Course syllabus

Kurs-PM

SJM025 Marin kommunikation (7,5 hp)

Kontaktuppgifter

Examinator:

Mats Gruvefeldt, mats.gruvefeldt@chalmers se

Övriga inblandade:

 

 

Johan Gregersson, johan.gregersson@chalmers.se, 031-7722484

Annamaria Gabrielli, annamaria.gabrielli@chalmers.se, 031-7725823

 

Kursens syfte

Kursen syfte är ge den studerande kunskap och färdigheter för att kunna fullgöra tjänst som radiooperatör, både under normala- och i nödsituationer, på ett handelsfartyg samt att introducera och praktisera marin engelska i kommunikation.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

IMO, GENERAL OPERATOR’S CERTIFICATE FOR GMDSS (Model course 1.25 plus compendium) (2015 Edition), ISBN 978-92-801-16113

IMO, IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP), 2002. ISBN 978 92 801 42112

Kursens upplägg

Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och med övningar i simulator och i språklaboratorium. Övningar är obligatoriska.

Föreläsningarna vilka är elva till antalet syftar till att ge studenten ämnesdjup, ämnesbredd och detaljkunskaper för att kunna tillgodogöra sig de praktiska övningsmomenten.

Sju simulatorövningar och tre övningar i språklaboratorium syftar till att öka studentens kommunikativa förmåga, färdighet att tillämpa procedurer och att tekniskt kunna använda de kommunikationssystem som finns ombord. Övningarna genomförs såväl enskilt som parvis/gruppvis.

En stor del av kursen bygger på självstudier och distansmaterial via kurshemsidan samt möjligheten att använda radiosimulatorn i syfte att färdighetsträna.

 

Antal

Total tid (h)

Rek. gruppstorlek

Föreläsningar

11

22

-

Simulatorövning

7

9

5 personer -Covid anpassad

SMCP övning

 

9

-

Egna studier och simulatorövningar, förberedelser inför övningar, rapportskrivning

 

140

 

 

Kursen omfattar delvis kraven i annex 3 till IMO A.703(17) – Recommendation on Training of Radio Operators related to the General Operator’s Certificate (GOC). Kursen omfattar kraven i ERC decision (99)01 - the harmonised examination syllabi for the General Operators Certificate (ROC) och tillgodoser således kraven i STCW A-IV.

Först efter genomförd kurs i säkerhet och skyddsansvarig ombord (SJM096) vilken genomförs i årkurs 4 är samtliga krav för att erhålla ett allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC) uppfyllda. 

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Största förändringen i och med 2021 är beslutet att föreläsningar skall genomföras så mycket som möjligt med distansstudier. Beslutet är fattat i nära anslutning till kursstart varför kursutveckling kommer att ske löpande.  praktiska momenten/simuleringar genomförs i grupper av 5 personer för att möta säkerheten angående COVID 19. Det har tidigare år efterfrågats en tydligare koppling mellan föreläsning och förberedelse till simuleringar och vi kommer att aktivt etablera såväl läshänvisningar till samtliga lär aktiviteter. 

Lärandemål

(L1) Beskriva säkerhetskommunikation ur ett marint perspektiv.
(L2) Förklara struktur, delsystem och användande av det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS)
(L3) Redogöra for struktur och användande av radiokommunikation vid fartygs framförande
(L4) Resonera kring historik, tillämpning och betydelse av IMO:s Standard Marine Communication Phrases.
(L5) Använda delsystem ingående i det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS) för att kunna skicka och ta emot nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden
(L6) På ett tydligt och strukturerat sätt tillämpa vedertagen terminologi (IAMSAR) i kommunikation mellan fartyg och andra aktörer, särskilt när det gäller nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden nyttjande IMO:s Standard Marine Communication Phrases
(L7) Genom ett medvetet språkval, muntligt och skriftligt, förmedla ett händelseförlopp och tillhörande åtgärder ombord

Examination

Examination genomförs i tre olika moment

  1. Radiosimuleringar (3p). Samtliga sju övningar i simulatorn är obligatoriska och examinerar lärandemål L5 och L6.
  2. Skriftlig examination (3p) examinerar lärandemål L1, L2, L3 och L4
  3. Inlämningsuppgift (1,5p) examinerar lärandemål L7

Betygsskala

  1. Radiosimuleringar – Godkänd / Icke godkänd
  2. Skriftlig examination – 70%<Icke godkänd 70%>Godkänd 
  3. Inlämningsuppgift – Godkänd / Icke godkänd

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan