Kursöversikt

Kurs-PM

EDA433  Grundläggande datorteknik lp1 HT21 (7,5hp)

Uppdaterad 27:e Augusti 2021    (RS) 

Kursen ges av Institutionen för data- och informationsteknik och består av distans- och campus-baserade moment.

Första föreläsningen är Måndagen den  30:e Augusti kl 10:00. Studera hemsidan och gör dig bekant med de olika moduler och flikar. Se gärna länken till introduktionssidan.

 

Kursens syfte

Kursen ska ge förståelse av datorns uppbyggnad och funktionssätt och därigenom en mycket god teoretisk och praktisk grund för fortsatta studier i såväl datortekniska som programmeringstekniska kurser.

Schema

Se schema på TimeEdit  eller följ schemat fortlöpande under "Läsvecka x".

Kontaktuppgifter

Examinator:

Rolf Snedsböl;
mail: Rolf at chalmers dot se

Kursteam:

Rolf Snedsböl: föreläsare

Roman Melnik Labchef, ansvarig för Handledning och Quiz
mail: romanmelnik snabel-a gmail punkt com

Elias Hällqvist Ansvarig för Gruppövningar.
mail: elias dot hallqvist at gmail dot com

Kurslitteratur

Kursens upplägg 

Undervisning består av inspelade föreläsningar och demonstrationer. Vidare erbjuds gruppmöten och handledning  i mindre Zoom-rum . Dessutom utförs  obligatoriska inlämningsupgifter inklusive förkunskapskontroll . Under kursen konstruerar studenten genomgående större och större digitala byggblock ingående i digitala system och datorsystem. Teorin inhämtas genom föreläsningar och demonstrationer. Studenten konstruerar sina byggblock och testar sin konstruktion med hjälp av simulatorer. Därefter redovisar studenten sina byggblock i form av inlämningsuppgifter.  Konstruktionsarbetet avslutas med att sammankoppla byggblocken till en dator och programmera denna med hjälp av simulatorer.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen gavs på distans för första gång under LP4 VT2020.  Det har utförts en övergripande uppdatering av kursen. Detta gäller föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter (laborationer). 

 

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationsmoment (inlämningsuppgifter) inlämnade innan angivna deadlines.  Baserat på tentamensresultatet ges betygen U, 3, 4 eller 5. 

 Tid och plats för tentamen: 4 timmars  traditionell tentamen  23:e Oktober kl 8:30 (beroende på kommande Corona-direktiv)  

 Tillåtna hjälpmedel vid examination: Flisp Handbok vid en traditionell tenta på Campus och allt kursmaterial vid en Zoom-övervakad "hem-tenta"

 

Lärandemål och kursplan

Lärandemålen formuleras under tre rubriker:

1. Datorns uppbyggnad och funktion

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna   

 • beskriva datorns uppbyggnad och funktion.
 • beskriva och analysera/konstruera centralenhetens grundläggande delar.
 • förklara hur instruktioner byggs upp av styrsekvenser.
 • beskriva och analysera den automatiska styrenhetens funktion och uppbyggnad.
 • förklara primärminnets grundläggande funktioner samt beskriva, analysera och konstruera primärminnets anslutning till centralenheten.   
 • beskriva elementär undantagshantering i datorsystem.

2. Digitalteknik

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • beskriva och använda binära koder.
 • beskriva och analysera datorns uppbyggnad som programmerbart digitalt system.

3. Assemblerprogrammering

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • förklara det lagrade programmets princip.
 • beskriva programmerarens bild av maskinen, dvs instruktionsuppsättning och adresseringssätt.
 • beskriva, analysera och konstruera enkla assemblerprogram, organiserade i subrutiner.

Länk till kursplanen på Chalmers, Studieplan.

Länk till kursplanen på Göteborgs Universitet.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum