg

Kursen bedrivs genom föreläsningar och praktiska simulatorövningar, där flera moment kräver obligatorisk närvaro. En inlämningsuppgift kommer göras under kursens gång.
Simulatorövningarna är indelade i grupper efter studentnummer.
Delmoment 0117:
Sju simulatorövningar á 4 timmar där vi använder radarn för att identifiera och lösa trafiksituationer med hjälp av manuella och automatiska radarmetoder. Det är obligatorisk närvaro på simulatorövningarna, och för att få delta på simulatorövning ska alla förberedelseuppgifter vara gjorda (se respektive övnings-pm).
För att få påbörja tredje simulatorövningen krävs att tre digitala test (grundläggande radarkunskap, manuell radarplottning samt sjövägsregler) i CANVAS (MÖBIUS) är godkända (se examination).
I delmomentet ingår också en inlämningsuppgift som bygger på en
haverirapport och där situationen analyseras med sjövägsreglerna som grund.
Under kursens gång kommer studentledd simulatorträning erbjudas vissa kvällar som extra tillfällen att öva på kursens moment.
Delmoment 0212:
Teoretisk del som handlar om grundläggande funktion och
inställningar av radarsystemet, manuella och automatiska metoder för att arbeta med anti-kollision samt fördjupning av sjövägsreglerna. Delmomentet examineras genom en skriftlig tentamen.

Förändringar sedan förra kurstillfället

- Inga obligatoriska moment i läsvecka 1 då några kan komma sent hem från fartygsförlagd utbildning
- Target Tracking jämförs med det äldre begreppet ARPA
- Papperssjökort kommer nyttjas företrädesvis för att fokusera på radar och sjövägsregler

Lärandemål

- Tillämpa de internationella sjövägsreglerna genom att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer i öppet hav
- Förklara radarns ARPA/TT-funktion samt dess begränsningar.
- Förklara och jämföra information ifrån visuella- och radarobservationer samt AIS-information
- Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse.
- Tillämpa användandet av dagböcker för att dokumentera navigering

Innehåll

- Analys av trafiksituationer
- Internationella sjövägsreglerna
- Manuell radarplotting
- Funktion och begränsningar för radarns ARPA/TT- funktion samt AIS
- Radarteori
- Dagböcker

Examination

Delmoment 0117 (2 hp):
För godkänt betyg i delmoment 0117 krävs att förberedelseuppgifter är fullgjorda och att studenten varit aktivt deltagande på alla simulatorövningarna. För att få påbörja tredje simulatorövningen krävs att tre digitala test (grundläggande radarkunskap, manuell radarplottning samt sjövägsregler) i CANVAS (MÖBIUS) är godkända. Gränsen för godkänt är 80% på dessa tre tester. Studenter med ogiltig frånvaro från obligatoriska moment eller som inte klarat testerna i tid hänvisas till nästkommande kurs.
Delmomentet avslutas med ett praktiskt kompetenstest i simulatorn som genomförs individuellt.
Kunskapen om sjövägsreglerna kontrolleras genom en digital tentamen med flervalsfrågor (för godkänt krävs >93 % av maximal poäng).
Presentation av inlämningsuppgift (haveriutredning).
Delmoment 0212 (2,5 hp):
Skriftlig tentamen (för godkänt resultat krävs >60 % av maximal poäng). Hjälpmedel vid tentamen: Passare, transportör, linjal.
Ordinarie tentamen: 7 juni 2019, kl 08.30-12.30

Övrigt (STCW etc.)

Kursen är kopplad till följande STCW-krav:
Maintain a safe navigational watch
- Thorough knowledge of the content, application and intent of the International
Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended
- Thorough knowledge of the Principles to be observed in keeping a navigational watch
- The use of routeing in accordance with the General Provisions on Ships' Routeing
- The use of information from navigational equipment for maintaining a safe navigational watch
Use of radar and ARPA to maintain safety of navigation
- Knowledge of the fundamentals of radar and automatic radar plotting aids (ARPA)
- Ability to operate and to interpret and analyse information obtained from radar, including the following:

o Performance, including:
.1 factors affecting performance and accuracy
.2 setting up and maintaining displays
.3 detection of misrepresentation of information, false echoes, sea return, etc.,
racons and SARTs
o Use, including:
.1 range and bearing; course and speed of other ships; time and distance of
closest approach of crossing, meeting overtaking ships
.2 identification of critical echoes; detecting course and speed changes of other
ships; effect of changes in own ship's course or speed or both
.3 application of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,
1972, as amended
.4 plotting techniques and relative- and true-motion concepts
.5 parallel indexing
- Principal types of ARPA, their display characteristics, performance standards and the dangers of over-reliance on ARPA
- Ability to operate and to interpret and analyse information obtained from ARPA, including:
.1 system performance and accuracy, tracking capabilities and limitations, and
processing delays
.2 use of operational warnings and system tests
.3 methods of target acquisition and their limitations
.4 true and relative vectors, graphic representation of target information and
danger areas
.5 deriving and analysing information, critical echoes, exclusion areas and trial
manoeuvres

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due