Course syllabus

Kurs-PM

TEK710 Organisation och ledarskap lp4 VT21 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Examinator:

Peter Almström peter.almstrom@chalmers.se 

Lärare: 

Susanne Kullberg susanne.kullberg@chalmers.se

Dan Paulin dan.paulin@chalmers.se

Carl Wänström carl.wanstrom@chalmers.se

Philip Åhlin philip.ahlin@chalmers.se

Claes Boman clbo@chalmers.se

 

Studieadministration:

Ann-Sofie Ullenius ann-sofie.ullenius@chalmers.se

 

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom ämnesområdena organisation och ledarskap, samt ge en inblick i hur kunskaperna kan tillämpas i ett praktiskt sammanhang. Studenten ska efter genomförd kurs ha uppnått kunskaper inom organisationsteori, processteori, motivationsteori, gruppdynamik, organisatorisk och social arbetsmiljö, ledarskap och förändringsledning, samt organisationskultur. Detta ger studenten förståelse för såväl individ-, grupp- som ledarperspektivet i organisationer.

 

Schema

Se Kalendern här i Canvas

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Kursbok: Jacobsen och Thorsvik, "Hur moderna organisationer fungerar", fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund,  2014.

Kompletterande litteratur finner du i Moduler.

 

Kursens upplägg

Kursen är baserad på föreläsningar och seminarier . Seminarierna och är obligatoriska och används för att underlätta och fördjupa förståelsen av materialet som presenteras på föreläsningarna.  

Kursen är uppdelad i ämnen som i de flesta fall följer kapitelindelningen i kursboken. Ämnena, ansvarig lärare, litteratur och examination, beskrivs under respektive modul i Moduler.

Lärandemål

- beskriva och exemplifiera olika organisationsteorier
- beskriva olika organisationsformer
- redogöra för lednings- och styrningsprinciper
- jämföra olika ledarskapsmodeller
- förklara gruppdynamik och teamutveckling
- förklara självbestämmande teorin (self determination theory)
- beskriva organisatorisk och social arbetsmiljö
- beskriva organisationskultur och lärande organisation
- förklara olika processteorier

 

Examination

Kursen bedöms enligt betygsskalan UG, alltså enbart Underkänt eller Godkänt.

Kursen delas in i ämnen enligt ovan där varje ämne behandlas på en föreläsning och examineras antingen med ett seminarium eller en individuell inlämningsuppgift. Det krävs godkänt på samtliga examinerande moment i kursen för Godkänt slutbetyg.

Inlämningsuppgift som lämnas in efter angivna slutdatumet kommer att rättas i slutet av kursen.

Seminarier bygger på ett aktivt deltagande och samtliga har därför obligatorisk närvaro. Vid utebliven närvaro (oavsett anledning) kommer eleven kunna få en skriftlig uppgift som motsvarar innehållet vid seminariet. Den skriftliga uppgiften kommer att vara mer tidskrävande än att medverka vid seminariet. Eleven måste själv fråga ansvarig lärare om att få en skriftlig uppgift.

Course summary:

Date Details Due