Course syllabus

Kurs-PM

TEK375 TEK375 Ekonomisk analys lp4 VT21 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Examinator och föreläsare på kursen är Gunnar Wramsby, gunnar.wramsby@chalmers.se

Administrativa frågor som berör kursen hanteras av Birgitta Engrell, birgitta.engrell@chalmers.se

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att presentera perspektiv, begrepp och modeller för att styra och hushålla med resurserna i bland annat företagens tekniska processer. Kursen skall ge förutsättningar att dra slutsatser angående ekonomiska konsekvenser av det egna arbetet och att kommunicera med personal på andra avdelningar i företaget eller utanför företaget.

 

 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
- tillämpa grundläggande modeller för budgetering, produkt- och investeringskalkylering
- välja lämpliga kalkylmodeller i olika situationer
- Kunna använda excel på ett relevant sätt inom kursens områden.

 

 

Innehåll

- Introduktion till ekonomisk analys
- Likviditets-resultat- och balansbudgetering samt sambandet mellan dessa
- Grundläggande produktkalkylering och hantering av indirekta kostnader
- Investeringskalkylering och pengars tidsvärde
- Grundläggande kunskaper i excel

 

 

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Område

Litteratur

Kapitel

Produktkalkylering

Göran Andersson: Kalkyler som beslutsunderlag (Studentlitteratur)

Kap 3-8

Investeringskalkylering

Wramsby & Österlund: Investeringskalkylering (ligger som pdf på Canvas)

Kap 1-4

Budgetering

Kompendiematerial (ligger som pdf på Canvas)

Kap 1

Kursens upplägg

Jag hänvisar till Introduktionsbrevet:

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Ytterligare frågestunder kommer att läggas in och föreläsningsanteckningarna är mer omfattande.

Lärandemål

- använda den ekonomiska analysens grundläggande terminologi - tillämpa grundläggande modeller för budgetering, produkt- och investeringskalkylering - välja lämpliga kalkylmodeller i olika situationer - Kunna använda excel på ett relevant sätt inom kursens områden.

 

Examination

 

Examination sker dels genom zoom-övervakad tentamen (U,3,4,5) där inlämningsformat är excel, dels inlämningsuppgift (U/G) i grupp. 

Troligt datum för tentamen är 2 juni 14-18

 

 

Course summary:

Date Details Due