Course syllabus

Kurs-PM

FTF195 FTF195 Mekanik lp4 VT21 (6 hp)

Kursen ges av institutionen för Fysik

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator

föreläsare

lärare

handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Om kursen har med externa gästföreläsare eller liknande, beskriv gärna kortfattat vilket företag eller liknande de kommer från.

Om det behövs: listning av administrativ personal samt deras kontaktuppgifter.

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur).

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • förklara och tillämpa den Newtonska mekanikens grundbegrepp och principer,
 • analysera ett fysikaliskt problem och översätta det till en matematisk modell,
 • analysera den matematiska modellen och tolka resultatet tillbaka till det fysikaliska problemet,
 • använda enkla fysikaliska modeller för att analysera biologiska system.
De grundbegrepp som kursen syftar till att introducera och tillämpa omfattar bland annat:

Kraftbegreppet: Efter fullgjord kurs ska studenten kunna rita ut de krafter som verkar på en kropp under olika betingelser och tillämpa denna kunskap på jämviktsproblem.

Dynamik: Efter fullgjord kurs ska studenten kunna ställa upp och lösa Newtons rörelseekvation i det allmänna fallet, inklusive situationer där den applicerade kraften beror av tiden, läget eller hastigheten.

Energilagen: Efter fullgjord kurs ska studenten kunna förklara under vilka omständigheter energilagen är tillämpbar på mekaniska problem samt kunna tillämpa denna under dessa omständigheter. Begreppet potentiell energi är en viktig ingrediens i denna del av kursen.

Impuls och rörelsemängd: Efter fullgjord kurs ska studenten kunna förklara begreppen impuls och rörelsemängd samt kunna tillämpa dessa, bland annat på stötproblem i en eller flera dimensioner.

Periodisk svängningsrörelse: Efter fullgjord kurs ska studenten kunna förklara begreppet "harmonisk oscillator" och under vilka betingelser en kraft ger upphov till en periodisk svängningsrörelse hos en kropp samt kunna lösa den endimensionella rörelseekvationen i detta fall.

Rotation kring fix axel: Efter fullgjord kurs ska studenten kunna förklara begreppen rörelsemängdsmoment, kraftmoment, tröghetsmoment och rotationskinetisk energi samt kunna använda dem för att beskriva en stel kropps rotation kring en fix axel. Studenten ska kunna ställa upp och lösa rörelseekvationen för en stel kropps rotation kring en fix axel i de vanligaste specialfallen.

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due