Course syllabus

Kurs-PM_4

Välkommen till kursen: CIU220 The purpose and conditions of education lp1 HT21 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Matematiska vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

EXAMINATOR och KURSANSVARIG: 

Helena Olofsdotter Stensöta (HS),Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet helena.stensota@pol.gu.se

LÄRARE förutom examinator:

Allison Östlund Allison.ostlund@spa.gu.se

Tomas Wedin (TW) Inst. för litteratur, idéhistoria och religion, GU, tomas.wedin@gu.se

Ann-Kristin Jonasson (AKJ) Statsvetenskapliga inst., GU, ann-kristin.jonasson@pol.gu.se

Olof Franck (OF) Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession, GU olof.franck@gu.se

Lärare för specialpedagogik saknas tyvärr fortfarande. Vi hoppas kunna rekrytera en lärare så snart som möjligt,

Kursens syfte

Syftet med kursen är dels att ge studenten tillräcklig bakgrund av skolans historia, organisation, nomenklatur och gemensamma värdegrund, för att effektivt kunna verka och interagera som lärare; dels att ge bakgrundoch grundläggande verktyg för att möta elever med särskilda behov i undervisningen som t ex. dyslexi, men även de elever som har speciell fallenhet för t.ex. matematik.

Schema

Kursen äger rum på campus.

länk till schema to time edit

PLATS FÖR UNDERVISNING

Undervisningen äger rum på Chalmers och online (zoom)

 

Kurslitteratur

Var du hittar litteraturen

Böckerna på kursen finns att låna på Samhällsvetenskapliga biblioteket(Vasagatan 1) och på Pedagogiska biblioteket (Grönsakstorget). Biblioteken tillhandahåller flera tillgängliga exemplar och några referensexemplar av böckerna som används på kursen. Biblioteken är offentliga dvs alla har rätt att skaffa lånekort utan kostnad. Detta gör man på nätet och sedan kommer man dit och visar legitimation och får sitt lånekort. Om böckerna är utlånade kan man läsa i referensexemplaren på plats.

http://www.ub.gu.se

Artiklarna på kursen ska gå att ladda ner från GU om ni är inloggade via edurom. Vissa artiklar finns också tillgängliga här på canvas.

Vilken litteratur vi använder:

I modulerna beskrivs varje lärmoment inklusive den litteratur som används. De följer i tidsordning.Nedan sammanfattas de böcker du behöver skaffa själv till kursen.   

Jarl & Rönnberg 2015. Skolpolitik Från riksdagshus till klassrum. Malmö: Liber. Kapitel 1–3 (sid 11–55).

Nilsson, Marco (2019) Juridik i professionellt lärarskap - lagar och värdegrund i den svenska skolan, fjärde upplagan. Malmö: Gleerups

Kursens upplägg (design)

Organisation

Kursen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier med ibland tillhörande individuella inlämningar, en workshop samt ett stort mått av självstudier.

Föreläsningarna är 2x45 minuter långa och läggs ut på en PPT på canvas vanligtvis strax före föreläsningen. Föreläsningarna är i helklass, och leder fram till redoviningsform. Lärare från olika discipliner håller i föreläsningarna. 

Seminarierna är obligatoriska och är en viktig del av läroprocessen eftersom de hjälper att förstå hur man diskuterar och utvecklar ett ämne med hjälp av diskussion. Seminariernas syfte är att ge möjlighet till fördjupad förståelse av kurslitteraturen genom diskussion och gemensam reflektion. Dessutom tränas förmågan att argumentera självständigt på basis av kurslitteraturen och att inta vad vi kallar för ett analytiskt förhållningssätt. Det finns tre former av redovisningsformer/seminarier:

Redovisningsform 1 (moment: skolpolitik; demokrati & värdegrunden) - Introduceras med 1–2 föreläsningar som följs av själv/gruppstudier av kurslitteraturen och redovisas i form av ett skriftligt PM som lämnas in via canvas före seminariet som sker i mindre grupper. För att bli godkänd måste dels ett skriftligt arbete lämnas in, dels deltagande i seminariet ske. Dagen före dessa seminarier (senast kl 23.55) laddas den färdigställda texten upp på canvas så att den blir tillgänglig för hela klassen. För att det ska gå enkelt att se vilka texter som hör till din grupp namnge dina inlämningar med: grupp, namn. Ex: ”GrX.NN”.

Redovisningsform 2 (moment ; bildning & utbildning) – Introduceras med 1 föreläsning som följs av själv/gruppstudier av kurslitteraturen och redovisas i form av examinerande seminarium som sker i mindre grupper.

Redovisningsform (moment Myndighetsutövning & tjänstemannaroll; Specialpedagogik, läroplansteori) – Introduceras med 1 föreläsning på förmiddagen som följs av själv/gruppstudier samma dag och redovisas i form av efter kortare examinerande seminarium i helklass på eftermiddagen (OBS beräkna att ägna hela denna dag åt respektive ämne).

Självstudier På kursen förekommer ett STORT MÅTT av självstudier. Låt dig alltså i inte förledas att tro att kursen endast upptar de timmar som är schemalagda. Övrig tid under dessa dagar behöver användas till inläsning och diskussion av kurslitteratur. Detta gör du företrädelsevis ihop med andra i mindre grupper. Under första träffen kommer ni att delas upp i fyra mindre grupper som kommer att sättas ihop på olika sätt för seminarierna, men självstudiegrupperna kan med fördel vara ännu mindre.

Workshop som stöd för skrivandet av slutinlämningen hålls en obligatorisk workshop där meningen är att ni diskuterar era essäämnen i smågrupper och kursansvarig cirkulerar mellan för att ge respons.

Opposition av slutinlämning är individuell och muntlig och innebär att studenterna förbereder opposition i förväg för att diskutera uppsatsens innehåll på konstruktivt sätt på seminariet (ej formalia), under kortare tid (5-7 minuter).

Lärandemål

https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/minkursinformation/Sidor/SokKurs.aspx?course_id=32562&parsergrp=3

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten tillräcklig bakgrund av skolans historia, organisation, styrning, nomenklatur och värdegrund för att effektivt kunna verka och interagera som lärare för elever i allmänhet samt för de med särskilda behov som exempelvis dyslexi, eller de som har speciell fallenhet för något ämne exempelvis matematik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för det svenska skolväsendets uppkomst och utveckling över tid 
 • redogöra för dokument som styr skolans verksamhet, exempelvis skollagen och läroplaner
 • beskriva vad det innebär att vara tjänsteman i en politiskt styrd organisation med ett samhälleligt utbildningsuppdrag
 • analysera skolan som politisk organisation 
 • diskutera betydelsen av skolans värdegrund inklusive mänskliga rättigheter, barnperspektiv och hållbar utveckling
 • identifiera elevers särskilda behov och diskutera genomförbara sätt att möta dem

Innehåll

 • Skolans konstituering och skolans historia.
 • Skolans värdegrund: demokrati, mänskliga rättigheter
 • Regelverk och institutioner som styr och övervakar skolan och lärares arbete Skollagen, Skolverket, Statens skolinspektion.
 • Specialpedagogik: Individ- och systemperspektiv.
 • Samhällsvetenskaplig argumentation och analys, muntligt och skriftligt

Examinationsformer

För godkänt (betyg 3) på kursen krävs:

 • aktivt deltagande på samtliga seminarier
 • aktivt deltagande på workshop
 • godkänt på de två skriftliga seminarieinlämningarna (inlämnat inom deadline, OBS sena inlämningar kommer inte att rättas)
 • godkänt på slutinlämning (inlämnat inom deadline, OBS sena inlämningar kommer inte att rättas) samt opposition

Poängen för inlämningarna 25 (1 och 2), 35 (3) fördelas enligt nedan:

Hur inlämningarna på ciu220 bedöms

Kriterium och poängomfång

Kommentar

Inlämning 1 och 2 Poäng: 10-25

Slutinlämning Poäng: 10-35

Presenteras en fråga /tes som är tillräckligt avgränsad för att kunna behandlas med behållning inom angivet omfång? (0-2)  

 

(0-2)  

(0-3)  

Finns en genomgående röd tråd? (0-3)

 

(0-2)

(0-2)

Refereras relevant kurslitteratur tillräckligt utförligt och innehållsligt korrekt liksom centrala begrepp om sådana används? 0-5)

 

(0-5)

(0-5)

Används någon form av passande ramverk, schema, indelning som introducerats på kursen för att fördjupa diskussionen och presenteras och motiveras detta ramverk tillräckligt?  (0-8)

 

(0-8)

(0–10)

Framförs och motiveras egna relevanta reflektioner i förhållande till frågan/tesen (0-5)

 

(0-5)

(0-12)

Besvaras/återknyts till tesen/ frågan i slutet? (0-2)

 

(0-2)

(0-3)

Total poäng:

 

10 – 25

10-35

 

 

Poängen sammanställs enligt nedanstående tabell med betygsgränser:

 Element

Poäng

min

max

Samtliga seminarier + workshop

14

14

Skriftlig inlämning 1

10

25

Skriftlig inlämning 2

10

25

Skriftlig slutinlämning + opponering

10

32

Totalt

48

100

 

 

 

Betyg:

 

 

3

45

59

4

60

79

5

80

100

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due