Kursöversikt

Kurs-PM

EDA452/DIT791  Grundläggande datorteknik lp2 HT21 (7,5hp)

Uppdaterad 17:e Oktober 2021    (RS) 

Kursen ges av Institutionen för data- och informationsteknik.

Första föreläsningen är måndag 1:a November kl 12:00-13:00 i HB4.


Studera hemsidan och gör dig bekant med de olika moduler och flikar. 

 

Kursens syfte

Kursen ska ge förståelse av datorns uppbyggnad och funktionssätt och därigenom en mycket god teoretisk och praktisk grund för fortsatta studier i såväl datortekniska som programmeringstekniska kurser.

Schema

Se schema på TimeEdit  eller följ schemat fortlöpande under "Läsvecka x".

Kontaktuppgifter

Examinator:

Rolf Snedsböl;
mail: rolf at chalmers dot se

Lärare:

Andreas Wieden  
mail: andreas.wieden at chalmers punkt se

Roman Melnik Labchef,
mail: romanmelnik snabel-a gmail punkt com

Elias Hällqvist
mail: elias dot hallqvist at gmail dot com

Kurslitteratur

Kursens upplägg 

Schemalagd undervisning består av föreläsningar, demonstrationer och handledda simulerings- och kodningsövningar.  Dessutom utförs handledda obligatoriska laborationer där förkunskapskontroll genomförs inför varje laboration. Vissa av föreläsningarna och demonstrationerna finns som förinspelade videon. Under kursen konstruerar studenten genomgående större och större digitala byggblock ingående i digitala system och datorsystem. Teorin inhämtas genom föreläsningar och demonstrationer. Studenten konstruerar sina byggblock och testar sin konstruktion med hjälp av simulatorer under simulerings­övningar. Därefter implementerar studenten sina byggblock i hårdvara under laboration. Konstruktionsarbetet avslutas med att sammankoppla byggblocken till en dator och programmera denna.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Vi flyttar tillbaka till Campus.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationsmoment inklusive quiz. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U, 3, 4 eller 5 för CTH. För GU gäller U, G och VG.

 Tid och plats för examination 10:e Januari 2022 klockan 08:30, Johanneberg

 Tillåtna hjälpmedel vid examination

 • FLISP Handbok / Instruktionslista. I denna får varken anteckningar eller understrykningar finnas.

Lärandemål och kursplan

Lärandemålen formuleras under tre rubriker:

1. Datorns uppbyggnad och funktion

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna   

 • beskriva datorns uppbyggnad och funktion.
 • beskriva och analysera/konstruera centralenhetens grundläggande delar.
 • förklara hur instruktioner byggs upp av styrsekvenser.
 • beskriva och analysera den automatiska styrenhetens funktion och uppbyggnad.
 • förklara primärminnets grundläggande funktioner samt beskriva, analysera och konstruera primärminnets anslutning till centralenheten.   
 • beskriva elementär undantagshantering i datorsystem.

2. Digitalteknik

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • beskriva och använda binära koder.
 • beskriva och analysera datorns uppbyggnad som programmerbart digitalt system.

3. Assemblerprogrammering

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • förklara det lagrade programmets princip.
 • beskriva programmerarens bild av maskinen, dvs instruktionsuppsättning och adresseringssätt.
 • beskriva, analysera och konstruera enkla assemblerprogram, organiserade i subrutiner.

Länk till kursplanen på Chalmers, Studieplan.

Länk till kursplanen på Göteborgs Universitet.