KursöversiktKurs-PM

Kursnamn:

Underhållsteknik

Läsår:

2021/2022

 

Kurskod:

SJO845

Läsperiod:

LP1

 

Omfattning:

 

7,5 hp

 

Kursägande program:

Sjöingenjörsprogrammet

Undervisnings-språk:

Svenska

Kursgivande institution:

MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER

 

Examinator(er):

Mats Isaksson

 

Kursansvarig:

Mats Isaksson

 

Övriga inblandade:

Föreläsare Mats Isaksson, Annamaria Gabrielli projektrapport

 

Student-representanter:

 

 Förkunskapskrav

Samma behörighet som till Sjöingenjörsprogrammet.

 

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om olika underhållskoncept, hur underhållet bedrivs ombord samt bakomliggande orsaker för planeringen och exempel på utförandet av underhållet på ett fartyg.

 

Lärandemål (Efter fullgjord kurs ska studenten kunna…)

- Redogöra för olika underhållskoncept
- Använda och förstå datorbaserade underhållsystem som används ombord.
- Redogöra för olika begrepp inom driftsäkerhetsteknik
- Förklara grunderna för underhållsplanering
- Förklara klassningssällskapens och flaggstatens roll
- Utföra och förstå analyser av pann- och kylvatten.
- Identifiera egenskaper och sammansättning av tyngre fartygsbränslen
- Definiera grunderna för tribologi; friktion, smörjning och nötning.
- Beskriva grundläggande separatorteorier
- Skriva en reparationsrapport på engelska och presentera den muntligt
- Kunna tillämpa grundläggande riskanalys

 

Innehåll

Föreläsningar, fet stil: obligatorisk närvaro

 • Underhållssystem
 • Olika underhållskoncept, FMEA
 • Driftsäkerhetsteknik
 • Underhåll ombord
 • Klassning
 • Bränslen och smörjmedel
 • Separatorteori
 • Vattenbehandling – analys
 • Rapportskrivning och språkfärdighet
 • Muntliga presentationer
 • Studieresa till Chris Marine i Malmö

Laborationer /övningar

 • Kyl och pannvattenanalyser
 • Grundkurs i hantering av datorbaserat underhålls- och reservdelssystem.

 

Kurslitteratur

föreläsningsmaterial, läggs på Canvas efter respektive föreläsningstillfälle.

 

Kursens upplägg och organisation

Föreläsningar

Projekt: ta fram projektrapport, peering, presentera inför klassen.
Specificera vilka tjänster som ska köpas vid varvsjobb

Pannvattenanalys, inspelad gästföreläsning följd av quiz i Canvas. Obligatorisk närvaro.

 

Examination

Kursmoment:

Tentamen:      4,5 hp

Projekt:            1.5 hp

Övning&lab:   1,5 hp             

 

Slutbetyg: 3, 4, 5 ges baserat på tentamen. För ett slutbetyg krävs också att projektarbete och laboration är godkända, samt närvaro vid obligatoriska moment.

 

Hjälpmedel vid tentamen: Typgodkänd miniräknare