Course syllabus

Kurs-PM

TEK500 TEK500 Marknad och ekonomi lp1 HT21 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

OBS! Kursen ges HT2021 i digital form - få lektioner på campus, tyvärr!

Kontaktuppgifter

Examinator:
Kaj Suneson, telefon 031-7725776, e-post: suneson@chalmers.se

Lärare:
Kaj Suneson, telefon 031-7725776, e-post: suneson@chalmers.se samt
Carl Sjöberger, telefon 031-7726475, e-post: carl.sjoberger@chalmers.se

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge studenten förutsättningar att utveckla sina entreprenöriella förmågor genom att erbjuda studenten att lära sig modeller och teorier om marknader, marknadsföring samt grundläggande ekonomi.

Avsnitten om marknader berör vad en marknad är, egenskaper som en marknad kan ha. I kursen presenteras även grundläggande modeller för utformning av marknadserbjudanden. Det speciella med marknadsföring av tjänster samt marknadsföring inom företagsmarknader berörs.

Grundläggande ekonomiska områden, terminologi och samband presenteras och bearbetas under kursen. Speciellt berörs principer för kalkyler för beslut på kort och lång sikt och delar ur årsredovisningens innehåll.

Kursens innehåll

Tre områden kommer att vara centrala i kursen. Dessa är:

 • Marknad och marknadsarbete
 • Ekonomiska kalkyler som underlag för beslut
 • Ekonomisk redovisning och utvärdering av organisationers ekonomiska ställning

Området ”marknad” handlar om det marknadsarbete som är kopplat till och föregår företags produktion. Utan marknadsarbete kommer det inte att finnas något behov av produktion då det inte finns någon efterfrågan. Marknadens egenskaper påverkar vad företaget kan göra och under kursen behandlas såväl vad en marknad är som vad marknadsarbete innebär. Några olika marknadssituationer och deras speciella egenskaper behandlas också liksom marknadsarbete i olika situationer och med olika sorters produkter.

Området ekonomiska kalkyler presenterar grundläggande ekonomiska kalkyler för olika beslutssituationer och med hänsyn till olika tidsaspekter. Området innehåller resultatplanering, bidrags- och självkostnadskalkyler samt investeringskalkyler.

Ekonomiska redovisning behandlar hur ekonomisk rapportering och hur rapporterna kan tolkas. Utgångspunkten är i offentliga rapporter men dessa har normalt stora likheter med interna rapporter. Sambanden mellan resultat- och balansräkningar samt kassaflöden bearbetas samt nyckeltal och andra sätt att tolka redovisningen presenteras. Även finansiering och samband mellan avkastning och finansiering tas upp under kursen.

Kursens upplägg

Kursen kommer under läsperiod 1, år 2021 att ha ett annorlunda upplägg än normalt pga de instruktioner som angetts centralt från Chalmers med hänvisning till Folkhälsomyndighetens anvisningar och Corona-pandemin.

Läraktiviteterna består av digitala live- eller inspelade föreläsningar, övningar som delvis sker som gruppdiskussioner i Zoom och delvis som inspelade problemlösningar, konsultationstillfällen samt gruppvis lösande av tillämpningsuppgifter.

Föreläsningarna introducerar de olika delar inom ämnena och visar på de, för kursen, viktigaste punkterna inom dessa. För djupare förståelse och förmåga att hantera ämnesområdena förväntas studenten själv fördjupa sig i litteratur/informationskällor samt arbeta med problemlösning.

Övningar med stark anknytning till marknadsföring sker som diskussionsuppgifter i Zoom-rum och gruppstorlekar som tillåter diskussioner. Mer ekonomianknutna övningar sker som inspelade problemlösningsillustrationer och är förinspelade.

Som ett komplement finns ett antal konsultationstillfällen dit ni kan komma (kursens Zoom-rum) och ställa frågor/diskutera lösningar. Tider för dessa finns angivna i schemat under ”Kurssammanfattning”.

I år finns inte ett sammanhållet projekt utan istället ska en serie av tillämpningsuppgifter (3st) genomföras gruppvis. Inlämning via Canvas. Instruktioner kommer i slutet av läsvecka 1/i början av läsvecka 2.

Lärandemål

 • Förklara grundläggande begrepp inom ekonomi och marknadsföring.
 • Kunna redogöra för och använda ekonomiska samband.
 • Redogöra för vad som är väsentlig information om marknader och marknaders förändring.
 • Beskriva hur marknadens egenskaper ger förutsättningarna för företagens verksamhet och deras produkter.
 • Redogöra för vad en marknadsplan är.
 • Utreda och förklara skillnader mellan olika typer av marknader.
 • Beskriva olika moment och aktiviteter i marknadsarbete samt koppla ihop utformningen av dessa med marknadens egenskaper.
 • Genomföra ekonomiska kalkyler för produkter, beslut och investeringar.
 • Tolka, värdera och beskriva företags ekonomiska, såväl internt som externt riktade redovisning.
 • Kunna reflektera över gruppdynamiska effekter vid projektgenomförande.

Schema

Detaljerat schema finns under "Kurssammanfattning", nedan.

Hänvisning till plats "Zoom" innebär kursens ZOOM-rum: https://chalmers.zoom.us/j/63477462235 med lösenord 500626

Hänvisningar till plats "Inspelad föreläsning" eller "Inspelad" betyder att föreläsningen eller inspelningen finns tillgänglig under modulen för respektive läsvecka. 

TimeEdit

Kurslitteratur

 1.  Anders Parment, ”Kort om Marknadsföring”, Studentlitteratur
 2. Industriell ekonomi, Lantz, Björn m fl., Studentlitteratur
 3.  Fahy, J,. & Jobber, D., ”Foundations of marketing”, McGraw-Hill Higher Education, endast kapitel om tjänstemarknadsföring
 4.  Eventuella artiklar, vilka anvisas på kursens hemsida under kursens gång. De flesta är tillgängliga genom databaser på Chalmers bibliotek eller Universitetsbiblioteket (<100 sidor).
 5.  Övrigt material. Visst material kan komma att presenteras på kursens aktivitet under kursens gång (som åhörarkopior) – detta ingår i examinationen.

Allt material, inklusive föreläsningar och övriga lärandeaktiviteter ingår i kursen och kan tas upp i examinationen.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Återgång till salstentamen, om inte nya regler framkommer. Tentamen genomförs fortfarande med hjälp av det digitala tentamensprogrammet "Inspera".

Återgång till ekonomiboken "Industriell ekonomi". Tidigare byte av bok har inte lett till avsedd effekt och Industriell ekonomi har bättre överensstämmelse med kursens ekonomi-innehåll.

Projektets utformning påverkas av pandemins efterverkningar och har en speciell utformning i år. 

Examination

Examinationen två inrapporteringar till Ladok:

 1. Projekt som genomförs gruppvis, inklusive några obligatoriska inslag. Inrapportering i betygsskala U/G.
 2. Godkänt resultat på tentamen, betygsskala U, 3 (50% av tentamens maxpoäng), 4 (65% av tentamens maxpoäng), 5 (80% av tentamens maxpoäng)

För slutbetyg krävs godkänt resultat (tentamen minst betyg 3) på vart och ett av momenten. Slutbetyg ges i skalan underkänd 3, 4 och 5 baserat på tentamensresultatet.

Tentamen:

OBSERVERA! Tentamen sker i digital/elektronisk form i tentamenssal. Ni rekommenderas att använda egen dator med "Safe browser" installerat. Lånedatorer kan ordnas av Chalmers men ni behöver meddela ert behov. Information om det kommer under kursens gång.

Allt material och föreläsnings-/övningsinnehåll utgör grund för examination.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen: Av Chalmers centralt godkänd kalkylator.

Tentamensdatum för ordinarie tentamen: 20211028, Eftermiddag

Omtentamen: 20220104, Förmiddag

Projektet:

Projektet presenteras närmare under läsvecka 1 eller 2.

Principiellt går projektet ut på att studera ett verkligt företags marknadsarbete och ekonomiska situation. Projektet examineras genom tre inlämningar i Canvas.

Generellt om examination i kursen:

Utrymme för alternativa examinationsformer i speciella fall finns.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kursrepresentanter

Era kursrepresentanter i kursen är:

Benjamin Forsbäck - forsback@student.chalmers.se

Oscar Hjertqvist - ogge434@hotmail.com

Erik Olsson - erik@hedared.com

Blessing Osamwanze - bosamwanze@hotmail.com

Linus Westlund - westlundlinus08@gmail.com

(E-post kommer förmodligen från de uppgifter som är registrerade i LADOK)

Course summary:

Date Details Due