Course syllabus

Introduktion till kommunikation och ingenjörskompetens

CLS050

KURS PM - 2021

Avdelningen för fackspråk och kommunikation

Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande

 

Lärare

Annamaria Gabrielli                          anngab@chalmers.se

Carina Sjöberg Hawke                      carsjobe@chalmers.se

Katarina Gustavsson Yamazaki        yamazaki@chalmers.se

 

Bibliotekarie:

Marco Schirone                                  schirone@chalmers.se

 

Kursrepresentanter:    

TIDAL      oliverdahlen@gmail.com                       Oliver Dahlén
TIELL       jeppee99@gmail.com                             Jesper Gregart Malmberg
TIELL       hhulten12@gmail.com                           Hanna Hultén
TIDAL      HarrisSkola@live.se                                Harris Maqsood Ahmad
TIELL       fanny.sundin@outlook.com                   Fanny Sundin

 

Möten:                   Startmöte               7/9 12:10, TIELL    7/9 15:10, TIDAL (Campus)

                               Mittmöte 1             11/10 15:00  (Zoom, TIELL/TIDAL)

                               Mittmöte 2              23/11 12:30. (Zoom, TIELL/TIDAL)

 

Introduktion

På ingenjörsprogrammen för data och elektro ges tre kurser som är direkt knutna till Avdelningen för fackspråk och kommunikation på Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande.

CLS050 inleder detta block av kommunikationskurser där det övergripande syftet är att introducera strategier för de skriftliga uppgifterna som väntar under fortsatta studier och vidare i yrkeslivet. CLS050 omfattar moment som behandlar skrivprocess, skrivande som hantverk och skrivande på Chalmers, informationssökning och referenshantering. Kursen ges under läsperiod 1-2, åk 1.

Kursbeskrivning

Kursen Introduktion till kommunikation och ingenjörskompetens – CLS050 är avsedd som ett led i att stärka studenternas kommunikationsfärdigheter inför utbildningsprogrammets utmaningar. Läraktiviteterna omfattar både klassrumsövningar och skrivuppgifter som genomförs individuellt eller i mindre grupper. Eftersom CLS050 är en liten kurs (1,5 hp.) och ges över två läsperioder, är det av största vikt att du som student deltar aktivt i arbetet och utför uppgifter enligt fastställd tidsplan, för att upprätthålla den tänkta röda tråden.

Läraktiviteterna, undervisningen och examinationsuppgifterna syftar exempelvis till att öva förmågan att hämta in information inom ett ämnesområde och sammanställa detta i korta sammandrag som författas objektivt, sakligt och formellt, med hänvisning till vedertagen forskning. Denna typ av skrivande är utmärkande för universitetsstudier i en variation av texttyper, från disponeringen av en labbrapport till formuleringen av ett tentasvar. Kurslitteraturen som används tillhandahålls via kurshemsidan och utgörs av artiklar och material knutet till utbildningsprogrammets domän.  

Nedan följer praktisk information om kursen samt schema för olika aktiviteter och uppgifter. Ytterligare information under kursens gång ges på kurshemsidan. 

 

Syfte
Kursen syftar till att introducera ingenjörsstudenter till kommunikation på universitetsnivå med fokus på akademiskt skrivande samt att ge kunskap om den framtida ingenjörsrollen.

 

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

• visa grundläggande förmåga i att använda skrivande i akademiska sammanhang
• känna till och kunna tillämpa grundläggande metoder för textförbättring
• visa förmåga att hämta in information inom ett ämnesområde och sammanställa informationen i korta sammandrag som författas objektivt, sakligt och formellt, med hänvisning till vedertagen forskning,
• reflektera kring utbildningens betydelse för personlig utveckling och för ett kommande yrkesliv

 

Innehåll
Kursen innehåller följande olika moment:

  • Kommunikation och skrivande: föreläsningar och övningstillfällen
  • Informationskompetensinslag (Chalmers bibliotek)
  • Inlämningar: individuella eller i mindre grupper

 

Organisation
Under det akademiska året 21/22 ska Chalmers möjliggöra hybrid-undervisning. Därför kan kursen ges delvis online, beroende på rådande pandemirestriktioner. Zoom-länkar läggs in preliminärt som presumtivt alternativ till föreläsning i sal. Vidare besked ges via Canvas, i början av varje läsvecka. Kursaktiviteterna kommer att genomföras antingen i sal eller via Zoom. Det kommer inte att finnas möjlighet att närvara både i sal och via Zoom vid samma tillfälle.

I kursen ingår föreläsningar, övningar och eget skrivarbete. Vissa moment är obligatoriska, bland annat kamratåterkoppling på textutkast och två ingenjörsföreläsningar. Se schema/TimeEdit för vidare information.

Ett inslag i informationskompetens ingår i kursen som ett obligatoriskt moment, men administreras av bibliotekets egen personal. För godkänt på detta moment krävs närvaro på bibliotekets seminarium, godkända uppgifter samt att kunskaperna tillämpas i inlämningsuppgifterna.

 

Litteratur
Chalmers skrivguide online

Övrigt material som presenteras under kursens gång anslås på kurshemsidan i Canvas.

 

Examination
För godkänt slutbetyg fordras

-       aktivt deltagande i kursens inslag

-       godkänt inslag i informationskompetens

-       godkända skriftliga inlämningar

-       närvaro vid tre av ingenjörsföredragen

Introduktionskursen betygssätts med G-U.

Tidsplan - Översikt - kan komma att förändras

Datum

Aktivitet

Information och förberedelser

Läsvecka 2 (v.36)

   Tisdag 7/9

 

Introduktion till kursen – Obligatorisk

Kl. 10:15 – 12:00 TIELL

Kl. 13:15 – 15:00 TIDAL

 

 

Introduktion av första examinationsuppgiften (Skrivuppgift 1)

 

Läsvecka 3 (v.37)

 

 

Måndag 13/9    

Onsdag  15/9

Torsdag 16/9

Fredag   17/9

 

Informationskompetens med Chalmers bibliotek

 

Kl. 13:15-15:00

Kl. 13:15-15:00

Kl. 15:15-17:00

Kl. 15:15-17:00

Zoom:

https://chalmers.zoom.us/j/64563675725

Password: CLS

Hitta din grupp i Canvas:

Läsvecka 4 (v.38)

  Tisdag 21/9

 

 

 

 

Onsdag 22/9

 

Föreläsning: stil och språkriktighet

 

TIDAL

Kl. 08:15-10:00

 

TIELL

Kl. 08:15-10:00

 

 

 

Sal Babord

 

 

Sal Styrbord

 

 

Läsvecka 5-6 (v.39-40)

Tid att skriva

 

Läsvecka 7 (v. 41)

  Måndag 11/10

 

 

 

   Torsdag 14/10

 

 

Inlämning av Skrivuppgift 1 - utkast

Q&A 15:15 via Zoom

 

 

10:15-12:00  Kamratåterkoppling

Via Zoom

 

 

Inlämning på Canvas 11/10

 

Läs två andra texter, enligt läsinstruktioner, innan torsdag 14/10  (se info på kurshemsidan)

 

Läsvecka 8 (v. 42)

 

Tid att färdigställa skrivuppgift 1

Slutinlämning av Skrivuppgift 1

Onsdag 20/10 kl. 18:00

Läsperiod 2

Läsvecka 1 (v. 44)

 

 

Läsvecka 2 (v. 45)

 

 

Läsvecka 3 (v. 46)

Måndag 15/11

 

 

Fredag 19/11

 

10:15 – 12:00 Återlämning och granskning av skrivuppgift 1

 

13:15-15:00 Introduktion till skrivuppgift 2

 

 

Sal BABORD

 

Sal BABORD

 

Läsvecka 4 (v. 47)

Fredag 26/11

 

13:15 – 15:00

Gästföreläsning obligatorisk

Sal STYRBORD

Läsvecka 5 (v. 48)

 

 

Läsvecka 6 (v. 49)

Fredag 10/12

 

13:15 – 15:00

Gästföreläsning obligatorisk

Ges online

Topic: Extern föreläsning med Goran Trninic
Time: Dec 10, 2021 01:15 PM Stockholm

Join from PC, Mac, Linux, iOS or Android: https://chalmers.zoom.us/j/65032968015

Läsvecka 7 (v. 51)

Fredag 17/12

Inlämning av Skrivuppgift 2

Q&A och workshop

13:15 – 15:00

 

Zoom-länk här

Course summary:

Date Details Due