Kursöversikt

Kurs-PM

SEE045 - De stora frågorna: om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden
The big questions: About the building blocks of nature, universe, life and future

Kursen ges av institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap

Kontaktuppgifter

Examinator:

Per Bjerkeli ( per.bjerkeli@chalmers.se )

Lärare:

Jan-Petter Hansen (jan.petter.hansen@chalmers.se)

Olle Häggström (olleh@chalmers.se

Martin Nilsson-Jacobi (mjacobi@chalmers.se)

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till våra stora grundläggande frågor och skapa förutsättningar att utveckla ett reflekterande och tvärvetenskapligt tankesätt på naturens byggstenar, livets uppkomst, förutsättningarna för liv i universum och framtidens utmaningar.

Föreläsningar/seminarier

Schema för föreläsningar och seminarier finns i Time Edit, eller nedan. Kursen kommer i sin helhet ges online via zoom. 

Lärplattform och programvara

All information under kursens gång kommer lämnas via canvas. Föreläsningar och seminarier kommer ske genom att studenter och lärare ansluter via zoom. För detta är dator (med webkamera och mikrofon) att föredra, men även ipad eller smartphone fungerar. Det finns även möjlighet att ansluta genom att ringa ett telefonnummer, men på grund av nedskalad funktionalitet är inte detta att föredra. 

För IT relaterade frågor hänvisas till Chalmers IT service

Kurslitteratur

Ingen obligatorisk litteratur  men följande böcker rekommenderas som fördjupning:

Jan-Petter Hansen & Per Bjerkeli, De stora frågorna (bokmanuskript som delas ut under kursen)

J.M Smith and E. Szathmary, The origins of life, from the birth of life to the origin of languages

T. Ord (2020) The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity, Bloomsbury.

O. Häggström (2021) Tänkande maskiner: Den artificiella intelligensens genombrott, Fri Tanke.

Kursens upplägg

Kursen består av fyra moduler. Varje modul behandlar ett tema som löper över tre studieveckor. Varje modul utgörs av självstudier samt seminarier (18-21 onsdagar). Veckan mellan varje modul ägnas åt självstudier där studenterna också jobbar med en inlämningsuppgift som bygger på föregående moduls tema.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

1. Redogöra för Universums olika beståndsdelar och dess egenskaper (t.ex. elementarpartiklarnas grundläggande egenskaper, hur atomer bygger upp större enheter, och Universums sammansättning).
2. Beskriva hur liv kan definieras samt hur det uppstod och utvecklades på jorden.
3. Beskriva förutsättningar för hur liv kan uppstå på andra ställen i Universum samt hur och var vi kan söka efter det.
4. Redogöra för mänsklighetens utmaningar på lång sikt.

Examination

Examination sker via fyra individuella inlämningsuppgifter tillhörande de fyra modulerna. Mer specifik information kommer ges inom varje modul och av respektive lärare. Deadline för varje inlämningsuppgift kommer anges i schemat nedan. Det kommer även ges möjlighet för omexamination i form av ett ytterligare inlämningstillfälle med deadline 11 januari 2021. Notera att endast ett ominlämningstillfälle erbjuds. Om inte alla uppgifter är godkända efter inlämningen 11 januari, krävs omregistrering på kursen. Tidigare godkända inlämningsuppgifter kan inte tillgodoräknas vid en omregistrering.

Inlämningsuppgifterna skall genomföras enskilt och plagiatkontroll av det uppladdade materialet kommer genomföras. 

 

Länk till kursplanen i Studieportalen: kursplan

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum