Course syllabus

Version 2021-01-18

Kurs-PM

BOM235 Ljud och vibrationer, grunder lp3 VT21 (3 hp)

Kursen ges av avdelningen för Teknisk akustik vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

krister.jpg

Krister Larsson, konsult/Chalmers
krister.larsson@chalmers.se
031-772 2214

jens.jpg

Jens Forssén, Chalmers
jens.forssen@chalmers.se
031-772 8604

Kursansvarig, examinator, administration: Jens Forssén

Föreläsningar: Krister Larsson, Jens Forssén

Ansvarig för inventering och projektuppgifter: Jens Forssén

Inventering, projektuppgifter och handledning: Jens Forssén, Krister Larsson

Handledare:
Christopher Herrey <herrey@student.chalmers.se>, 
Filip Wadman <wadman@student.chalmers.se>, 
Jesper Lennartsson <jeslen@student.chalmers.se>, 
Aristidis Tsoukalios <aritso@student.chalmers.se>

 

Kursens syfte

Ljud och vibrationsegenskaper är viktiga för upplevd kvalité och för funktionalitet av produkter, byggnader och samhällsmiljöer. Ingenjörer involverade i planering, formgivning och utveckling måste ha grundläggande förståelse om ljud och vibrationer för att kunna skapa produkter, byggnader och samhällsmiljöer med lämpliga ljud- och vibrationsegenskaper.

Studenten ska i Ljud och vibrationer få kunskaper och färdigheter om ljud och vibrationers grundläggande egenskaper. Utgående från ett urval av typiska problem, utmaningar och tillämpningar inom ljud och vibrationer läggs tonvikten vid förståelse för ett urval av grundläggande begrepp, beteenden och fenomen inom ljud och vibrationer och dess beskrivning med hjälp av fysik och enkla modeller. Studenterna skall få möjligheten att lära sig förstå och beskriva fysikaliska fenomen och företeelser som finns inom ljud- och vibrationsområdet, samt möjligheten att lära sig att hantera och lösa ett mindre urval av enklare problem inom ljud och vibrationer.

De förvärvade kunskaperna och färdigheterna ska ge en grund för fortsatta kurser som behandlar ämnet ljud och vibrationer, t.ex. som behandlar moment inom byggnadsakustik eller samhällsbuller.

 

Schema

TimeEdit.

 

Kurslitteratur

Föreläsningskompendium, powerpoint-presentatoner och annat finns tillgängligt för nerladdning från kurshemsidan.

 

Kursens upplägg

Preliminärt schema Lp3
Fö — Föreläsning (Stor föreläsningssal, 2 timmar per tillfälle)
I – Inventering i fält (Utomhus, 2 timmar per grupp)
H — Handledning av projekt (Mindre salar, 4 timmar per grupp)

BOM230_BOM235_KursPM struktur 2021-01-04 Lp3.png

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Baserat på föregående år kursnämndsmöte och analys genomfört av lärarelaget.

Inför 2015/2016:
Första gången kursen ges.

Inför 2016/2017:
– antalet flervalsfrågor på tentamen att fördubblas samtidigt som poängen på respektive uppgift halveras. Detta för att få ett mer omfattande stickprov. Frisvarsdelen kommer inte att förändras till sin form.

Inför 2017/2018:
–veckovisa studieanvisningar, frågeställningar / online-quiz / relaterade tentamensfrågor kommer att utvecklas.
– betygsättningen av projektrapporterna kommer att tydliggöras, bl.a. genom exempelrapport.

Inför 2018/2019:
– arbeta med ytterligare förtydligande av bedömningen av rapporterna.
– begränsning för projektuppgift ändrad från maximalt antal sidor till maximalt antal ord för att premiera användandet av många figurer.

Inför 2019/2020:
– några fler ljudexempel / animationer / experiment / räkneexempel på föreläsningarna under kursens andra halva för att ge ytterligare variation
– ev. att handledarna cirkulerar mellan salarna för att alla ska kunna få hjälp av både lärare och masterstudent
– göra tydligare / påminna under kursens gång att quiz och instuderingsuppgifter är rekommenderade som studiehjälp

Inför 2020/2021:
– kursen genomförs delvis på distans med föreläsningar och handledningstillfällen i Zoom och delvis med fysisk närvaro vid inventering av ljud på Guldheden. 
– något fler räkneexempel än tidigare år.

 

Lärandemål

– redogöra för de fysikaliska egenskaper och processer som leder till svängningsrörelse (t.ex. massa-fjädersystem) och vågrörelse (t.ex. vågutberdning i luft)
– redogöra för härledningen och lösningen av ekvationen för ett enfrihetsgradssystem (odämpat och dämpat) i tids- och frekvensdomänen
– redogöra för vågtyper och vågutbredning i strukturer, mark, vatten och luft
– redogöra översiktligt för de regelverk, normer, riktvärden och klassificeringar för ljud och vibrationer i byggnader och bebyggd miljö som finns både i ett nationellt och ett europeiskt perspektiv
– redovisa och hantera de grundläggande begrepp som används inom ljud- och vibrationsområdet (t.ex. ljudtryck, effektivvärde, nivå, efterklangstid, ljudisolering, ljudabsorption och A-vägning),
– beskriva och tolka akustiska signaler i tids- och frekvensdomänen
– redogöra för hur människor upplever ljud och vibrationer (hörsel, subjektiv upplevelse)
– beskriva spridning av ljud från akustiska källor och fenomen som påverkar ljudutbredning-
– identifiera typiska brister i ljudlandskapet i byggd miljö och föreslå vanliga åtgärder för att minska bullerbelastningen utomhus
– identifiera typiska brister i akustiska egenskaper hos byggnadstekniska lösningar och föreslå vanliga åtgärder för att minska bullerbelastningen inomhus
– beskriva processens delar när en akustikkonsult i angriper ett problem och föreslår en lösning

 

Examination

Examination och obligatoriska moment

  • Obligatoriskt deltagande i inventering i fält:
                2 timmar under Lv3 enligt gruppval i Lv1.
  • Betygsatt rapportering av projektuppgift.
  • Betygsatt skriftlig tentamen.

Betygsgränser och slutbetyg
Information om betygssättning av rapportering av projektuppgifter ges i samband med publicering av projektbeskrivningarna.

Betygssättning av skriftlig tentamen
            50-60 betyg 5
            40-59 betyg 4
            30-39 betyg 3
            0-29 underkänd

Slutbetyget ges av avrundat medelbetyg beräknat från betyg från projektuppgiften (33%) och betyg från skriftlig tentamen (67%).

Tillåtna hjälpmedel vid skriftlig tentamen
Inga hjälpmedel tillåtna under tentamen förutom matematiska handböcker (t.ex. Beta eller Standard Mathematical Tables), Chalmers typgodkänd miniräknare utan lagrad information och svenskt-engelskt lexikon. (Inget av detta ska dock behövas för att genomföra tentamen. Egna medtagna anteckningar är ej tillåtna.). OBS! Ändras sannolikt till tentamen på distans via Zoom och alla hjälpmedel tillåtna.

Tentamentstillfälle
18 Mar 2021 fm J

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

 

Course summary:

Date Details Due