Course syllabus

EENX20 - Examensarbete vid institutionen för Elektroteknik, 15 hp 2022

Examensarbeteskursen EENX20 är öppen för studenter som läser på något av högskoleingenjörsprogrammen Elektroteknik, Mekatronik eller Datateknik, och som planerar att göra sitt examensarbete inom elektroteknik, elektronik, elkraftsteknik, reglerteknik, styrteknik, signalbehandling, kommunikation eller angränsande områden.

Kontaktuppgifter

I första hand sköts kontakten direkt med examinator för examensarbetet. För övriga frågor går det bra att kontakta:

Jian Yang
031-7721736
jian.yang@chalmers.se 

Bertil Thomas
031-772 5743
bertil.thomas@chalmers.se
Rum 426, Jupiter plan 4

Veronica Olesen
031-772 1728
veronica@chalmers.se
Rum 425A, Jupiter plan 4

Viktiga dokument och länkar

Föreskrifter kring examensarbete samt alla nödvändiga blanketter finns i Studentportalen. Skrolla ner till Högskoleingenjör på sidan.

Läs också informationen om Akademisk hederlighet om hur du får använda andras material i citat och bilder exempelvis.

På bibliotekets hemsida finns också guider för referenshantering och rapportskrivning.

Här på kurshemsidan hittar du en mall för rapporten och ett antal gamla examensarbeten för inspiration. Dessa finns under Modules. 

Vill du läsa fler examensarbeten, finner du dessa under Studentarbeten på bibliotekets hemsida. Sök där bland examensarbeten på grundnivå.

Viktigt att tänka på

Hitta exjobb

De flesta studenter gör sitt exjobb på något företag och tar själva kontakt med lämpliga företag för att hitta förslag på ett arbete. På företaget ska det då också finnas någon handledare till er hjälp.

Hitta examinator och handledare på Chalmers.

Utöver handledaren på företaget ska ni också ha handledare och examinator på Chalmers. Handledaren och examinatorn på Chalmers kan är i många fall samma person. Ni som läser elkraftsinriktningen på elektroteknikprogrammet, kontaktar lämplig lärare inom inriktningen för arbetet och presenterar ert förslag till projekt. Denne lärare kan hjälpa Er hitta examinator och handledare.
Ni som ska examensarbeta inom något av områdena elteknik, elektronik, reglerteknik, styrteknik, signalbehandling eller kommunikation, kan också själva kontakta lämplig lärare eller alternativt kontakta Jian Yang, som är koordinator för institutionens examinatorer och handledare. Innan ni söker handledare/examinator på Chalmers ska Ni ha ett projektförslag på en A4-sida som underlag.

Registrering

Du måste vara registrerad på kursen EENX20 för att få påbörja ditt examensarbete på institutionen för Elektroteknik och för att få tillgång till hela kurssidan. För att bli registrerad krävs godkännande och underskrift av examinator och programansvarig på registreringsblanketten

Arbetskortet

Arbetskortet är individuellt och ska finnas i en version per student. Arbetskortet är er checklista för vad som måste genomföras. För att få godkänt på examensarbetet måste kortet lämnas in med samtliga signaturer, inklusive er egen. När arbetet är klart lämnas arbetskortet till examinator för registrering i Ladok och arkivering.

Sedan februari 2022 används arbetskort som signeras i Adobe Acrobat Reader. Information om hur det går till och arbetskorten finns i Studentportalens sida med blanketter. Skrolla ner till högskoleingenjör för att hitta rätt blankett.

Information om arbetskortets olika delar och vad de innebär finns som film och pdf under Modules.

Rapport

Arbetet ska rapporteras som en teknisk rapport. Förslag på rubriker och tips för upplägg finns under Modules som rapportmall. I Studentportalen finns mall för framsida och baksida. Tänk på att ni skriver ett examensarbete (på engelska degree project) inte ett kandidatarbete.

Under den översta modulen i Modules finns mer tips för rapporten både som film och pdf.

Opponenter

Du måste själv ordna med opponenter (en eller två studenter) till presentationen av ditt examensarbete. Du ska själv också vara opponent på något annat examensarbete. Opponenterna måste få den färdiga rapporten i god tid för att kunna förbereda sig, normalt minst en vecka innan redovisning. Examinatorerna godkänner att opponeringen gjorts på ett bra sätt. Mer information och tips om opponering och presentation finns under Modules som film och pdf.

Presentation

Datum för presentationen bestäms av din examinator/handledare i samråd med examensarbetarna. Du får inte presentera förrän rapporten är (i princip) helt klar enligt examinatorns bedömning. Ytterligare förslag på förbättringar av rapporten kan dock komma vid presentationen och från opponenterna.
Lista på datum för presentationer och bokning av presentation kommer att finnas under Modules. För examensarbeten som bedrivs under våren kommer vi att lägga ut (och sätta upp) en lista med schemalagda presentationsdagar för examensarbeten i slutet av maj eller början av juni.  På listan finns också datum under augusti och september, för dem som inte hinner klart innan sommaren. För examensarbeten som bedrivs under hösten läggs listan upp med tider i december och januari. Det går också att presentera vid annan tid efter överenskommelse med examinator, i perioden 15 augusti till 15 juni.

Presentationen är totalt ca 45 minuter, varav ca 25 minuter för presentationen, 10 minuter för opponenternas frågor samt 10 minuter för frågor från publiken (övriga studenter, lärare, representanter för företaget mm). Examinatorn är den som godkänner rapport och presentation, men kan även ta hjälp av ytterligare lärare för bedömningen och godkännandet. 

Mer information om opponering och presentation finns under Modules som film och pdf.

Avslutning

Efter att du har gjort de sista revideringarna skickar du den slutgiltiga rapporten till examinatorn senast en vecka efter din presentation (i pdf-format). Du laddar också upp den på kursens hemsida under Assignments, där en kontroll av plagiat görs. För att ditt arbete slutgiltigt ska kunna godkännas ska alla moment som anges på arbetskortet (se ovan) vara godkända. 

Tryckning

Om du vill ha ett eller två exemplar av ditt examensarbete i tryckt form så kan detta ordnas genom serviceenheten (husservice) på Lindholmen. Även företaget kan få ett ex av arbetet i tryckt form. Du ska i så fall maila ditt färdiga exjobb i pdf-format till serviceenheten (husservice) på Lindholmen eller direkt i luckan till serviceenheten (i hus Saga). Du måste också ange om du vill ha enkelsidigt tryck eller dubbelsidigt, samt om inlagan ska tryckas i färg eller svart/vitt. Tryckningen tar några dagar och du får själv hämta ut de färdigtryckta rapporterna. Du måste ha med ett godkännande från examinatorn att institutionen bekostar tryckningen.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due