Course syllabus

Kurs-PM

SJM031 Komplexa trafiksituationer lp1 HT20 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

Examinator(er): Johan Cimbritz, 031-772 2688, johan.cimbritz@chalmers.se

Kursansvarig: Johan Cimbritz

Övriga inblandade: Jonas Wodelius, 031-772 2795, jonas.wodelius@chalmers.se

Studentrepresentanter:

TBD

Förkunskapskrav

Innan kursen startat förväntas studenten kunna:

 • Förklara positionsbestämning med terrestra ortlinjer och dess noggrannhet.
 • Visa förmåga att bestämma position med hjälp av terrestra ortlinjer.
 • Beskriva symboler och ljuskaraktärer i sjökort/ENC och nautiska publikationer.
 • Förbereda och genomföra en reseplanering skärgårdsavsnitt.
 • Använda visuella- och radarmetoder för säker navigation i kustnära farvatten och skärgårdsavsnitt (mha frimärken, enslinjer, navigationslinje, parallellindex.)
 • Beskriva bemanning och vaktgång på ett modernt fartyg i olika situationer samt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar som vilar på respektive befattning
 • Beskriva ett fartygs manöveregenskaper utifrån dokument som finns på en fartygsbrygga och beskriva hur dessa egenskaper ändras i olika förhållanden
 • Identifiera och analysera trafiksituationer i öppet hav och agera i enlighet med internationella sjövägsreglerna
 • Förklara radarns ARPA-funktion samt dess begränsningar.
 • Förklara och jämföra information ifrån visuella- och radarobservationer samt AIS-information
 • Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse.
 • Tillämpa användandet av dagböcker för navigering

Kursens syfte

Kursen syftar till att vidareutveckla studentens förmåga att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer med hög trafikdensitet och i trånga farleder.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

 • Sjötrafikföreskrifterna m.m, Jure förlag ISBN 9789172237438 eller The Colregs Guide, Dokkum, ISBN 9789071500046
 • Radar and ARPA Manual (Third Edition) (e-bok på Chalmers bibliotek)
 • NAVIGATION Advanced, Witherby Seamanship International Ltd,  ISBN 9781856096270
 • STCW Code A-VIII (kan laddas ner på kurshemsidan)
 • SMCP - Standard Marine Communication Phrases (kan laddas ner på kurshemsidan)
 • Ship's Routing (kan laddas ner på kurshemsidan)
 • IMO Performance Standards (radar & ARPA kan laddas ner på kurshemsidan)


Referenslitteratur:

 • A Guide to the Collision Avoidance Rules, Cockcroft & Lameijer, 7th Edition

 

Kursens upplägg

Kursen bedrivs genom föreläsningar och praktiska simulatorövningar, där flera moment kräver obligatorisk närvaro. En inlämningsuppgift kommer göras under kursens gång.

Simulatorövningarna är indelade i grupper efter studentnummer.

 

Delmoment 0117: Teoretisk del som examineras genom en skriftlig tentamen. Tentamen kommer innehålla frågor som rör analys av ett kollisionsfall samt frågor kring radarkonfigurationer och Ship’s Routing.

 

Delmoment 0217: Sju simulatorövningar á 4 timmar där vi använder radarn för att identifiera och lösa komplexa trafiksituationer med hjälp av automatiska och manuella radarmetoder. Det är obligatorisk närvaro på simulatorövningarna, och för att få delta på simulatorövning ska alla förberedelseuppgifter vara gjorda (se respektive övnings-pm).

I delmomentet ingår också en inlämningsuppgift där respektive grupp ska analysera och jämföra två kollisionsfall med sjövägsreglerna som grund. Obligatorisk närvaro vid redovisning. Arbetet görs i grupper om två studenter.

Under kursens gång kommer studentledd simulatorträning erbjudas vissa kvällar som extra tillfällen att öva på kursens moment.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

 1. Använda ARPA-radarns trialfunktion
 2. Tillämpa de internationella sjövägsreglerna genom att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer i trafiksepareringssystem (TSS), trång farled och områden med hög trafikintensitet
 3. Beskriva för- och nackdelar med olika RADAR-konfigurationer som bildorientering, sann och relativ rörelse samt val av vektor- och spårkombinationer 
 4. Beskriva och tillämpa regler och riktlinjer i Ship's Routing och Ship Reporting Systems (SRS) 
 5. Beskriva funktionen hos ett Vessel Traffic Service (VTS) 

Innehåll

 • Repetition och fördjupning av de internationella sjövägsreglerna
 • Användning av radar och ARPA i mer komplexa trafiksituationer
 • Ship's Routing, Ship Reporting Systems (SRS) och Vessel Traffic Service (VTS)

Examination

Delmoment 0117 (1,5 hp):

Skriftlig hemtentamen (för betyg 3 krävs ≥60 % av maximal poäng, för betyg 4 ≥80 % av maximal poäng och för betyg 5 ≥90 % av maximal poäng). Hjälpmedel vid tentamen: Alla hjälpmedel tillåtna, ta med sjövägsreglerna.

Ordinarie hemtentamen meddelas senast 2 veckor före tentavecka.

Delmoment 0217 (1,5 hp):

För godkänt betyg i delmoment 0217 krävs att förberedelseuppgifter är fullgjorda och att studenten varit aktivt deltagande på alla simulatorövningarna. Studenter med ogiltig frånvaro från obligatoriska moment hänvisas till nästkommande kurs.
Delmomentet avslutas med ett praktiskt kompetenstest i simulatorn som genomförs individuellt samt ett teoretiskt prov på att rita en radarbild med sanna och relativa vektorer.
Presentation av inlämningsuppgift (jämförelse mellan två kollisionsfall).

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due