Kursöversikt

Kurs-PM

BOM575 BOM575 Teknisk samhällsplanering lp4 VT21 (9 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator

föreläsare

lärare

handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Om kursen har med externa gästföreläsare eller liknande, beskriv gärna kortfattat vilket företag eller liknande de kommer från.

Om det behövs: listning av administrativ personal samt deras kontaktuppgifter.

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur).

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

Platsspecifika förutsättningar, visioner, mål och regler
1. visa insikt om hur natur- och kulturvärden, klimatförändringar, topografi och geologiska förhållanden påverkar var och hur det är lämpligt att bygga (grundläggning, sättningar, gatubygg nad, ledningsdragningar, översvämningsrisk mm)
2. förstå samspelet mellan visioner, mål och utvärdering av alternativ
3. känna till viktiga regelverk som styr bebyggelseplaneringen

Utformning, bedömningar, metoder och modeller
4. göra tidiga bedömningar av behov av funktioner, utformning och underhåll för buller, trafikplanering, vattenresurser och VA-system baserat på underlag (t.ex. översiktsplaner, programplaner, politiska viljeinriktningar, statistiska underlag, prognoser, förstudier och projektets övergripande idé och målgrupp)
5. dimensionera och föreslå utformning av gaturum med avseende på aspekter som t.ex. plats för vistelse, stadsliv, boendekvaliteter, stadskvaliteter, verksamheter, gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik, godstransporter och tillgänglighet
6. dimensionera och föreslå utformning med hänsyn till trafik- och omgivningsbuller (tex struktur, trafiksystem, trafikmängder, kvartersutformning, gaturummets akustiska egenskaper, bullerreducerande åtgärder, tyst/ljuddämpad sida, mm)
7. dimensionera och föreslå utformning av VA-tekniska försörjningssystem (t.ex. översvämningsrisk, vattenresurser, vatten och avlopp och dagvattensystem där hydraulik tillämpas för rör/ledningsdimensioner).

Hållbar stadsplanering
8. värdera och väga in ekonomiska, ekologiska och kulturella/sociala aspekter i den tekniska samhällsplaneringen
9. redogöra för hur planeringen i ett aktuellt område kan påverka hela den omgivande staden (t.ex. kundunderlag, underlag för kollektivtrafik, fordonstrafik (utsläpp till vattendrag och buller), dimensionering av VA-tekniska system, ekonomisk utveckling och undanträngningseffekter, investeringskostnader för stadens infrastruktur, mm)
10. visa insikt om möjligheter och begränsningar av digitalisering för stadsplanering inom buller, trafik- och vattenplanering.

Ingenjörsyrkets roll
11. redogöra för ingenjörsyrkets och ingenjörsutbildningens utveckling och roll i ett historiskt perspektiv med utgångspunkt från stads-, vatten- och trafikplanering
12. reflektera över ingenjörers etiska ansvar som samhällsbyggare genom beslutsmakt över teknik och tekniska system, samt reflektera över hur paradigm, normer och värderingar formar ingenjörers expertis och inflytande,
13. visa insikt om olika roller i en projektgrupp

Geografisk information
14. Använda geografiska data via GIS, för att modellera, beskriva och analysera frågeställningar kopplade till projektet.

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum