Course syllabus

Kurs-PM

DATX02 DIT561 Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik lp3 VT22 (15 hp)

Kursen ges av institutionen för Data- och informationsteknik

Mer information finns på Modules sidan
Se även FAQ

Kontaktuppgifter

Kurs koordinatorer

Wolfgang Ahrendt <ahrendt@chalmers.se>
Arne Linde <arne@chalmers.se>

Administrativa lärare:

Andreas Wieden <andreas.wieden@chalmers.se>
Roman Melnik <melnik@chalmers.se>

Länk till handledare och examinatorer.

Kursens syfte

I Studieportalen kan man läsa den för alla kandatarbetskursen gemensamma kursplanen  för DATX02, kursplan för DIT561 .

Under följande länk kan du också läsa om kursens syfte, lärandemål och tidsplan:
https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/kandidat-och-examensarbete/kandidatarbete/Sidor/Syfte-mal-och-upplagg.aspx (Links to an external site.)

Information om generella kompetenser som krävs för kursen (klicka på ditt program):
https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/kandidat-och-examensarbete/kandidatarbete/generella-kompetenser/Sidor/default.aspx (Links to an external site.)

 

Schema

TimeEdit
Central sida med datum.

Kurslitteratur

Finns ingen angiven litteratur, ingår i uppgiften att ta fram lämplig litteratur.

 

Kursens upplägg

Alla detaljer finns här (Links to an external site.)


Kursen består i huvudsak av en projektuppgift som genomförs av projektgruppen som består av 4 till 6 medlemmar. Varje grupp har hjälp av en handledare som följer och stödjer gruppens arbete.

Kandidatarbetet ska genomföras och examineras i former som gör att ett individuellt betyg kan sättas. För att sätta individuella betyg behövs underlag och metoder för att kunna bedöma varje enskild gruppmedlems bidrag till olika delar av projektets genomförande och resultat. En viktig del av arbetet är de kontinuerliga kontakterna mellan handledaren och projektgruppen samt den projektdagbok som varje grupp ska föra. I Canvas använder ni "Discussions" under er grupp för detta.  Som underlag för bedömningen används bedömningskriterier som utarbetats av fackspråk och kommunikation i samarbete med de programansvariga. Dokumentet  (Links to an external site.) finns tillgängligt i de centrala anvisningarna. 

Projektdagboken ska kunna användas som källa för den rapport om individuella bidrag (contribution report) som skall ingå i projektrapporten. Som ett komplement till projektdagboken skall varje gruppmedlem föra en tidslogg för tidsredovisning. Tidsredovisningen skall omfatta samtliga gruppmedlemmar. För varje medlem skall antal arbetstimmar som ägnas åt projektet samt tillhörande huvudsysselsättning under tidsperioden framgå. Upplösningen bör vara en notering per dag.  Tidsloggen består lämpligast av ett exceldokument. För mer anvisningar se "Projektdagbok/Loggbok". OBS projektdagbok och tidslogg skall vara tillgängliga från gruppens projektaria i Canvas (om andra verktyg används så SKALL det finnas länkar och information i Canvas om hur denna information kan nås, lämpligen på gruppens "Page"). 

Parallellt med projektet, och som stöd för ert arbete, genomförs ett antal föreläsningar och inlämningar enligt beskrivningen nedan. Vissa av aktiviteterna är obligatoriska (individuell närvarokontroll eller obligatorisk gruppinlämning) medan andra aktiviteter är frivilliga. De senare aktiviteterna består av föreläsningar inom i huvudsak tre områden som ni behöver kompetens inom. 

Alla moment kan sammanfattas kort enligt nedan: 

Projektarbetet:
Utöver kontinuerliga träffar med handledaren skall följande moment utföras.
Projektplan/Planeringsrapport (Inlämnas via Canvas, Se nedan
Egen utvärdering halvtid, inlämning Canvas. (Inlämning via CanvasSe nedan)

Projektdagbok (Discussions) samt Timredovisning (Läggs under gruppens "Files" eller extern länkat från "Pages"), uppdateras varje vecka.

Muntlig halvtidsredovisning (Se nedan): Obligatorisk närvaro
Skriftlig rapport (Se nedan ) 
Film som beskriver arbetet (Se nedan)
Besök på virtuell utställning om kandidatarbetet (Se nedan)
Egen utvärdering på blankett (Se nedan)
Skriftlig opposition (Se nedan)
Muntlig slutpresentation (Se nedan): Obligatorisk närvaro  
Sista inlämning med komplettering efter opponering (Se nedan).

Informationskompetens genomförs av Biblioteket och omfattar: (# Att länka # )

Kursen har en övning på biblioteket samt en efterföljande del som ges via lärplattformen Canvas.
Alla studenter har möjligt att delta.


Språk och kommunikation genomförs av enheten Fackspråk och kommunikation vid Tillämpad informationsteknik: (Links to an external site.)

Fem föreläsningar (Skrivmetodik, presentationsteknik mm ) 
Tre handledningstillfällen, tillsammans med handledaren om möjligt.
Alla studenter har möjligt att delta.

 Ytterligare information om kandidatarbetet finns på centrala kandidatsidan.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

 

Lärandemål

Kunskap, förståelse, färdighet och förmåga

  • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
  • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
  • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
  • integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
  • dokumentera projektets genomförande i projektdagboken
  • reflektera över hur gruppen samverkat för att uppfylla gemensamma mål
  • presentera kandidatarbetet i relation till den valda problemställningen i skriftlig och muntlig form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 

Examination

Kandidatarbetskursen betygssätts på individuell basis. Det individuella betyget baseras huvudsakligen på gruppens prestation men också på individens prestation. Examinator och handledare ansvarar för att det finns ett dokumenterat underlag för de betyg som sätts.

Gruppens prestation

Bedömningen av gruppens prestation är basen för det individuella betyget och kallas för basbetyg. För att bli godkänd måste gruppen genomföra alla moment/inlämningar. Basbetyget bedöms på följande fyra moment:

Betygsgrundande
moment/inlämningar
Examineras på basis av Skalfaktor *
momentpoäng
Vem
bedömer?
Planeringsrapport Anvisningar för planeringsrapport - Bilaga 3 1*(0-10) Examinator
Uppsatsen/Rapporten Bedömningskriterier för kandidatrapporten (HISS (Links to an external site.)) 5*(0-10) Examinator
Produkt Fackämnesberoende 2*(0-10) Examinator
Process Projektdagbok - Bilaga 2
Handledarens kontakt med gruppen
2*(0-10) Handledare

I bedömningen av kandidatarbetet används poäng på momentnivå i stället för att direkt använda betygsskalan U-3-4-5 (Chalmers) eller U-G-VG (GU). Anledningen är att inte skalan ska bli för grov när momenten ska vägas samman. Varje moment/inlämning bedöms på en momentpoängskala som för alla moment är 0-10 poäng. 

Den erhållna momentpoängen multipliceras med momentets skalfaktor så att momenten blir olika viktade. Därefter summeras det erhållna poängen för de fyra momenten för att erhålla den totala poängsumman. Gruppens totala poängsumma kan alltså maximalt bli 100 poäng. Den sammanlagda poängsumman omvandlas till ett basbetyg, men med tillägg av + och – enligt nedanstående tabell:

Omvandlingstabell från sammanlagd poäng till basbetyg
Poäng
-gräns
p<40 40≤p
<47
47≤p
<54
54≤p
<60
60≤p
<67
67≤p
<74
74≤p
<80
80≤p
<87
87≤p
<94
94≤p
≤100
Extra - inget + - inget + - inget +
Betyg
-gräns
U 3 4 5
Betyg
-gräns
U G VG

Alla detaljer finns i finns här: (Links to an external site.)

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Studentrepresentanter

Course summary:

Date Details Due