Course syllabus

Kurs-PM

TME061 TME061 Hållfasthetslära och maskinelement lp4 VT21 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Industri- och materialvetenskap

 

Kontaktuppgifter

examinator: Magnus Ekh (magnus.ekh@chalmers.se)

föreläsare: 

övn assistenter:

 

Kursens syfte

Ge en grundläggande ingenjörskunskap om dimensionering av konstruktioner. Då behövs en förståelse för hållfasthetslärans begrepp, metoder och begränsningar samt en förmåga att kunna lösa enklare hållfasthetsproblem. Det är vidare viktigt att förutsäga funktion och tillförlitlighet hos några av de vanligaste maskinelementen och att kunna bedöma rimligheten i lösningar.

 

Schema

Hållfasthetsföreläsningar är inlagda i Canvaskalendern för kursen (Zoomlänkar). Resten av planeringen finns som pdf fil under Modules-Kursinformation. Vi kommer att uppdatera Canvaskalendern. 

Kurslitteratur

 • Kompendium i hållfasthetslära, J Brouzoulis och M Ekh, pdf som kommer att finnas på Canvas
 • Övningsexempel i hållfasthetslära, finns tillgängligt på Canvas

 • Formelsamling i hållfasthetslära, M Ekh, Hansbo och J Brouzoulis, Chalmers, 2018, finns tillgänglig på Canvas

 • Maskinelement, M Mägi, K Melkersson och M Evertsson, Studentlitteratur (Store, pris förra året 445 SEK) eller online från Studentlitteratur

 • Övningsexempel i maskinelement, G Brännare, finns tillgängligt på Canvas

 

Kursens upplägg

 • föreläsningar i hållfasthetslära kommer att bedrivas online delvis som live i Zoom (Länk i Canvas kalender). Eventuellt även delvis som förinspelade videor.
 • övningar i hållfasthetslära, lösningar till övningstal finns på https://fredrikekre.github.io/TME061/, tiden för övningar kommer i huvudsak användas för handledning (dvs räknestugor). Länk till Zoom i Canvas kalender,
 • föreläsningar i maskinelement främst som förinspelade videor (se Module i canvas).
 • övningar och projekt i maskinelement via Zoom. Länk i Canvas kalender.

Lärandemål

- beskriva och beräkna grundläggande begrepp i hållfasthetslära såsom deformationer, töjningar, spänningar, kompatibilitetsvillkor och stabilitet
- diskutera rollen av konstitutiva ekvationer samt kunna tillämpa enklare sådana som elasticitet, termoelasticitet och idealplasticitet.
- beräkna krafter, spänningar, deformationer och töjningar på hela och delar av en konstruktion. Speciellt skall enklare strukturelement som stänger, axlar, balkar och rör kunna analyseras
- göra en riskbedömning för knäckning av tryckbelastade strävor
- beräkna och redogöra för betydelsen av huvudspänningar och effektivspänningar
- redogöra orienterande om begreppen spänningskoncentration och utmattning
- tillämpa finita elementmetoden för spänningsanalys hos enklare strukturer
- dimensionera några grundläggande maskinelement samt redogöra orienterande om andra maskinelement
- matematisk modellering, dvs. kunna ställa upp och lösa matematiska modeller av verkligheten: mekaniskt beteende hos stänger, axlar, balkar och rör
- bedöma noggrannheten i dessa modeller samt avgöra om en noggrannare analys behövs.

 

Examination

För slutbetyg på kursen (7.5 hp) krävs godkänd tentamen (5.5hp) och godkända inlämningsuppgifter (inklusive obligatorisk gästföreläsning) (2hp).

Om tentamen kan hållas på campus eller blir online bestäms så snart riktlinjer från Chalmers kommer. Datum för tentamen: 2 juni kl 08:30-12:30. En skillnad från tidigare år är att tentamen bara kommer inkludera hållfasthetslära. Utformningen av tentamen kommer meddelas när riktlinjerna kommer.

Under kursens gång genomförs fyra inlämningsuppgifter.

 • Tre inlämningsuppgifter berör maskinelement. Varje teknolog skall lämna in en individuellt författad och handskriven lösning i original. För att få godkänt på dessa inlämningsuppgifter skall det skrivna vara av bra kvalitet och uppställda ekvationer samt antaganden klart motiverade. Vidare skall entydiga beteckningar användas och tydliga figurer ritas. Om referensmaterial används i lösningar skall referens och sidhänvisning ges. Scanna pdf och ladda upp på Canvas (under Assignments). Sista inlämningsdatum är: 16 april, 7 maj och 20 maj.
 • En inlämningsuppgift berör hållfasthetslära, och handlar om finit elementmetod. Vi kommer att lösa uppgiften i en datorövning. Uppgiften löses i grupper om två teknologer, som lämnar in (genom att ladda upp filer i Assignments på Canvas) en rapport med datorutskrifter och kortfattade kommentarer till beräkningsresultat i anslutning till datorövningen. Dessa behöver ej vara handskrivna. Sista inlämningsdatum för denna är 25 maj.
 • I detta kursmoment har vi också en gästföreläsning från SKF som är obligatorisk att närvara på. Föreläsningen är den 20 maj kl 10-11.

 

Course summary:

Date Details Due