Course syllabus

Väkommen till kursen i Industriell ekonomi VT22!

 

OBS! På grund av den rådande situationen har vi tagit beslut om att kursen skall ges i hybridform. Föreläsningarna ges på distans och projektarbetet och handledningen av projektarbetet kan genomföras på campus.

 

Kurs-PM

IEK415 IEK415 Industriell ekonomi lp3 VT22 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

Valbar kurs i läsperiod 3 (Managerial Economics)

Examinator: Professor Hans Löfsten

Kursens omfattning: 7,5 högskolepoäng, varav del A (inklusive tentamen) enligt detta PM omfattar 4,5 hp och projektarbetet omfattar (del B) 3,0 hp.

 

1. Kursens syfte och lärandemål

Kursen i industriell ekonomi syftar till att utbilda blivande civilingenjörer som har kunskaper, färdigheter och attityder för att utveckla, förvalta och använda teknikbaserade system och processer, på ett affärsmässigt, socialt och ekologiskt hållbart sätt och därmed att uppfylla samhällets behov av civilingenjörer som ser teknik i sitt organisatoriska och ekonomiska sammanhang. Tanken med kursen är alltså att skapa en brygga mellan ekonomi och teknik. Ekonomi betyder hushållning med begränsade resurser, i detta fall med fokus på industriföretags resurshushållning. Denna kurs är då en del i utbildningsprogrammets överbyggnadsarbete genom att presentera perspektiv, begrepp och modeller för att styra och hushålla med resurserna i bland annat företagens tekniska (men även övriga) processer.

Efter kursen skall studenten kunna:

  • förstå och analysera ekonomin på olika nivåer inom ett företag
  • analysera ekonomiska konsekvenser av ett beslut för produkter, projekt, företag etc.
  • deltaga i företagets interna diskussioner och prioritering vad gäller ekonomiska effekter
  • kommunicera med ekonomer

 

2. Personal

 

3. Kurslitteratur

  • Lantz B., Löfsten H. och Isaksson, A., 2018, Industriell ekonomi – grundläggande ekonomisk analys, ISBN 91-44-12099-7, upplaga 2:3, Studentlitteratur, Lund.
  • PPT-underlag och ev. annat material i digital form (läggs ut successivt på Canvas)

 

Böckerna säljs i bokhandeln inklusive Cremona och på nätet. Tre tidigare tentamina kommer att finnas på Canvas. Här meddelas efter hand även olika nyheter som rör kursen.

 

4. Föreläsningsschema, konsultationstid och tentamen

Nedan sammanfattas föreläsningstillfällena som är kopplade till kursens läsdel och projektarbete (kurskod IEK415). Ett tillfälle rörande handledning tillkommer.  

Se även Timeedit. Notera att föreläsning Fx är ett extratillfälle, som eventuellt inte kommer att utnyttjas (24/2).

 

På grund av den rådande situationen har vi tagit beslut om att kursen skall ges i hybridform. Föreläsningarna ges på distans och projektarbetet och handledningen av projektarbetet genomförs på campus.

 

Det är samma föreläsningstider som tidigare. Nedan finns länkar och lösenord.

 

F1 Kursintro, grundbegrepp

19/1, kl 13-15

https://chalmers.zoom.us/j/68469716792
Password: 352438
 

F2 Resultatplanering och periodkalkylering

20/1, kl 10-12

https://chalmers.zoom.us/j/66962210905
Password: 326042

 

F3 Självkostnadskalkylering

26/1, kl 13-15

https://chalmers.zoom.us/j/65354613060
Password: 033786

 

F4 Självkostnadskalkylering/bidragskalkylering

27/1, kl 10-12

https://chalmers.zoom.us/j/64113057745
Password: 648800

F5 Investeringskalkylering del A

2/2, kl 13-15

https://chalmers.zoom.us/j/68849122387
Password: 634043

 

F6 Investeringskalkylering, del B

3/2, kl 10-12

https://chalmers.zoom.us/j/63276915690
Password: 327465

F7 Årsredovisningen

10/2, kl 10-12

https://chalmers.zoom.us/j/61410526974

Password: 869783

 
F8 Finansiell analys 1

16/2, kl 13-15

https://chalmers.zoom.us/j/61733461289

Password: 074867

 

F9 Finansiell analys 2

23/2 kl 13-15

https://chalmers.zoom.us/j/65367364398

Password: 006420

    

F10 Uppsummering av kurs

2/3, kl 13-15

https://chalmers.zoom.us/j/65066593385
Password: 170712
 

Schema och innehåll enligt nedan. OBS! Ovanstående länkar gäller för föreläsningarna.

 

Föreläsningsrubrik, kursboken

Lärare

Dag, tid och sal

F1 Kursintro, grundbegrepp, kap 1-2a

Hans Löfsten

 19/1, 13-15, HA2

F2 Resultatplan och periodkalkyl, kap 3

Hans Löfsten

 20/1, 10-12, HA3

F3 Självkostnadskalkylering, kap 4

Hans Löfsten

 26/1, 13-15, HA2

F4 Självkostn/Bidragskalkylering, kap 4-5

Hans Löfsten

 27/1, 10-12, HA3

F5 Investeringskalkylering del A, kap 7

Hans Löfsten

 2/2, 13-15, HA2

F6 Investeringskalkylering, del B, kap 8

Hans Löfsten

 3/2, 10-12, HA3

F7 Årsredovisning, kap 9

Anders Isaksson

 10/2 10-12, HA3  

F8 Finansiell analys, kap 10

Anders Isaksson

 16/2, 13-15, HA2

F9 Finansiell analys, kap 10

Anders Isaksson

 23/2, 13-15, HA2

Fx Reservtillfälle - föreläsning

 

 24/2, 10-12, HA3

F10 Uppsummering av kurs (ej kap 6 och 11)

Hans Löfsten

 2/3, 13-15, HA2

Tentamen

 

12/3, em (14-17) 

 a  =  Se även anvisningar för projektarbete (se Canvas).

 

Föreläsning ” Årsredovisning” och ” Finansiell analys” finns publicerade på YouTube:

Förstå och tolka årsredovisningen: tiny.cc/redovisning

Finansiell analys: tiny.cc/finansiellanalys

Ni bör ha sett dessa inspelade föreläsningar innan de schemalagda föreläsningstillfällena.

 

Tentamen ges alltså 12/3 em, kl 14.00-17.00. Omtentatillfällen 2022: 10/6, 14.00-17.00 och 19/8, 8.30-11.30.

 

5. Övningsmaterial

Föreläsningarnas stoff tillämpas i kursens övningsdel. Övningsmaterialet utgörs av de övningsuppgifter som finns i slutet av de olika kapitlen i kursboken. Dessa uppgifter löses självständigt eller ännu hellre tillsammans med andra studenter i kursen. Uppgifterna är inte fler än att samtliga kan anses vara "rekommenderade". Det finns dock några undantag (se PP-underlag till respektive föreläsning för vilka uppgifter som ej är tentapliktiga). Med fördel läser du det aktuella kapitlet i boken och börjar arbeta med motsvarande uppgifter redan innan du går på respektive föreläsning. Gör annars detta så snart du kan efter de aktuella föreläsningarna, så maximerar du utbytet av den totala tid du behöver lägga på kursen och hushåller därmed även med dina egna resurser – ekonomi i praktiken. Kapitel sex och elva utgår ur kursen. 

 

6. Förändringar sedan förra kurstillfället

 

Kursen blir denna gång en hybridkurs med undervisning dels på distans, dels på campus och tentamen blir en traditionell salstentamen. 

