Course syllabus

Kurs-PM

 ARK447 Att undersöka arkitektur 1 lp4 VT21 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Eva Amborg eva.amborg@chalmers.se

Lärare:         Eva Amborg

                     Tabita Nilsson tabita@chalmers.se

Föreläsare:  Heidi Saikkonen, scenograf

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att studenter i årskurs 1 skall utveckla lärande inom ett antal arkitekturfrågor. Syftet är också att frigöra kreativitet och experimentlusta och att öva grupparbete. 


Kursen har ett tema:
Att undersöka arkitektur som material, färg, ljus och rum. Inom temat med varierande uppgifter från år till år skall studenterna använda olika metoder för att undersöka hur material, färg och ljus kan påverka upplevelser av objekt och rum. 

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Rapport om "Scenografens arbetsprocess" ligger på Canvas

 

Kursens upplägg

Innehåll
Kursens tema behandlas i föreläsningar, litteratur, seminarier och praktiska övningar. Studenterna delas in i arbetsgrupper. Kurserna avslutas med att varje grupp ger förslag till lösning av en uppgift inom ramen för kursens tema.

Organisation
Kurserna planeras och genomförs av ett lärarlag.
Lärarlaget ansvarar för uppläggning och innehåll.
Studentgrupperna delas in i arbetsgrupper som har tillgång till handledning under kursen.

Kursen består av 9 arbetsdagar.
 
Årets tema är ”Naturens rum och sceniska rum”. 

Med tanke på Covid-19 men också för att träna och utvidga ert rumsliga tänkande har vi valt att förlägga delar av kursen i naturens rum. 
Ni kommer att träna er på att se rum och upptäcka rumsligheter, även där de inte är byggda.
Ni ska utforska dessa rum och utveckla era skissverktyg och därifrån ta era skisser och undersökningar vidare till abstrakta modeller via olika känslostämningar, berättelser, scenrum samt till sist en skiss av hur en scenisk gestaltning skulle kunna se ut. 

Vår inställning är:
Vi väljer att utmana oss själva, inte att spela säkra kort
Vi försöker hitta glädjen i det vi inte vet, kan eller känner till
Prestation är inte resultat, utan arbetsinsats 
Det är steget framåt som räknas, oavsett var startpunkten är 


Genomförande:
Vi startar kursen med kursintroduktion tisdag 25/5 kl 9.00 på Zoom.

Ni kommer redan första dagen ge er ut i naturen i närheten till där ni bor för att söka efter rum i naturen. Därefter fortsätter arbetet med naturens rum som inspiration då ni under kursens gång skall utforska och gestalta dem konstnärligt och sceniskt.

Ni är indelade i Zoom-grupper om ca fem personer per grupp. Dessa grupper träffas en gång om dan.

Dagarna har i korthet följande innehåll, för mer information se schemat:

Dag 1:
Introduktion och fyra rum i naturen

Dag 2:
Mitt rum i naturen och verktygslådan

Dag 3:
Naturens rum och fem känslostämningar

Dag 4: 
Känslostämningar och tre abstrakta gestaltningar

Dag 5:
Känslostämningar och två berättelser

Dag 6:
Berättelse och ett scenrum i naturen

Dag 7:
Ett scenrum inomhus

Dag 8:
En ”storyboard” med bilder och foton

Dag 9:
Avslutning och ni delar med er av era storyboards

Praktisk information:
Ni skall varje morgon kl 9.00 ha ett morgonmöte på Zoom i er grupp med fem personer. Vi har samma länk hela kursen med fasta breakout-rooms som ni kan använda. Eva och Tabita kommer att gå runt i grupperna.

Vi refererar i schemat till verktygslådorna, här nedan kommer prov på dom, hitta gärna på fler egna sätt och verktyg:

Teckna utan att lyfta pennan
Teckna, måla enbart ytor/ fält
Teckna enbart linjer
Teckna mellanrum
Teckna med tänkta trådar, rep mellan olika delar i rummet
Grodperspektiv. Teckna liggande
Zooma in: tre teckningar, tre steg
Måla med två komplementfärger
Måla tre bilder, håll fast samma motiv men använd olika färgskala 
Det finns fem st verktygslådor på Canvas under modulen verktygslådan nämligen måla, teckna, perspektiv, beskriva, samarbeta. Där hittar ni också bildexempel.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Delvis nytt tema med nya uppgifter och fortsatt distansundervisning pga Covid-19. Grupparbeten sker via möten och diskussioner på Zoom. Fler verktyg till verktygslådorna.

Tvärskursen delades 2015 upp i tre ”spår”, teman. Från och med 2016 innehöll kursen två spår, där årskurs 1 och 2 blandades i tvärgrupper. Från och med 2019 ligger kursen enbart i årskurs 1.

 

Lärandemål

 Att undersöka arkitektur som material, färg, ljus och rum 

- Redogöra för hur material, färg och ljus påverkar upplevelser av objekt och rum.
- Pröva experimentella kombinationer av metod och genomförande.
- Gestalta och presentera slutsatser och resultat av undersökningar inom kursens tema.
- Planera och genomföra en undersökning i grupp.

- Analysera sin egen roll och skapandeprocess i gruppen .

 

Examination

Studenterna examineras genom godkänt deltagande i kursens olika delar. För godkänt fordras ett aktivt deltagande i och godkänd redovisning av kursens övningar och undersökningar enligt utdelat kurs-pm. För godkänt krävs även inlämnat material på Canvas samt deltagande vid slutgenomgång eller utställning/ installation.

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om. 

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due