Course syllabus

Kurs-PM

LMU450 Ekonomi och organisation lp4 VT21 (6 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

PROGRAM

Elektroingenjör, 180 hp (TIELL-3)
Dataingenjör, 180 hp (TIDAL-3)

Kontaktuppgifter

Examinator:

Carl Sjöberger, tfn 031 – 772 6475, e-post: carl.sjoberger@chalmers.se

Föreläsare:

Carl Sjöberger, tfn 031 – 772 6475, e-post: carl.sjoberger@chalmers.se

Kaj Suneson, tfn 031 – 772 5776, e-post: suneson@chalmers.se

Studentrepresentanter:

TIELL                   gabriel.ceraolo@gmail.com Gabriel Ceraolo

TIDAL                 magnus@ewe.se Magnus Ewe

TIDAL                 sahin1121@hotmail.com Ömer Sahin Keskin

TIELL                  Vakant! Vill du bli studentrepresentant, hör av dig till carl.sjoberger@chalmers.se

TIDAL                 schuldt@student.chalmers.se Johanna Schüldt 

 

Kursens syfte

Syftet för de flesta företags verksamhet är att på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt producera produkter och tjänster till sina kunder. Ingenjören har en viktig roll i produktionen, ofta i någon ledande ställning, och måste därför vara insatt i såväl ekonomins grundläggande funktioner och begrepp som i hur en organisation fungerar.

Syftet med denna kurs är att introducera studenten till ämnesområdena ekonomi och organisation samt ge en liten inblick i hur kunskaperna kan utnyttjas i praktisk användning.

Studenten ska efter avslutad kurs ha grundläggande kunskaper om grundläggande ekonomiska begrepp och ekonomiska förutsättningar för verksamheter. Kursdeltagaren ska även ha förståelse för hur företagets omgivning påverkar möjliga sätt för företaget att agera för att nå framgång.

Studenten skall ha färdighet att utföra enklare ekonomiska kalkyler inom resultatplanering och investeringskalkylering. Han/hon ska även uppnått översiktlig kunskap/förståelse för hur produktkalkyler är uppbyggda samt hur ett företags ekonomiska situation och förmåga kan analyseras utifrån resultat- och balansräkningar.

Studenten ska ha uppnått grundläggande kunskap om organisationsformer, ledning, styrning samt strategier för ett företags verksamhet. Visare skall studenten uppnått kunskap och förståelse för hur arbetsgruppen fungerar ur ett psykologiskt perspektiv.

Schema

Detaljerat schema med litteraturhänvisningar presenteras på kurshemsidan.

Se även: TimeEdit.

Kurslitteratur

Lantz, B., Isaksson, A., & Löfsten, H. (2014) Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys, Studentlitteratur, Lund.

Granér, R. & Granér, S. (2016) ”Personalgruppens psykologi”, Studentlitteratur, Lund.

E-böcker:

Laegaard, J. and Bindslev, M. (2006) ”Organizational Theory”, Ventus Publishing

Greener T. (2010) ”Understanding Organisations: Part I”, Ventus Publishing

(Båda finns vid bookboon.com. Böckerna är gratis att läsa men du måste registrera dig för att komma åt dem. (https://bookboon.com/login/register)

Övrig litteratur:

Grund o struktur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisationsteori

Human relations och sociotekniken

https://www3.kau.se/kurstorg/files/h/82F3171713cd5233B2JkP1BD0CD3/HR_socioteknik.pdf

Ett fåtal länkade sidor, artiklar eller bokutdrag kan komma till under kursens gång. Dessa ingår i så fall i tentamenspliktigt material.

Kursens upplägg

Kursen bygger på att teknologen aktivt tar ansvar för den egna inlärningen. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar.

Föreläsningarna syftar i första hand till att förklara och underlätta den egna läsningen av litteraturen, de kan inte anses täcka hela kursens teoretiska innehåll.

Övningstillfällena består antingen av räkneövningar eller av en mer praktisk uppgift som ska lösas/bearbetas under övningen. Dessa övningar ska ge en mer praktisk bild av vad teorierna betyder. Övningarna kan ske genom bearbetning av något praktikfall, diskussion/seminarium om någon speciell fråga eller eventuellt något rollspel. 

Kursen består av tre avsnitt:

 1.  Företagandets förutsättningar, olika företagsformer samt organisation av verksamheter.
 2. Personalgruppens funktion, utifrån begrepp som normer, kommunikation, konflikter och ledarskap. Dessa två första avsnitt berör alltså hur en verksamhet organiseras.
 3. Modellering av verksamheten i ekonomiska termer. I detta tredje avsnitt kommer resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering samt redovisning av verksamheten att beröras.

De tre avsnitten överlappar varandra och kommer till stor del att gå in i varandra utan tydliga avgränsningar.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Inga.

Lärandemål

 • Använda och förklara grundläggande ekonomiska begrepp.
 • Utföra enklare ekonomiska kalkyler för produkter och planering av resultat.
 • Beskriva och analysera innehållet i årsredovisningar
 • Genomföra enkla investeringskalkyler utifrån givna fakta
 • På en grundläggande nivå förstå vad en marknad är samt hur marknadens egenskaper påverkar företagens möjligheter att agera.
 • Identifiera, redogöra för samt exemplifiera olika organisationsteoretiska grundbegrepp
 • Redogöra för, och tillämpa, gruppsykologiska teorier i yrkesmässiga sammanhang
 • Redogöra för, och tillämpa lednings- och styrningsprinciper.
 • Redogöra för, och förklara kommunikationsteorier och konfliktlösningsmetoder i arbetssammanhang
 • Beskriva och förstå vanliga förändringsprocesser i organisationer.
 • Relatera och ange hur ett företags organisation och ekonomiska situation samspelar med varandra.

Examination

För godkänt slutbetyg krävs att alla moment nedan är uppfyllda:
Godkänt resultat på skriftlig examination
Betyg ges i skalan U, 3 (40%), 4 (60%) eller 5 (80%), baserat på tentamen.

Allt material och föreläsnings-/övningsinnehåll utgör grund för examination.

Den skriftliga examinationen sker digitalt.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due