 

7. Projektarbetet och handledning

Kursdelens senare del utgörs av ett projektarbete, som syftar till att skriva en uppsats. Projektarbetet och dess förutsättningar presenteras under första föreläsningen. Detaljerna kring genomförandet av projektarbetet (uppgift, omfång, struktur, osv) framgår av ett särskilt dokument som kommer att finnas på Canvas. Nedan presenteras endast de administrativa rutinerna kring arbetet.

Projektarbetet genomförs i grupper om minst 4 och högst 6 studenter. Indelningen i grupper hanteras av studenterna själva, men varje grupp ska registrera samtliga medlemmar under ett ledigt gruppnamn i Canvas. Grupper med färre än fyra registrerade medlemmar tillåts inte och kommer att tas bort, så var noga med att registrera samtliga medlemmar. Varje registrerad grupp kommer att tilldelas en handledare.

Ett schemalagt, men frivilligt handledningstillfälle, erbjuds för varje grupp. Handledningen sker antingen på campus Johanneberg eller på distans över Zoom. Handledningstider och handledare för de enskilda grupperna bokas av grupperna med respektive handledare. Handledning är inget krav, men för att få bättre möjlighet till feedback på handledningstillfället uppmuntras studenterna att i god tid maila t.ex. ett synopsis, en rårapport, eller den aktuella versionen av det pågående arbetet till sin handledare.

Handledning kommer att ges under kalenderveckorna 8 eller 9. Boka tid med respektive handledare via email!

 Grupperna formeras på Canvas av studenterna.

Den slutliga rapportinlämningen göras via email till respektive handledare senast 2021-03-17 kl 23:59. Bedömningen av rapporten som helhet sker på skalan U/G, och baseras på ett antal olika bedömningskriterier där samtliga måste vara minst G för att rapporten som helhet ska bedömas som G. Se dokumentet om projektarbetet för mer information om bedömningskriterierna.

 

8. Tentamensvisning

Tentamensvisning sker efter att tentamen slutförts, då lösningar/svar med kommentarer kommer att publiceras på Canvas. Generella frågor om rättning kan ställas i diskussionsforumet i Canvas och specifika frågor per mail till examinator.

 

9. Administration

Birgitta Engrell sköter betygsrapportering etc. (Birgitta Engrell, tel 772 12 19, engrell@chalmers.se).

 

10. Kommunikation med kursens lärare

Allmänna funderingar och frågor av allmän handledningskaraktär, d.v.s. sådant som gäller t.ex. övningsuppgifter, projektarbetet, eller gamla tentafrågor, ställs med fördel i anslutning till föreläsningar eller id handledningstillfällena. I den mån man hellre vill ställa sådana frågor ”på distans” så uppmanas man av två olika skäl att använda diskussionsforumet i Canvas istället för att maila eller ringa till lärare:

  • Rättvisa – alla studenter på kursen har rätt till samma information.
  • Effektivitet och snabbare respons – på diskussionsforumet finns många som du kan få svar av, och där kan ofta redan finnas svar på liknande funderingar som de du har. Lärare kommer normalt att skanna av diskussionsforumet dagligen mot slutet av kursen.

Om man har frågor av privat karaktär, eller om det av något annat skäl är uppenbart olämpligt att använda diskussionsforumet i Canvas, så kan man självklart maila, ringa eller besöka lärare. Adresserna finns i början av detta kurs-PM.

 

10. Kursrepresentanter

TKELT               martin.brannman@gmail.com                        Martin Brännman

TKELT               Jacob.Ekarna@live.se                                       Jacob Ekarna

TKDAT              hermansson0002@gmail.com                        Theo Hermansson

TKBIO               matildaklintberg99@gmail.com                     Matilda Klintberg

TKITE                albert.wickman@hotmail.se                           Albert Wickman

 

11. Ordinarie tentamenstillfälle och hjälpmedel

Tentamen ges 12/3 em, kl 14.00-17.00. Omtentatillfällen 2022: 10/6, 14.00-17.00 och 19/8, 8.30-11.30.

Hjälpmedel: typgodkänd miniräknare och tabeller.