Kursöversikt

Kurs-PM

AFT081 AFT081 Arkitektur och rumsgestaltning lp2 HT21 (12 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator Eva Amborg eva.amborg@chalmers.se 0707181028

Lärare Björn Gross bjorn.gross@chalmers.se 0736547344

Lärare Stefano Delia stefano@chalmers.se 0708570804

Lärare Tabita Nilsson tabita@chalmers.se 0709615052

 

Handledare:

Eva Amborg eva.amborg@chalmers.se 0707181028

Josef Wideström josef.widestrom@chalmers.se 0703088380

Cecilia Oldenqvist cecold@chalmers.se 0735525614

Malgorzata Zboinska malgorzata.zboinska@chalmers.se 0768537789

Björn Gross bjorn.gross@chalmers.se 0736547344

 

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper om rumsgestaltning och rumsupplevelser. Genom övningar och ett längre arkitekturprojekt tränas förmågan att utifrån ett givet program gestalta kopplingen mellan rum och verksamhet. Tyngdpunkten i projektet ligger på att undersöka och gestalta rummet och dess ritualer med kroppen och landskapet som utgångspunkt. Byggnaden skall gestaltas med minimal naturpåverkan. Stor vikt läggs vid den sinnliga upplevelsen av rum, både för kropp och själ.

Studenterna skall även träna känslan för form och rum genom att träna grunderna för arkitekturens
uttrycksmedel som färg, ljus, ljud och material i olika skalor.

Studenterna skall träna sig i att skissa och kommunicera med hjälp av ritningens språk och modeller.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

”Färg och ljus för människan - i rummet” av Karin Fridell Anter, Ulf Klarén, Svensk byggtjänst,

finns på Cremona, Store.

Kompendium om ritteknik, delas ut av kursansvarig.

 

Kursens upplägg

Kursen består av tre delar, en första inledande del med färg och formövningar, en andra del med ritteknik och en avslutande del med projekt samt kritik och examination.

I den första delen (färg, form och visualisering 3,0 hp) genomförs dels praktiska och teoretiska övningar för att bättre kunna förstå samverkan mellan hur färg, ljus, material och rörelser påverkar rumsupplevelser.

I den andra delen (ritningens och modellens språk och verktyg 1,5 hp) genomförs dels praktiska och teoretiska övningar för att bättre kunna förstå samverkan mellan ritningens språk och det som skall avbildas.

I den tredje delen (rumsgestaltning 7,5 hp) genomförs ett individuellt projekt bestående av att utifrån en given tomt gestalta en bastuanläggning med dess olika delar och funktioner där stor hänsyn till platsen och dess förutsättningar tas.

Projektet skall redovisas och examineras i form av ritningar och modeller i givna skalor av platsen och byggnaden/ byggnaderna.

Projektet avslutas med kritik i grupper samt examination.

 

Organisation

Kursen leds av ett lärarlag. Övningar och laborationer genomförs i tät samverkan med projekt. Kursen består av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, projekt med handledning och kritik samt reflektion och utvärdering. Redovisade projekt och reflektion dokumenteras i portfolio.

Dagsboksanteckningar och veckoreflektion ligger till grund för den avslutande reflektionen.

 

Innehåll

RUMSGESTALTNING 7,5 hp

Genom arkitekturprojekt tränas förmågan att utifrån ett givet program samt dialog med användare gestalta kopplingen mellan rum och verksamhet. Tyngdpunkten i projektet ligger på att undersöka och gestalta rummet och dess ritualer med kroppen och landskapet som utgångspunkt. Projektet utvecklas genom handledning av praktiserande arkitekter och lärare. Kursen avslutas med presentation av projektet samt reflektion kring processen.

FÄRG, FORM OCH VISUALISERING 3,0 hp

Studenterna tränar i olika övningar sin förmåga att karaktärisera och analysera rum, volym, ljud, ljus och färg genom bild och text. Praktiska övningar genomförs där studenten undersöker kroppen i relation till rummet vad gäller skala, storlek etc. Föreläsning ges om färgsystem och dess uppbyggnad samt praktiska övningar genomförs för att förstå hur färger påverkas av ljus och färger runtomkring.

RITNINGENS OCH MODELLENS SPRÅK OCH VERKTYG 1,5 hp

I föreläsningar och genom övningar tillämpas och övas färdigheter i ritteknik och modellbyggande.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Pga Covid-19 situationen kommer vi ha en hybridlösning under kursen där en del föreläsningar, introduktioner och övningar hålls på distans via Zoom. Handledningstillfällen och genomgångar hålls i hög utsträckning på Chalmers om inte situationen med smittspridning förvärras. Dessa restriktioner påverkar och förändrar kursens karaktär till viss del men innehållet och lärandemålen består. Fler möjligheter till frågor och återkoppling med lärare via Zoom under dagarna med distansövningar kommer att läggas in i schemat eftersom en del studenter kände sig vilsna under övningarna förra läsåret då de jobbade på distans. 

 

Lärandemål

RUMSGESTALTNING (7,5hp)
(Projekt, del A)

Visa på färdigheter i gestaltning av rum och rumssamband i relation till verksamhet utifrån användare och ett givet program.
Tillämpa grunderna i rumsbildning i formandet av inre och yttre rum, samt förstå relationen mellan byggnad och landskap.
Kunna använda grundläggande rumsbegrepp.
Kunna föra ett resonemang med olika grupper kring rumsupplevelser och rumskvaliteter.

 

FÄRG, FORM OCH VISUALISERING (3,0hp)
(Laboration, del B) 

Behärska grunderna i några av arkitekturens väsentliga uttrycksmedel i gestaltandet av rum som exempelvis färg, form, ljus, ljud och material.
Tillämpa färdigheter i laborativa metoder för rumsanalys och rumsgestaltning i olika skalor.
Förstå färgsystem och dess uppbyggnad samt förstå hur färger påverkas av ljus och andra färger.

 

RITNINGENS OCH MODELLENS SPRÅK OCH VERKTYG (1,5hp)
(Inlämningsuppgift, del C)

Använda manuella ritverktyg för utförande av arkitektritningar
Behärska grundläggande ritningsspråk (plan, sektion, fasad, situationsplan i olika skalor) för kommunikation, presentation och skissning.
Uttrycka och referera till grundläggande begrepp om arkitektur genom ritningsspråket.
Tyda och tolka en detaljritning på ett litet trähus

 

Examination

För betyget godkänd krävs 80 % närvaro, redovisade och godkända moment, aktivt deltagande i projektarbete med handledning samt inlämnat och godkänt projekt. Projektet skall redovisas och examineras i form av ritningar och modeller i givna skalor av platsen och byggnaden/ byggnaderna.

Examination sker i form av inlämnade övningar samt presentation av projekten i grupp. Redovisade projekt och reflektion skall dokumenteras i portfolio.

Om alla uppgifter inte är redovisade och godkända vid kursavslut kan man inte räkna med att få sina poäng registrerade förrän i samband med slutet av läsperiod 3 (om komplettering är gjord och godkänd i tid). Efter detta har man ytterligare en chans att komplettera innan slutet av läsperiod 4.

Information om hur missade färg och formövningar kompletteras ligger i modulen färg och form på canvas.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum