MVEX01/MMG9XX/MSG9XX Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper V22

Examinatorer Kursmål Riktlinjer och examination Viktiga tider
Vid kursstart
Dagbok/tidslogg Gemensam filhantering Skriftlig rapport
Opposition
Fackspråk Andra resurser

 

Aktuella meddelanden

 

Föreläsningen om att skriva populärvetenskaplig text blir på Tisdag 19 april kl 13.15-15.00 i Pascal.

Välkomna till kursen!

Observera att rutinerna kring kandidatarbetets genomförande kan variera mellan institutionerna och att de rutiner/regler som gäller för kandidatarbete i matematik/matematisk statistik är de som anges på denna kurshemsida.

Introduktionsmöte för kursen hålls Tisdag 18 januari 2022, kl 13.15 - 15.00 i Pascal.
Mötet kommer även att sändas via Zoom, och länk har gått ut via mail.

Examinatorer

Kursansvariga/koordinatorer/examinatorer: Maria Roginskaya och Ulla Dinger

 

Kursens syfte och mål

Kursen består i att i grupp genomföra ett matematiskt projekt, redovisa arbetet muntligt och skriftligt, samt att muntligt och skriftligt opponera på en annan grupps arbete.

Syftet med kursen är att lära sig att integrera, fördjupa och utveckla sina tidigare kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område, samt att få kunskaper och färdigheter inom vetenskapligt arbetssätt och vetenskapligt skrivande.

Eftersom projekten genomförs av studenter som följer olika kursplaner är upplägget sådant att alla kursplanernas Lärandemål ska uppnås, vilket bl.a. innebär att efter genomfört kandidatarbete ska studenten kunna:

 • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
 • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet inom given tid och med givna resurser
 • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
 • bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten
 • presentera erhållna resultat i en rapport skriven med LaTex och utformad enligt standard för publicering av matematiska, vetenskapliga artiklar
 • citera använda källor och vara medveten om vikten av att detta görs på ett korrekt sätt
 • skriva en populärvetenskaplig presentation av eget vetenskapligt arbete
 • presentera resultaten muntligt och på ett nöjaktigt sätt besvara frågor om rapportens innehåll
 • integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
 • dokumentera projektets genomförande i en projektdagbok
 • reflektera över hur gruppen samverkat för att uppfylla gemensamma mål
 • kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande, resultat och presentation
 • reflektera kring behovet av ytterligare kunskap och ge förslag till framtida problemställningar i ämnet.

 

To the top- Examinatorer - Kursmål -Riktlinjer och examination-Viktiga tider- Vid kursstart-Dagbok/tidslogg -Filhantering - Skriftlig rapport- Opposition-Fackspråk- Andra resurser

 

Riktlinjer och Examination

Styrande dokument är i första hand kursplanerna för MVEX01 och GU-kursplanerna MMG900/910/920 och MSG900/910.

Upplägget av kursen följer till stor del dokumentet Föreskrift för kandidatarbete på Chalmers, som alltså i vissa delar även berör GU-studenterna. För ytterligare information kring genomförande och examination hänvisas till nedanstående länkar. 

Observera att rutinerna kring kandidatarbetets genomförande kan variera mellan institutionerna och att de rutiner/regler  som gäller för kandidatarbete i matematik/matematisk statistik är de som anges på denna kurshemsida.

Chalmers-studenter (berör även GU)

GU-studenter 

 

To the top- Examinatorer - Kursmål -Riktlinjer och examination-Viktiga tider- Vid kursstart-Dagbok/tidslogg -Filhantering - Skriftlig rapport- Opposition-Fackspråk- Andra resurser

 

Viktiga tider

 

 • Introduktionsmöte: Tisdag 18 januari, kl 13.15 - 15.00 i Pascal.

 • Informationssökning: föreläsning om informationssökning och akademisk integritetet ges Tisdag 1 februari kl 15.15 - 17.00 i Pascal.
 • Gruppkontrakt: ska vara inskickat senast den 4 februari.

 • Planeringsrapport: ska vara inskickad senast den 11 februari.

 • Fackspråk: fem föreläsningar och tre handledningstillfällen med Avdelningen för fackspråk och kommunikation. Tider hittar ni på Fackspråks resurssida. Där bokar ni även handledningstillfällena.

 • Mittmöte (se avsnitt 2.1 i Chalmers föreskrifter)hålls i veckan 14-18 mars.
 • Föreläsning om att skriva populärvetenskaplig text: Tisdag 19 april kl 13.15-15.00 i Pascal.

 • Slutrapport: ska skickas in senast den 12 maj. Det är denna version som bedöms i samband med betygsättning. Efter presentation och opposition kommer ni få ytterligare en vecka att justera den slutliga versionen, inför tryckning och publicering.

 • Opposition: skriftliga individuella oppositioner skickas in senast den 19 maj.

 • Presentation: muntliga presentationer hålls den 24-25 maj, prel kl 9-16. Observera att det är närvaroplikt på minst en heldag eller två halvdagar, men man rekommenderas att delta vid alla presentationer.

 • Slutlig inlämning: ni har möjlighet att justera rapporten efter presentation och opposition. Inlämning senast 1 juni. Observera att denna version inte är underlag för bedömning.

 

To the top- Examinatorer - Kursmål -Riktlinjer och examination-Viktiga tider- Vid kursstart-Dagbok/tidslogg -Filhantering- Skriftlig rapport- Opposition-Fackspråk- Andra resurser

 

Att göra vid kursstart

 
Gruppkontrakt
I början av arbetet ska varje grupp skriva ett gruppkontrakt, förslagsvis enligt länken: gruppkontrakt. Gruppkontraktet, speciellt de överenskomna samarbetsreglerna i gruppkontraktet ska skickas till koordinatorer och handledare senast 4 februari. Den del som gäller ambitionsnivå måste inte skickas in.

Planeringsrapport
Innan arbetet med projektet startar ska gruppen skriva en planeringsrapport (projektplan), som ska godkännas av handledaren. Planeringsrapporten ska ange ämnet/problemet som ska avhandlas, samt hur det ska angripas. Den ska ha följande rubriker:
 • Titel
  En preliminär titel anges.
 • Bakgrund
  Ska innehålla motivering till varför det valda ämnet är intressant ur akademisk synvinkel och/eller tekniskt perspektiv.
 • Syfte
  Ange syfte och (resultat)mål med projektet.
 • Problem/Uppgift
  Detta är den viktigaste delen av planeringsrapporten. Precisera frågeställningen, t.ex. genom att ange frågor som ska besvaras eller hypoteser som ska verifieras eller förkastas.
 • Avgränsningar
  Ange vilka delar av problemet som inte behandlas, och motivera varför.
 • Metod/Genomförande
  Beskriv hur, med vilken metod, gruppen har tänkt att genomföra arbetet.
 • Samhälleliga och etiska aspekter, bedömning om det behöver beaktas för vald problemställning
  Gruppen ska bedöma, och motivera, om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas och analyseras i den slutliga rapporten. Stöd finns på denna länk.
  Om gruppen kommer fram till att samhälleliga och etiska aspekter inte behöver beaktas ska gruppen motivera anledningen till detta.
  Om gruppen bedömer att samhälleliga och etiska aspekter ska beaktas och analyseras i den slutliga rapporten, behöver ingen analys göras i planeringsrapporten utan enbart en kort motivering till bedömningen att de ska beaktas i slutrapporten.
 • Tidsplan
  Beskriv vad som ska genomföras och när det ska genomföras.

Ovanstående punkter beskrivs i Bilaga 3 i Föreskrifter för kandidatarbete på Chalmers.

Planeringsrapporten skickas till examinator, och handledare, senast 11 februari. Den kan till viss del revideras, i samråd med handledaren, i samband med mittmötet.

Planeringsrapporten, och eventuell revidering, är en del av det betygsgrundande underlaget. Vid inlämnandet (11 feb) bedöms enbart om den är godkänd (utan explicit poängsättning) eller om den är undermålig och kräver omarbetning.

Kursregistrering för GU-studenter
För att registreras på kursen (med rätt kurskod) ska du fylla i registreringsblanketten och lämna den till Jeanette Montell på MV eller till någon av examinatorerna (Ulla eller Maria).

 

To the top- Examinatorer - Kursmål -Riktlinjer och examination-Viktiga tider- Vid kursstart-Dagbok/tidslogg -Filhantering - Skriftlig rapport- Opposition-Fackspråk- Andra resurser

 

Dagbok och tidslogg

Under hela arbetets gång ska Loggbok (ungefär det som kallas Projektdagbok i Chalmers föreskrifter) föras. Loggboken består av gruppens dagbok samt individuella tidsloggar. Både dagboken och tidsloggen är del av underlaget för betygsättningen.

Dagbok 
Gruppen ska föra en gemensam dagbok som i kronologisk ordning beskriver arbetsfaserna i projektarbetet. Dagboken kan också fungera som planeringsverktyg för gruppen. Uppgiften att skriva i dagboken ska roteras inom gruppen. Dagboken bör bland annat innehålla:

 • gemensamt och enskilt arbete i olika uppgifter som utförts
 • problem som uppkommit
 • förslag på olika lösningar och reflektioner kring dessa samt eventuell genomförd lösning
 • möten, veckoplanering, delmål mm.

Skriv dagboken t.ex. i en wordfil, som uppdateras relativt kontinuerligt så att aktiviteterna för en viss vecka ska vara skrivna innan veckan är slut. Efter varje vecka sparar ni ner dagboken som en pdf och laddar upp den i en uppgift i canvas.

Här finns en dagboksmall ni kan använda. Mallen är utformad som ett exempel så ni ser vad som (minst) bör finnas med. Lägg gärna till egna rubriker (t.ex. Problem/Planering) i "Vad-rutan" alternativt som nya kolumner. Datum behöver inte anges för enskilt arbete - det framgår ju av tidsloggarna.

Tidslogg
Varje kursdeltagare ska löpande redovisa sitt eget arbete med projektet, både antalet nedlagda timmar och vad man i huvudsak gjort den tiden. Det är lagom med en notering per dag (som man arbetat med projektet). Redovisningen görs i ett webbformulär som nås på
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/Exjobb/Kandidat/
Observera att man inte kan göra ändringar i efterhand i tidsloggen och att alla i den egna projektgruppen ser alla inlägg.

 

To the top- Examinatorer - Kursmål -Riktlinjer och examination-Viktiga tider- Vid kursstart-Dagbok/tidslogg -Filhantering - Skriftlig rapport- Opposition-Fackspråk- Andra resurser

 

Gemensam filhantering

Varje grupp får själv avgöra hur man vill hantera gemensamma filer sinsemellan gruppmedlemmarna. Vi har skapat grupper i Canvas som kan användas både för kontakter inom gruppen och för filhanteringen. Varje grupp är tilldelad ett gruppnamn.

Nedan finns en sammanställning över de dokument som ska lämnas in under kursen. Många dokument blir det ... och för att vår hantering av alla filer ska bli "överkomlig" är det viktigt att ni följer nedanstående regler angående filformat och filnamn.

OBS ange alltid gruppnamnet i ämnesfältet när ni skickar in dokument via mail.  

Dokument

Filer som lämnas in ska vara i pdf-format och ha filnamn enligt nedan, som inleds med hela gruppnamnet.
Nedan ges exempel för gruppen MVEX01-22-30

Skickas
(på den här kursen gäller att koordinatorer=examinatorer)

Senaste inlämningsdag
Gruppkontrakt MVEX01-22-30-gruppkontrakt via mail till koordinatorer och handledare 4 feb
Planeringsrapport MVEX01-22-30-planeringsrapport via mail till examinatorer och handledare 11 feb
Dagbok MVEX01-22-30-dagbok via uppgift i Canvas söndag varje vecka
Slutrapport MVEX01-22-30-rapport

via uppgift i Canvas till examinatorer

via mail till handledare och opponerande grupp

12 maj
Individuell opponeringsrapport

Om du heter Ulla Dinger, ingår i grupp MVEX01-22-30 och opponerar på grupp MVEX01-22-31 benämner du filen så här:

MVEX01-22-30-dinger-MVEX01-22-31

via mail till examinatorer, medlemmarna i den grupp du opponerar på, samt handledarna för både din grupp och den grupp du opponerar på 19 maj
Eventuell revidering av slutrapporten MVEX01-22-30-rapport-reviderad via mail till examinatorer och handledare 1 juni

 

To the top- Examinatorer - Kursmål -Riktlinjer och examination-Viktiga tider- Vid kursstart-Dagbok/tidslogg -Filhantering - Skriftlig rapport- Opposition-Fackspråk- Andra resurser

 

Utformning av skriftlig rapport

Maximalt sidantal för rapportens huvuddel är 20 sidor. Utöver detta kan man ha ett appendix där man med fördel lägger matematiska fördjupningar, programkod, stora bilder etc. Det finns ingen formell begränsning på hur stort appendix får vara, men tänk på att läsaren ska kunna läsa rapportens huvuddel enbart och förstå (åtminstone översiktligt) arbetets syfte och huvudsakliga resultat.

Rapportens disposition utgår från ämne och innehåll; huvuddelens kapitel disponeras olika beroende på vad det är för typ av projekt som gruppen arbetar med. Till exempel ges i ett modelleringsinriktat projekt stor vikt åt delar som i en litteraturstudie inte alls finns med.

En grundmodell för kandidatrapport på Matematiska Vetenskaper (GU och Chalmers) har följande struktur.

 • Titelsida
 • Förord, inklusive bidragsrapport (se nedan)
 • Populärvetenskaplig presentation
 • Sammandrag/abstract (både på svenska och engelska)
 • Innehållsförteckning
 • Huvuddel (max 20 sidor) utformad efter typ av projekt
 • Källförteckning/referenser
 • Bilagor/appendix

Rapporten skall skrivas på svenska. Examinator får (senast vid projektets start) bevilja undantag i de fall handledaren inte behärskar svenska språket. Samtliga rapporter ska ha ett sammandrag på svenska och ett på engelska (abstract). Rapporten bör som avsedd publik ha andra studenter med samma ämnesinriktning.

Den enskilda studenten ska skriva en tydligt identifierbar del av den gemensamma rapporten, vilket ska beskrivas i gruppens dagbok. Slutrapportens förord skall innehålla en "bidragsrapport", dvs en rapport över individuella bidrag som ska vara bas för individuell bedömning. En sådan bidragsrapport kan innehålla:

 • Ansvarsområden
 • Planering
 • Informationsinhämtning/inläsning
 • Metoder - val och utveckling
 • Genomförande
 • Bidrag till problemlösning, syntes och analys
 • Problemlösning
 • Kreativitet, idérikedom
 • Skapande av modell
 • Analys av projektrelaterat material
 • Diskussionsbidrag
 • Slutsatser
 • Huvudansvarig författare av avsnitt
 • Eventuell redaktionell ansvarsfördelning

I förordet skall också anges att en loggbok förts över de enskilda medverkandes prestationer under arbetet.

Rapporten ska skrivas i Latex. En inledning till Latex hittar du här.

Utformningen av slutrapporten skall följa MV:s standard för kandidatarbeten, och följande mallar ska användas. Som utgångspunkt används en av följande Tex-filer:
rapportmall-2020 eller rapportmall-2021
där mallen från 2020 troligen lämpar sig bäst för Windows och den andra bäst för Mac och Linux. Spara filen och byt namn på den till gruppnamn-rapport.

Ni behöver också Chalmers-GU:s logotyp, samt Tex-filen inledning-2020 alternativt inledning-2021 som läses in av mallen. Logotypen används av mall-filen och skall sparas i samma mapp som den där ni har slutrapporten. Inledningsfilen innehåller lite nyttig information men den ersätter ni med annan text.

När ni skickar in rapporten ska ni skicka den i pdf-format och med filnamn av typen gruppnamn-rapport.ex. MVEX01-22-30-rapport

Rapporten ska skickas senast den 12 maj till examinator via en gruppuppgift i Canvas, den går då genom plagieringsverktyget Urkund. Den ska samtidigt skickas per mail till handledare och opponerande grupp.

 

To the top- Examinatorer - Kursmål -Riktlinjer och examination-Viktiga tider- Vid kursstart-Dagbok/tidslogg -Filhantering - Skriftlig rapport- Opposition-Fackspråk- Andra resurser

 

Opposition

Varje student ska skriva en individuell opposition på en tilldelad kandidatrapport. Den skriftliga oppositionsrapporten ska vara 1,5 - 2 sidor (12 pt), och skickas i pdf-format till examinator, den egna gruppens handledare, gruppmedlemmarna i den grupp man opponerar på ("kandidatgruppen") samt deras handledare senast den 19 maj.

Opponeringsrapporten ska ha filnamn av typen: ”ditt gruppnamn – ditt efternamn – kandidatgruppnamn”.

Opponeringsrapport
Den skriftliga oppositionen innebär en granskning av rapportens förtjänster och brister och ska belysa och diskutera innehållet. Följande punkter kan fungera som en utgångspunkt för granskningen:

 • Rapportens upplägg och struktur
 • Problemdefinition
 • Metod/genomförande
 • Avgränsningar
 • Teori
 • Analys
 • Resultat och resultathantering
 • Rapportens utformning och formalia

Opponeringsrapporten ska vara ett fristående dokument där synpunkter bearbetas och sammanfattas på ett överskådligt sätt. Tänk på att texten ska vara konstruktiv, relevant och respektfull. Opponeringsrapporten ska skrivas enligt följande

Mall för opponeringsrapporten

Om man istället för word vill skriva i latex så går det naturligtvis bra, men man måste behålla samma struktur som i mallen ovan. Det är tillåtet att ändra eventuella styckesrubriker som inte är relevanta för rapporten ifråga.

Muntlig opposition
Efter varje muntlig presentation genomförs en opposition, där opponerande grupp under 5-10 minuter leder en diskussion med kandidatgruppen. Med hänsyn till åhörarna är det viktigt att inte lägga diskussionen på detaljnivå, utan istället främst diskutera de viktigaste och mest övergripande synpunkterna i oppositionen.

Se även Chalmers generella direktiv kring opposition.

 

To the top- Examinatorer - Kursmål -Riktlinjer och examination-Viktiga tider- Vid kursstart-Dagbok/tidslogg -Filhantering - Skriftlig rapport- Opposition-Fackspråk- Andra resurser

 

Handledning av Avdelningen för fackspråk och kommunikation

Avdelningen för fackspråk och kommunikation ger fem föreläsningar kring skrivande av kandidatarbete samt tre handledningstillfällen per grupp. På Fackspråks resurssida hittar ni bl.a.

 • Innehåll och syfte för respektive föreläsning, samt visst material.
 • Tider och lokaler för föreläsningarna.
 • Syfte och instruktioner för respektive handledningstillfälle.
 • Länk till bokningssystemet för handledning.

Här är bilderna från Fackspråks presentation den 18 jan 2022.

To the top- Examinatorer - Kursmål -Riktlinjer och examination-Viktiga tider- Vid kursstart-Dagbok/tidslogg -Filhantering - Skriftlig rapport- Opposition-Fackspråk- Andra resurser

 

Generella kompetenser

Gruppen följer reglerna kring generella kompetenser för det program som har majoritet i gruppen. Om det inte finns en tydlig majoritet i gruppen så beslutas vid projekttilldelningen vilka generella kompetenser som skall följas för gruppen i fråga.

Länk till vilka generella kompetenser som gäller för respektive Chalmers-program finns här. GU-studenter har samma krav på generella kompetenser som Teknisk Matematik.

Alla program inkluderar dock föreläsningar och handledning av Fackspråk. Information och länk till tidsbokning finns här.

 

To the top- Examinatorer - Kursmål -Riktlinjer och examination-Viktiga tider- Vid kursstart-Dagbok/tidslogg -Filhantering - Skriftlig rapport- Opposition-Fackspråk- Andra resurser

 

Andra resurser

Matematik-biblioteket: Om du önskar tillgång till biblioteket på MV, kontakta studieexpeditionen (se länk för öppettider mm) antingen på plats eller via mail till mvexp.math@chalmers.se.  Uppge ditt namn och personnummer, så lägger de in behörigheten på ditt passerkort. 

Informationssökning och Akademisk integritet/ärlighet:

Se även Chalmers skrivguide.

Länkar om att skriva populärvetenskapligt:
http://awelu.srv.lu.se/genres-and-text-types/writing-in-academic-genres/popular-science-writing/
http://henrikbranden.se/vetenskapsskribent/att-skriva-popularvetenskap/
http://henrikbranden.se/2010/10/04/vetenskapligt-kontra-popularvetenskapligt-sprak/

 

To the top- Examinatorer - Kursmål -Riktlinjer och examination-Viktiga tider- Vid kursstart-Dagbok/tidslogg -Filhantering - Skriftlig rapport- Opposition-Fackspråk- Andra resurser